. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

Instruction : Fill in the blank (Q6 – Q15)

 

 1. Please do not ……….. me when I am talking
 2. interfere                                            2.   intercept
 3. interchange                                      4.   interrupt

 

 1. This is a generation that does not readily ………..things as they are.
 2. accept                                              2.   admit
 3. receive                                              4.   get

 

 1. You must have been deceived. Thailand diamond is not ……….. .
 2. genuine                                            2.   true
 3. exact                                                4.   accurate

 

 1. Exercise, fresh air and sleep are ………..parts of the body.
 2. eternal                                              2.   essential
 3. goal                                                  4.   purpose

 

 1. Liver, kidneys and lungs are ……….. parts of the body.
 2. internal                                             2.   external
 3. interval                                              4.   intervening

 

 1. Economists regard land as the natural wealth of the earth from which all goods ……….. .
 2. producing                                         2. produced them
 3. are produced                                    4.   they produce

 

 1. Nearly all trees have seeds that fall to the earth, take root, and eventually ……….. .
 2. generate new seeds                         2.   by generating new seeds
 3. new seeds generated                       4.   new seeds generated there

 

 1. One of the ………..inventions of the century was the holograph.
 2. cleverest than                                   2.   cleverer than
 3. more cleverer                                   4.   most clever

 

 

 

 

 1. It is easy to see ………..he was elected the leader of the class.
 2. why                                                   2.   What
 3. whose                                               4.   whose

 

 1. Susan is holding a mug ………..her hand.
 2. at                                                      2.   from .
 3. on                                                     4.   in

 

Instruction : Read the following passage and select the best answer for each item (Q16- Q20) .

 

1       Having no language, infants cannot be told what they need to learn. Yet by the age ofthree they will have mastered the basic structure of their native language and will be well on their way to communicative competence. Acquiring their language is a most impressive intellectual feat. Students of how children learn language generally agree.

5       that the most remarkable aspect of this feat is the rapid acquisition of grammar. Nevertheless, the ability of children to conform to grammatical rules is only slightly more wonderful than their ability to learn words. It has been reckoned that the average high school graduate in the United State has a reading vocabulary of 80,000 words, which includes idiomatic expressions and proper names of people and places.

10     This vocabulary must have been learned over a period of 16 years. From the figures, it can be calculated that the average child learns at a rate of about 13 new words a day. Clearly a learning process of great complexity goes on at a rapid rate in children.

 

 1. What is the main subject of the passage ?
 2. How to memorize words                   2.   Language acquisition in children
 3. Communicating with infants              4.   Teaching language to children

 

 1. The word “feat” in line 4 is closet in meaning to ………. .
 2. attitude                                             2.   activity
 3. experiment                                        4.   accomplishment

 

 1. The word “reckoned” in line 7 is closet in meaning to ……… .
 2. proved                                              2.   stated
 3. estimated                                          4.   suspected

 

 1. The word “which” in line 9 refers to ………. .
 2. the ability                                          2.   learning process
 3. reading vocabulary                           . 4.       idiomatic expression
 4. According to the passage, what is impressive about the way children learn vocabulary?
 5. They learn words very quickly.
 6. They leam even very long words.
 7. They learn words before they learn grammar.
 8. They learn the most words in high school.

 

Instruction : Read the following passage and choose the best answer (Q21 – Q25)

 

1       The three phases of the human memory are the sensory memory, the short-term memory, and the long-term memory. This division of the memory into phases is based on the time span of the memory. Sensory memory is instantaneous memory. It is an image or memory that enters your mind fleetingly; it comes and goes in under

5       a second. The memory does will not last longer than that unless the information enters the short-term memory. Information can be held in the short-term memory for about twenty seconds. or as long as you are actively using it. If you repeat a fact to yourself, the fact will stay in your short-term memory as long as you keep repeating it. Once you stop repeating it, either it is forgotten or moves into long-term memory.

10     Long-term memory is the almost limitless memory tank that can hold ideas and images for years and years. Information can be added to your long-term memory when you actively try to  put it there through memorization or when an idea or image enters your mind on its own.

 

 1. The best title of this passage would be ………. .
 2. How Long It Takes to Memorize
 3. How to Classify the Stages of Human Memory
 4. The Techniques to Improve Your Long-Term Memory
 5. The Difference between Sensory and Short-Term Memory

 

 

 

 

 

 

 

 1. The three phases of memory discussed in this passage are differentiated according to

………. .

 1. location of the brain
 2. how long the memory lasts
 3. how long the senses re involved in the memory
 4. the period of time it takes to remember something
 5. The word “fleetingly” in line 4 is closet in meaning to .
 6. easily                                                2.   dangerously
 7. temporarily                                        4.   fundamentally

 

 1. According to the passage, when will information stay in your short-term memory?
 2. as long as it is being used                2.   after you have repeated it many times
 3. for as long as twenty minutes           4.   when it has moved into long-term memory

 

 1. This paragraph indicates that the capacity of long-term memory is ………. .
 2. limited                                               2.   indefinite
 3. very large                                          4.   equal to that of short-term memory

ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

เรื่องล่าสุด