previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 20

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 20
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 20

คำสั่ง    ในแต่ละข้อจะประกอบด้วยอนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน จงเลือกคำตอบ จากตัวเลือก 14                       มาเติมลงในช่องว่างเพื่อให้ได้อนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด

 

761. 27 16 54 36 162 64 324 100 …….

 

 1. 800                        2.   512                     3.   972                        4.   196

 

762. 186 204 225 251 284 ……..

 

 1. 227                           2.   326                  3.   525                        4.   652

 

763. 148 74 80 40 46 23 ….…..

 

 1. 15                             2.   29                    3.   42                          4.   64

 

764. 2,401 2,409 2,360 2,369 3,305 2,315 ..…..

 

 1. 11                             2.   176                  3.   17                          4.   180

 

765. 38 45 53 68 91 1299 ..……..

 

 1. 151                           2.   167                  3.   179                        4.   121

 

 

 1. ตัวอย่าง กำหนดให้       2 * 4     =    20

4 * 5     =    33

จงหาค่าของ    5X * 6Y =    ?

 1.                2.         3.             4.

 

 1. กู้เงินธนาคาร 18,000 บาท ในระยะเวลา 120 วัน อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี ธนาคารจะหักดอกเบี้ย ไว้ก่อนจะได้รับเงินจากธนาคารเท่าไร
 2. 17,820                      2.   17,810             3.   17,280                   4.   17,300

 

 1. ถนนสายหนึ่งนับเสาไฟฟ้า 2 ข้างถนน ได้ทั้งหมด 420 ต้น และระหว่างเสาห่างกัน 10 เมตร อยาก ทราบว่าถนนยาวเท่าไร
 2. 2,100 เมตร                2.   2,000 เมตร       3.   2,099 เมตร             4.   2,090 เมตร

 

 1. ห่านมากกว่าสิงโต 1 ตัว สิงโตมากกว่านกกระจิบ 2 ตัว นกกระจิบมากกว่ากวาง 3 ตัว และกวางมากกว่าปลาไหล 4 ตัว ถ้าทั้งหมดมี 60 ตัว จะมีขาทั้งหมดที่ขา
 2. 110                           2.   129                  3.   145                        4.   158

 

 1. นก 10 ตัว มีขาเท่ากับวัวจำนวนหนึ่ง ถ้าขาวัวเท่ากับจำนวนไก่ทั้งหมด อยากทราบว่าไก่มีทั้งหมดที่ขา กี่เปอร์เปอร์เซนต์
 2. 160                           2.   100                  3.   70                          4.   30

 

ข้อมูลตารางที่ 2 ใช้ตอบคำถามข้อ 11 -15

 

ตารางปริมาณสินแร่ที่นำเข้าสำคัญ

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเนื้อหมูของไทย

ปี ปริมาณ (กก.) มูลค่า (ล้านบาท)
2551 36,058 2.7
2552 27,734 2.3
2553 26,913 1.8
2554 20,380 2.0
2555 31,762 2.0
2556 42,407 6.1

 

 1. ปีใดที่ปริมาณเนื้อหมูมีอัตราการนำเข้าเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนอยู่ในเกณฑ์สูงสุด
 2. 2552                         2.   2553                      3.   2555                      4.   2556

 

 1. ในช่วงปี 2551 – 2556 ปริมาณนำเข้าเนื้อหมูของไทยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละกี่กิโลกรัม
 2. 1,058                        2.   1,270                     3.   1,330                     4.   1,598
 3. ปีใดที่มูลค่าเนื้อหมูมีอัตราการนำเข้าเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนอยู่ในเกณฑ์ต่ำสุด
 4. 2552                         2.   2553                      3.   2554                      4.   2555

 

 1. ปริมาณนำเข้าเนื้อหมูรวมในช่วงปี 2551 – 2553 แตกต่างจากช่วงปี 2554 – 2556 อยู่กี่กิโลกรัม
 2. 3,844                        2.   4,064                     3.   4,234                     4.   4,474

 

 1. มูลค่าการนำเข้าเนื้อหมูของไทยในช่วง 2551 – 2556 เฉลี่ยปีละกี่ล้านตัน
 2. 2.9                            2.   32                          3.   3.6                         4.   3.9

หลักการตอบ

ตอบ 1.     หากค่าในสดมภ์ ก. มากกว่าค่าในสดมภ์ ข.

ตอบ 2.     หากค่าในสดมภ์ ก. น้อยกว่าค่าในสดมภ์ ข.

ตอบ 3.     หากค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับค่าในสดมภ์ ข.

ตอบ 4.     หากไม่สามารถสรุปได้ว่าค่าในสดมภ์ ก. หรือสดมภ์ ข. มีค่ามากกว่ากันหรือไม่พอเพียง

 

ข้อ สดมภ์ ก สดมภ์ ข สดมภ์ ค
776. 2 X 5X = 5  แล้ว X เท่ากับเท่าใด
777. 400 จำนวนพื้นที่ 1 ไร่

เท่ากับกี่ตารางวา

778. R 17 ซื้อดินสอโหลละ 24 บาท ขายไปแท่งละ 3.50 บาท จะได้กำไร =R
779. x y ถ้า 3x + 1 = 13 และ 3(y – 2) = 9
780. 15 X มาลีทำข้อสอบ 24 ข้อ โดยทำถูกมากกว่าผิด 6 ข้อ มาลีทำข้อสอบถูก = x

 

 

คำสั่ง    ในแต่ละข้อจะประกอบด้วยอนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน จงเลือกคำตอบ จากตัวเลือก 1-4                      มาเติมลงในช่องว่างเพื่อให้ได้อนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด

 

781. 1500 1507 1471 1479 1430 1439 …….

