. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 11

ACTGROUP > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 11
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 11

Instruction : Read the following passage and choose the best answer for each item (Q21 – Q25)

 

Older people who walk quickly tend to live longer than those who slow way down as they age, found a new study. The findings do not mean that slow walkers are doomed to die early, the researchers warn. Nor will intentionally pushing yourself to hustle keep you young. Instead, the study suggests that, like blood pressure and cholesterol levels, the pace that you feel comfortable walking at can be a simple sign of your overall health.

In turn, a simple walking test could help doctors and patients make decisions about when to perform certain screening tests-and when not to. “We are mot saying that if you just go out and walk faster, you will live longer. Absolutely not,” said Stephanie Studenski, a geriatrician at the university of Pittsburgh Medical Center and at the Veteran Affairs Pittsburgh Healthcare System. “We are saying your body selects a walking speed that is best for you based for you based on the health of all your body systems.”

“The best way to live as long well as you can is to be in the best health you can be.” She added. “Walking speed might help you reflect or monitor how healthy you are.”

There has long been a sense that slowing down is an ominous sing of aging, and not just in people. As pets get older, they may need more rest stops during their morning walks. Even C. elegant worms that wiggle slowly die sooner than worms of the same age that wiggle more quickly. “Whether you’re conscious of it or not, you of moving around, and he looks lively. But I’m worried about Aunt Mary because she’s slowing down a lot,”. Studentski said. “The observation that there’s something about how well you move that reflects health is almost, implicit in human experience.”

To test that notion, Studenski and colleagues gathered data from nine large, long-term aging studies that included a total of nearly 35,000 people, ages 65 and up. Each study had collected walking speed measurements and survival rates dating back between six and 21 years. Next to age and gender, the study found, the time it look a person to walk comfortably down a hall for a few yards was one of the best predictors of whether he or she would be alive or 10 years later.

 

 1. What is the main idea of the passage ?
 2. Walking speed could predict lifespan in seniors.
 3. Doctors have found ways to treat elderly patients.
 4. People should be in the best health they can be.
 5. Walking slowly, can be a sing of aging.

 

 

 

 

 1. Which word is closet in meaning to “hustle” (paragraph 1).?
 2. Walk                                                  2.   Stroll
 3. Move                                                 4.   Hurry

 

 1. What does “they” (paragraph 4) refers to ………… .
 2. People                                              2.   Doctors
 3. Pets                                                  4.   Patients

 

 1. Which of the following is NOT mentioned as a factor that leads to a long life?
 2. Walking speed                                  2.   Age
 3. Gender                                             4.   Patients

 

 1. Which the following is NOT true ?
 2. Your most comfortable walking speed reflects the health of many organsystems.
 3. Older people should spend more time running or walking faster daily
 4. Walking slowly does not necessarily lead to an early death.
 5. Staying active as you age can help all around.

 

Instruction : Select the most appropriate choice for each item (Q1 – Q5)

A          :    ….. 1….. . What’s happened?

B          :     Well, …..2…….

A          :     When?

B          :     This morning. I believed I dropped it on a cab

A          :     Oh, …..3… . That’s why I couldn’t reach you when I called.

B          :     Yes. I regret it. You know, I just bought it a week ago.

A          :     l see. I think …..4….. . You might get it back

B          :     ……5…..I’m going to the police office right now.

 

 1. 1. Are you Ok? 2. You look so bad
 2. Good morning.                                  4.   How are you?

 

 1. 1. I have headache.                              2.   I lost my telephone
 2. I had a car accident                         4.   I broke up with my girlfriend

 

 1. 1. you are so careless                          2.   I’m sorry to hear that
 2. you should be careful 4.   I can’t help you

 

 1. 1. you should buy a new one                2.   you should find the cab
 2. you should tell the police                  4.   you should go back to work

 

 1. 1. 1. don’t agree                                   2.   I’m too busy
 2. That’s a good idea                            4.   I don’t think so.

 

 1. The ……….. from the gate to the cottage was overgrown with weeds.
 2. road                                                  2.   street
 3. path                                                  4.   journey

 

 1. He has just been ………..to Senior Clerk.
 2. promoted                                          2.   raised
 3. elevated                                            4.   advanced
 4. The ………. from the explosion broke every window in the street.
 5. force                                                 2.   bang
 6. draught                                             4.   blast

 

 1. Instruction : Fill in the blank

To ………. two-bedroom flat. Rent 250 per week

 1. borrow                                              2.   hire
 2. lend                                                  4.   let

 

 1. Instruction : Fill in the blank.

Car  ………. companies have desks at airport so that holiday makers can take a car as           soon as they arrive

 1. hire                                                   2.   loan
 2. let                                                     4.   rent

 

 1. Instruction : choose the correct answer

The winters here are very cold ……… the summers are very hot.

 1. while                                                 2.   because
 2. as if                                                   4.   until

 

 

 

 

 1. Instruction : choose the correct answer

His fans think that he is………. talented ……… handsome.

