previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 8

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 8
แชร์ให้เพื่อน
 • 9
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  9
  Shares

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 8

คำสั่ง    พิจารณาคำคู่แรกว่าสัมพันธ์กันอย่างไร แล้วหาค่าคู่หลังที่มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกัน

 1. ลำธาร : แม่น้ำ ? : ?
 2. อ่าว : ฝั่ง                                                   2.   ตาราง : หมากรุก
 3. ลูกน้ำ : ยุง                                                4.   ทะเล : เค็ม

 

 1. เสมียน : สถาปนิก ? : ?
 2. หนังสือ : สถาปัตยกรรม                              2.   ข้าราชการ : เอกชน
 3. ทหาร : ตำรวจ                                           4.   ธุรการ : บริหาร

 

 1. 12:16 ? : ?
 2. 9 : 27                                                      2.   10 : 20
 3. 20 : 24                                                    4.   31:35

 

 

 1. นิติบัญญัติ : กฎหมายเทศบาล : ?
 2. พระราชบัญญัติ                                         2.   ข้อบัญญัติ
 3. เทศบัญญัติ                                               4    ข้อบังคับ

 

 1. พระพุทธ : ศาสดา? : ?
 2. ศีล : ข้อปฏิบัติ                                           2.   วิปัสสนา : ใสสะอาด
 3. พระธรรม : ข้อห้าม                                     4.   พระเครื่อง : ไสยศาสตร์

 

คำสั่ง พิจารณาเงื่อนไขที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามแต่ละข้อตามหลักเกณฑ์การตอบที่กำหนดให้                      กำหนดให้เครื่องหมายเป็นดังนี้

เครื่องหมายต่างๆ

หมายถึง เท่ากับ

หมายถึง ไม่เท่ากับซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า

หมายถึง มากกว่า

หมายถึง ไม่มากกว่าซึ่งอาจจะเท่ากับหรือน้อยกว่า

หมายถึง น้อยกว่า

หมายถึง ไม่น้อยกว่าซึ่งอาจจะเท่ากับหรือมากกว่า

หมายถึง มากกว่าหรือเท่ากับ

หมายถึง น้อยกว่าหรือเท่ากับ

 

หลักในการตอบคำถาม

ตอบ 1 ถ้าข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 2 ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 3 ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่แน่ชัดหรือไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง ๆ

ตอบ4   ถ้าข้อสรุปใด ๆข้อสรุปหนึ่งเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงหรือไม่แน่ชัดไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง

 

เงื่อนไข

ถ้า

และ

คำถาม

 

 

 1. ข้อสรุปที่ 1

ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1

ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1

ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1

ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1

ข้อสรุปที่ 2

 

เงื่อนไข

 

(1) ทนายความทุกคนที่เมือง ก. ต้องจบนิติศาสตร์

(2) คนที่จบนิติศาสตร์ที่เข้ามาทำงานในธนาคาร ข. มีเท่ากับ 15% ของพนักงานในธนาคาร ข. ที่มา                     ตั้งอยู่ในเอง ก.

(3)  ร้อยละ 30 ของผู้จบนิติศาสตร์ประกอบอาชีพเป็นทนายความ

(4) ธนาคาร ข. มีพนักงานทั้งสิ้น 760 คน

(5) ผู้ประกอบอาชีพทนายความในเมือง ก. มีเท่ากับ 3 ใน 2 ของพนักงานที่ทำงานในธนาคาร ข.

(6) พนักงานที่ทำงานในธนาคาร ข. จะไม่ประกอบอาชีพเป็นทนายความ

(7) ผู้จบนิติศาสตร์ทุกคนต้องทำงานในเมืองที่ตนอาศัยอยู่

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 ผู้จบนิติศาสตร์ในเมือง ก. มีทั้งสิ้น 3,800 คน

ข้อสรุปที่ 2      ผู้ที่จบนิติศาสตร์แล้วทำงานในธนาคาร ข. มี 1 ใน 10 ของทนายความที่มีอยู่ในเมือง ก.

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 จำนวนคนที่บทความนี้กล่าวถึงมีทั้งสิ้น 4,560 คน

ข้อสรุปที่ 2      ทนายความในเมือง ก. มีทั้งสิ้น 1,140 คน

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 ผู้ที่จบนิติศาสตร์แล้วไม่ได้ทำงานในธนาคารและประกอบอาชีพเป็นทนายความรวม                                ทั้งสิ้น 1,080 คน

ข้อสรุปที่ 2      ในเมือง ก. มีผู้จบนิติศาสตร์มากกว่าพนักงานในธนาคาร ช. เป็นจำนวน 2,615 คน

 1. ข้อสรุปที่ 1 ธนาคาร ข. รับเฉพาะผู้ที่จบนิติศาสตร์จากเมือง ก. เท่านั้น

ข้อสรุปที่ 2      ธนาคาร ข. ไม่ได้มาตั้งที่เมือง ก. จะทำให้ผู้จบนิติศาสตร์ว่างงานมากกว่า 114 คน

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 ผู้ที่จบนิติศาสตร์ไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นทนายความมีทั้งสิ้น 2,152 คน

ข้อสรุปที่ 2      พนักงานของธนาคาร ข. มีรวมทั้งหมดแล้วไม่น้อยกว่าทนายความในเมือง ก.

