. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5

Instruction : Select the most appropriate choice for each item (Q1 – Q5)

Choosing

Customer      :     what pretty shoes! I’d like to try them on……1….?

Salesman      :     (a little impatiently) What you said your foot measures,  .

Customer      :     (trying on the shoes)….2….! Are you sure they’re  ?They’re

particularly tight at the toes.

Salesman      :     As I told you. madam, you may be able to wear in some shoes, but

….3…. . …..4….. in  ?

Customer      :     My feet look too long in ……4….. in  ?

Salesman      :     ……5….. . The ones you’ve tried on are the only ones we have in stock. It’ll be                    another week before the larger one arrive.

 

 1. 1. How long are these                          2.   Did you say the size
 2. What size are they                            4.   Did my foot measure

 

 1. 1. Not fit                                                2.   It pains
 2. They hurt                                          4.   No space

 

 1. 1. other shoes in stock should be         2.   expensive ones sometimes reach
 2. more size is always provided by        4.   you’d more comfortable wearing

 

 1. 1. How do they look                              2.   Is there the same look
 2. Have you some more things              4.   What other styles do you have

 

 1. 1. Something we find                            2.   Noun right now
 2. Anything you like                               4.   Everything but soon

Instruction : Fill in the blank (Q6 – Q10)

 

 1. Several schools are ………..in the suburbs.
 2. discovered                                        2.   showed
 3. found                                                4.   locate

 

 1. Daeng is lazy. He is a man who will never ………..anything.
 2. fail                                                     2.   see
 3. accomplish                                       4.   repair

 

 1. You’re thesis is absolutely perfect; it is ………..done.
 2. favorably                                           2.   formidably
 3. fatally                                                4.   flawlessly

 

 1. Norway is his …………. ; it is this last stop.
 2. destination                                        2.   destiny
 3. stopover                                            4.   transit

 

 1. She has nothing to do now, she just sits
 2. righteously                                        2.   slyly
 3. busily                                       4.   idly

 

Instruction : Choose the correct answer (Q11 – Q15)

 

 1. A vacuum is a space that ………..matter in it.
 2. minus                                                2.   has no
 3. lacking                                              4.   not having

 

 1. The gardens which were planted this spring should ……….. the roadway.
 2. beautifully                                         2.   beautiful
 3. beautify                                             4.   beauty

 

 1. ……….. is indispensable to plant and animal life
 2. Nitrogen                                            2.   It is nitrogen
 3. That nitrogen                                    4.   Although nitrogen
 4. Radar for control differs from ordinary radar chiefly in the precision with ……….. targets.
 5. which locates                                   2.   which it locates
 6. it locates in which                             4.   which locates it

 

 1. ……….. some mammals came to live in the sea is not known.
 2. Which                                               2.   Since
 3. Although                                           4.   How

ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5

เรื่องล่าสุด