 1. either… or                                        2.   neither …nor
 2. whether …or                                     4.   not only …but also

 

 1. Instruction : choose the correct answer

I have English lessons ……….  Mondays and Wednesdays.

 1. on                                                     2.   since
 2. in                                                      4.   at

 

 1. Instruction : choose the correct answer

Physics ………. my favorite subjet when I was at School.

 1. is                                                       2.   was
 2. will be                                               4.   were

 

 1. Instruction : choose the correct answer

I think this computer is not ………. that one.

 1. as expensive as                                2.   expensive like
 2. more expensive                                4.   so expensive like.

 

Instruction: Read the following passage and select the best answer

 

Softwind’s technical support staff provides free telephone’assistance to registered Softwind users. Inorder to recede this free assistance, you must first register your product with Softwind. To do this, fill in theenclosed registration card, including the name of the retail outlet where you purchased this product. Softwindwill then send you a persona! identification number (PIN), which must be supplied to support staff whenever you request assistance. Registering your product will also enable US to send you timely information on updates and future releases. Before calling technical support, please try to find the answer to your question in the handbook that accompanies this product. In particular, we recommend that you check the section on frequently asked questions that begins on page 286.

 

 

 

 1. Who were these instructions written for?
 2. Technical support staff.                    2.   Softwind engineers
 3. Retail sales personnel                      4.   Softwind customers

 

 1. What information is necessary in order, to register this product?
 2. The name of the store that sold the product
 3. The user’s personal identification number
 4. The dates of future, releases
 5. The user’s forwarding address

 

 1. How can you receive a PIN?
 2. By requesting one from support staff
 3. By telephoning technical support
 4. By mailing in the registration card
 5. By signing up for one at a retail outlet

 

FUEL ADJUSTMENT NOTICE

With the approval of the Price Control Commission, Velcorp Power announces that the fuel adjustment willbe decreased to 1.8747 cents per kilowatt hour sold, effective with meter readings taken on or after November

 

1, and until further notice.

 

VELCORP

 

 1. Who issued this notice?
 2. A law office                                             2.   gasoline station
 3. The Price Control Commission                4.   An electric company

 

 1. What will happen on November 1?
 2. The commission will have its monthly meeting.
 3. Fuel will be sold by cubic meter.
 4. Prices will change.
 5. Meters will be read more often.

Instruction: Read the following passage and select the best answer Q20 – Q25

It was once believed that being overweight was healthy, but nowadays few people subscribe to thisviewpoint. While many people are fighting the battle to reduce weight, studies are being conducted concerning the appetite and how it is controlled by both emotional and biochemical factors. Some of the conclusions of these studies may give insights into how to deal with weight problems For example, when several hundred people were asked about their eating habits in times of stress, 44 percent said they reacted to stressful situations by eating. Further investigations with both humans and animals indicated that It is not food which relieves tension but rather the act of chewing.

A test in which subjects were blindfolded showed that obese people have a keener sense of taste and crave more flavorful food than nonobese people. When deprived of the variety and intensity of tastes, obese people are not satisfied and consequently eat more to fulfill this need. Blood samples taken from people after they were shown a picture of food revealed that overweight people reacted with an increase in blood insulin, a chemical associated with appetite. This did not happen to average-weight people.

In another experiment, results showed that certain people have a specific, biologically induced hungerfor carbohydrates. Eating carbohydrates raises the level of serotonin, a neurotransmitier in the brain. Enough serotonin produces a sense of satiation, and hunger for carbohydrates subsides.

Exercise has been recommended as an important part of a weight-loss program. However, it has been found that mild exercise, such as using the stairs instead of the elevator, is better in the long run than taking ona strenuous program, such as jogging, which many people find difficult to continue over long periods of timeand which also increases appetite.

 

 1. The word “crave” in line 10, can best be replaced with………
 2. devour                                              2.   absorb.
 3. season                                              4.   Desire
 4. It can be inferred from the passage that ………..
 5. overweight people are tense
 6. thin people don’t eat when under stress.
 7. weight watchers should chew on something inedible when tense
 8. 56 percent of the population isn’t overweight
 9. It can be inferred from the passage that …………..
 10. thin people don’t enjoy food
 11. a variety of foods and strong flavors satisfies heavy people
 12. overweight people have an abnormal sense of taste
 13. deprivation of food makes people fat

 

 1. According to the passage, insulin …………..
 2. increases in the bloodstream when people eat large amounts of food
 3. can be used to lessen the appetite.
 4. causes a chemical reaction when food is seen
 5. levels don’t change in average-weight people who see food

 

 1. It can be inferred that for certain people.
 2. eating carbohydrates eliminates hunger
 3. carbohydrates biologically induce hunger
 4. carbohydrates don’t satisfy a hungry person
 5. carbohydrates subside when serotonin is produced

ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 11

เรื่องล่าสุด