 

 1. จากการศึกษาพบว่าคนที่กินอาหารมากกว่า 650 แคลลอรี่ต่อวันทุกคนจะเป็นโรคอ้วนร้อยละ 55 ของคนที่เป็นโรคอ้วนจะเป็นโรคเบาหวานซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว

ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น

 1. คนที่กินอาหารมากกว่า 650 แคลลอรี่ต่อวันบางคนจะไม่เป็นโรคอ้วน
 2. คนที่กินอาหารไม่มากกว่า 650 แคลลอรี่ ต่อวันทุกคนจะไม่เป็นโรคอ้วน
 3. คนที่ไม่เป็นโรคอ้วนจะกินอาหารต่อวันไม่มากกว่า 650 แคลลอรี่
 4. คนที่เป็นโรคอ้วนส่วนมากจะเป็นโรคเบาหวาน

 

 1. การจัดชนชั้นทางสังคมเกิดขึ้นตามความจำเป็นตามหน้าที่ที่แตกต่างกันของคนในสังคมเพื่อให้สังคม อยู่รอดได้การจัดชนชั้นทางสังคมจึงนับว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะมีส่วนทำให้สังคมมีเสถียรภาพและความ มั่นคง

ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น

 1. สังคมใดมีเสถียรภาพและความมั่นคงแสดงว่าสังคมนั้นมีการจัดชนชั้นทางสังคม
 2. ความจำเป็นตามหน้าที่ที่แตกต่างกันของคนในสังคมมีผลต่อการจัดชนชั้นทางสังคม
 3. สังคมที่ขาดเสถียรภาพและความมั่นคงเป็นสังคมที่ไม่มีการจัดชนชั้นทางสังคม
 4. สังคมใดที่ควรมีหน้าที่ไม่แตกต่างกันสังคมนั้นย่อมไม่มีการจัดชนชั้นทางสังคม

 

 1. ในห้องสมุดกับทุกแห่งจะมีหนังสือสารานุกรมซึ่งเป็นหนังสือรวมความรู้ต่างๆเป็นเสมือนห้องสมุดย่อส่วนสารานุกรมมีหลายประเภทเช่นสารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานสารานุกรมไทยสำหรับ       เยาวชนไทยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นต้น

ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความ         ข้างต้น

 1. แบบไม่มีห้องสมุดแห่งใดที่ไม่มีหนังสือสารานุกรม
 2. สถานที่ที่มีหนังสือสารานุกรมบางแห่งเป็นห้องสมุด
 3. สถานที่ที่ไม่ใช่ห้องสมุดย่อมไม่มีหนังสือสารานุกรม
 4. ข้อความห้องสมุดเกือบทุกแห่งไม่มีหนังสือสารานุกรมเป็นเท็จ

 

 1. นักเรียนที่ชอบเทนนิสบางคนก็ชอบฟุตบอล นักเรียนที่ชอบแบดมินตันบางคนก็ชอบเทนนิสนักเรียน ที่ชอบฟุตบอลทุกคนต่างก็ชอบเทนนิส ไม่มีนักเรียนที่ชอบทางแบดมินตันและฟุตบอล

ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

 1. นักเรียนที่ชอบเทนนิสบางคนชอบแบดมินตันแต่ทุกคนชอบฟุตบอล
 2. นักเรียนที่ชอบเทนนิสบางคนชอบแบดมินตันและบางคนชอบฟุตบอล
 3. แล้วเรียนที่ชอบเทนนิสทุกคนชอบแบดมินตันและบางคนชอบฟุตบอล
 4. นักเรียนที่ชอบเทนนิสทุกคนชอบฟุตบอลและบางคนชอบแบดมินตัน

 

 1. ข้าวฟ่างเมล็ดเป็นเม็ดข้าวที่มีขนาดท่อและเมล็ดใหญ่กว่าต้นเตี้ยกว่า และผลิตเมล็ดได้มากกว่าข้าว ฟ่างชนิดอื่นๆถ้าฟ้าชนิดนี้จะนำเมล็ดมาใช้เป็นอาหารร้านอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ข้าวฟ่างที่ ปลูกกัน ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นข้าวฟ่างชนิดนี้ได้แก่ข้าวฟ่างพันธ์อู่ทองผ่าน พันธ์เฮการเป็นต้น ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น
 2. ข้าวฟ่างเมล็ดส่วนใหญ่ปลูกในประเทศไทย
 3. ข้าวฟ่างที่ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์ปลูกกันในประเทศอื่น
 4. ข้าวฟ่างเมล็ดเกือบทั้งหมดปลูกในประเทศไทย
 5. ข้าวฟ่างเมล็ดบางพานปลูกในประเทศไทย

 

คำสั่ง   พิจารณาคำคู่แรกว่าสัมพันธ์กันอย่างไร แล้วหาคำคู่หลังที่มีความสัมพันธ์ เช่นเดียวกัน

 

 1. กระท่อม : ปราสาท ? : ?
 2. บ้าน : ห้องแถว                                          2.   แม่บ้าน : ครอบครัว
 3. เรือพาย : เรือเดินสมุทร                               4.   นักเขียน : นักประพันธ์

 

 1. เล็ก : ใหญ่ ? : ?
 2. ยิ่งใหญ่ : หรูหรา                                        2.   อ่อนแอ : แข็งแรง
 3. เสียใจ : เศร้าโศก                                       4.   ยุ่งยาก : สับสน

 

 1. ตึกแถว : ห้อง? : ?
 2. โต๊ะ : เก้าอี้                                                2.   เพดาน : ฝ้า
 3. ผนังห้อง : หน้าต่าง                                    4.   ตู้เก็บของ : ลิ้นชัก

 

 1. สะพาน : แม่น้ำ ? : ?
 2. ถนน : คอนกรีต                                         2. ทุ่งนา : ภูเขา
 3. ว่าน : สมุนไพร                                          4.   เรือ : รถยนต์

 

 1. ลูกบาศก์ : ปิรามิด ? : ?
 2. วงกลม : แปดเหลี่ยม                                  2.   ฝรั่งเศส : อียิปต์
 3. พื้นที่ : สามเหลี่ยม                                     4.   เมตร : พื้นที่

 

คำสั่ง   ข้อสอบประกอบด้วยเงื่อนไขหรือเงื่อนไขและข้อสรุปเป็นคู่ ๆ ให้ยึดหลักการตอบดังนี้

 

ตอบ 1.     ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 2.     ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 3.     ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อนไข

ตอบ 4.     ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปหนึ่งถูกหรือผิดหรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดซึ่งไม่ตรงกับ

อีกข้อสรุปหนึ่ง

เงื่อนไข 4      

และ

 

 1. ข้อสรุปที่ 1                                 ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1                                                       ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1                                                       ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1                               ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1             ข้อสรุปที่ 2

 

เงื่อนไขที่ 5   (สำหรับตอบคำถามข้อ 31 ข้อ 35)

 

– นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งมาจาก 5 ประเทศ คือ อเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส              ได้เข้ามาท่องเที่ยวโดยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าอากาศยาน โดยที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนจะมี                 กระเป๋าเดินทาง สีต่าง ๆ กัน และน้ำหนักกระเป๋าทั้ง 5 ใบ จะมีน้ำหนักที่แตกต่างกัน

– กระเป๋าเดินทางจะมีสีใดสีหนึ่งคือ แดง เขียว ฟ้า เทา และดำ และจะมีน้ำหนักคือ 19 21 22 24                        และ 25 กิโลกรัม โดยที่สีและน้ำหนักของกระเป๋าไม่ได้เรียงลำดับกัน

– นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันใช้กระเป๋าเดินทางสีแดง ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าสีดำอยู่ 2 กิโลกรัม

– กระเป๋าสีฟ้ามีน้ำหนักมากที่สุดซึ่งนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเป็นเจ้าของ

– น้ำหนักกระเป๋าเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันและฝรั่งเศสแตกต่างกันอยู่ 3 กิโลกรัม

– น้ำหนักของกระเป๋าเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมากกว่าของชาวเยอรมันและมากกว่า                              กระเป๋า เดินทางสีแดง

–  กระเป๋าใบใดที่น้ำหนักเกินกว่า 20กิโลกรัม จะต้องเสียค่าพิกัดน้ำหนักพิเศษในส่วนที่เกินกิโลกรัมละ                    400 กรัม

 

คำถาม

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นใช้กระเป๋าเดินทางสีเทา

ข้อสรุปที่ 2      กระเป๋าเดินทางสีแดงมีน้ำหนักมากกว่าสีเขียว

 

 1. ข้อสรุปที่1 นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสต้องจ่ายค่าพิกัดน้ำหนักพิเศษ

ข้อสรุปที่ 2      นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันใช้กระเป๋าเดินทางสีเขียว

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเสียค่าพิกัดน้ำหนักพิเศษเป็นเงิน 400 บาท

ข้อสรุปที่ 2      นักท่องเที่ยวที่ใช้กระเป๋าสีดำต้องเสียค่าพิกัดน้ำหนักพิเศษเป็นเงิน 800 บาท

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสเสียค่าพิกัดน้ำหนักพิเศษน้อยที่สุดในบรรดานักท่องเที่ยวที่             ต้องเสียค่าพิกัดน้ำหนักพิเศษ ข้อสรุปที่ 2 กระเป๋าเดินทางสีฟ้ามีน้ำหนักมากกว่าสีเทาอยู่              1 กิโลกรัม

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 กระเป๋าเดินทางของชาวเยอรมันมีน้ำหนักน้อยที่สุด

ข้อสรุปที่ 2      นักท่องเที่ยวชาวอเมริกาและเยอรมันต้องเสียค่าพิกัดน้ำหนักพิเศษรวมกันเป็นเงิน               2,000 บาท

 

สรุปเหตุผลตรรก แบบสอดคล้องและไม่สอดคล้อง

 

คำอธิบาย      ตั้งแต่ข้อง 36- 40 ข้อสอบจะประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 คือเงื่อนไขหรือข้อมูลหรือข้อมูลที่กำหนดให้และส่วนที่ 2 คือข้อสรุป ให้ศึกษาเงื่อนไขที่กำหนดให้ แล้วจึงอาศัยความรู้เฉพาะที่ได้จากข้อมูลมาใช้ พิจารณาว่า ข้อสรุปใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น หรือ ข้อสรุปใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น

 

 

 

 

 

 

 1. คนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรง คนที่มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนจะมีสุขภาพจิตที่ดี คนที่มีสุขภาพจิตดีทุกคนจะไม่พบกับความล้มเหลว

ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด

 1. คนที่มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนจะออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 2. คนที่มีสุขภาพจิตทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรง
 3. ไม่มีคนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคนใดพบกับความล้มเหลว
 4. ไม่มีความล้มเหลวที่เกิดจากการออกกำลังกาย

 

 1. เปปซิลเป็นน้ำย่อยในกระเพาะอาหารซึ่งย่อยได้เฉพาะโปรตีนเท่านั้น เพื่อให้มีโมเลกุลลดลง

ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด

 1. น้ำย่อยในกระเพาะอาหารที่ไม่สามารถย่อยโปรตีนได้จะไม่ใช่น้ำย่อยเปปซิล
 2. น้ำย่อยในกระเพาะอาหารที่ไม่สามารถย่อยโปรตีนได้จะเป็นน้ำย่อยเปปซิล
 3. น้ำย่อยในกระเพาะอาหารที่สามารถย่อยโปรตีนได้จะเป็นน้ำย่อยเปปชิล
 4. น้ำย่อยในกระเพาะอาหารที่สามารถย่อยโปรตีนได้จะไม่ใช่น้ำย่อยเปปซิล

 

 

 1. สารที่ตกตะกอนจะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์เนื่องจากแสงอาทิตย์ไม่สามารถส่งผ่านลงสู่ใต้น้ำเพราะสัตว์น้ำและพืชในน้ำใต้น้ำบางชนิดต้องอาศัยแสงอาทิตย์เพื่อการดำรงชีวิต นอกจากนั้นน้ำ ของสารที่ตกตะกอนไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการบริโภคได้

ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด

 1. สารที่ไม่ได้ตกตะกอนจะไม่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์
 2. สารที่ไม่ตกตะกอนแสงอาทิตย์จะไม่สามารถส่องผ่านลงสู่ใต้น้ำ
 3. สัตว์น้ำหรือพืชใต้น้ำทุกชนิดไม่ต้องอาศัยแสงอาทิตย์เพื่อการดำรงชีวิต
 4. น้ำที่สามารนำไปใช้เพื่อการบริโภคจะต้องไม่ใช่น้ำของสารที่ตกตะกอน

 

 1. คนไทยน้อยมากที่นับถือศาสนาพุทธลัทธิชินโต

ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด

 1. คนไทยบางคนที่นับถือศาสนาพุทธลัทธิชินโต
 2. ไม่มีคนไทยคนใดที่นับถือศาสนาพุทธลัทธิชินโต
 3. มีคนไทยจำนวนไม่มากที่นับถือศาสนาพุทธลัทธิชินโต
 4. คนไทยไม่น้อยที่นับถือศาสนาพุทธลัทธิชินโต

 

 

 1. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำส่วนน้อยเป็นสัตว์ที่มีพิษ

ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด

 1. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำบางตัวเป็นสัตว์มีพิษ
 2. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำบางตัวเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษ
 3. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำน้อยมากที่มีพิษ
 4. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำส่วนมากมีพิษ

ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
  9
  Shares
 • 9
 •  
 •  
 •  
 •