 

 1. 1375                      2.   1398                   3.   1429                      4.   1475

 

782. 4 8 24 96 480 ……..

 

 1. 960                           2.   1480                3.   1920                      4.   2880

 

783. 5 1 5 3 10 7 15 13 20 ….…..

 

 1. 21                             2.   26                    3.   27                          4.   29

 

784. 89 13 80 17 73 21 68 25 ..…..

 

 1. 28                             2.   29                    3.   65                          4.   68

 

785. 5 4 19 7 6 41 9 8 71 11 10 ..……..

 

 1. 109                           2.   119                  3.   128                        4.   139

 

 1. ถ้า 5 * 4 = 29 และ 7 * 5 = 4 แล้ว 9 * 6 =?
 2. 34                       2.   46                    3.   58                    4.   69

 

 1. พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งมีอยู่ 10 คน ได้จัดงานปีใหม่ในบริษัท โดยแต่ละคนไปซื้อ ส.ค.ส. มาส่งเพื่อน ทุกคนในบริษัทถามว่ามี ส.ค.ส. รวมกันทั้งหมดที่ใบ

ก.   90 ใบ                  ข.   20 ใบ               ค.   45 ใบ               ง.   10ใบ

 1. นักศึกษาห้องหนึ่งได้ส่งบัตรอวยพรปีใหม่ให้ซึ่งกันและกัน ปรากฏว่านับบัตรอวยพรรวมกันได้เท่ากับ 6,320 ใบอยากทราบว่านักศึกษาห้องนี้มีกี่คน

ก.   60 คน                  ข.   40 คน               ค.   50 คน               ง.   80 คน

 

 1. พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งมี 10 คน ในการจัดการประชุมทุกคนต้องสัมผัสมือกัน ถามว่าพนักงาน สัมผัสมือกันทั้งหมด

ก.   10 ครั้ง                 ช.   20 ครั้ง              ค.   45 ครั้ง              ง.   90 ครั้ง

 

 1. ในงานเลี้ยงคืนหนึ่ง ผู้มาร่วมงานทุกคนต้องสัมผัสมือทักทายซึ่งกันและกัน ปรากฏว่านับจำนวนครั้ง ของการสัมผัสมือ กันได้ทั้งสิ้น 1,225 ครั้ง ถามว่าผู้มาร่วมงานเลี้ยงที่คน

ก.   47 คน                  ข.   48 คน               ค.   49 คน               ง.   50 คน

 

ตารางมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม

หน่วย : ล้านบาท

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 118,280 136,272 175,925
– อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 53,226 67,321 87,321
– อุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 65,054 68,951 88,604
สิ่งทอ 123,183 129,418 143,367
เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์ 73,150 88,327 122,125
– อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 40,232 53,472 72,143
– อุตสาหกรรมขนาดย่อม 32,918 34,855 49,982
อัญมณีและเครื่องประดับ 39,266 43,495 47,525
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 14,145 36,773 48,925
รองเท้าและชิ้นส่วน 25,642 27,942 31,525
ยานพาหนะและอุปกรณ์ 7,983 18,114 31,323
รวมทั้งสิ้น 401,649 480,341 600,715

 

 1. ในงานเลี้ยงคืนหนึ่ง ผู้มาร่วมงานทุกคนต้องสัมผัสมือทักทายซึ่งกันและกัน ปรากฏว่านับจำนวนครั้ง ของการสัมผัสมือ กันได้ทั้งสิ้น 1,225 ครั้ง ถามว่าผู้มาร่วมงานเลี้ยงที่คน

ก.   47 คน                  ข.   48 คน               ค.   49 คน               ง.   50 คน

 

 1. ระหว่างปี 2544-2546 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมใดที่มีมูลค่าการส่งออกในอัตราที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด

ก.   เครื่องอิเล็กทรอนิกส์                             ข.   สิ่งทอผลิตภัณฑ์พลาสติก

ค.   ผลิตภัณฑ์พลาสติก                             ง.   ยานพาหนะและอุปกรณ์

 

 1. ในปี 2545 สัดส่วนของกลุ่มสินค้าระหว่างอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก รองเท้าและชิ้นส่วนกับ ยานพาหนะและอุปกรณ์มีค่าใกล้เคียงกับข้อใด

ก.   4:3: 2                  ข.   4:2:3                ค.   5:3:4                ง.   4:3:1

 

 1. ระหว่างปี 2544-2546 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีอัตราการเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละเท่าไร

ก.   ร้อยละ 12            ข.   ร้อยละ 17         ค.   ร้อยละ 21         ง.   ร้อยละ 33

 

 1. ข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก.   ในระหว่างปี 2544 – 2546 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6,728                    ล้านบาท

ข.   ในปี 2545 อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 49 ของมูลค่าการ                             ส่งออกของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ค.   ในปี 2545กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกมีมูลค่าการส่งออกมากกว่ากลุ่มสินค้า             อุตสาหกรรมรองเท้าและชิ้นส่วนอยู่ประมาณ 24%

ง.   ระหว่างปี 2544 – 2546 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ในประเภทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีมูลค่า                       การส่งออกเพิ่มขึ้นปริมาณร้อยละ 33

 

 

 

 

 

 1. ข้อมูลจากตารางข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก.   ในปี 2544 มูลค่าการส่งออกของเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์ประเภทอุตสาหกรรมขนาด                       ย่อมคิดเป็นร้อยละ45 ของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์ทั้งสิ้น

ข.   ในปี 2546 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอมีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 24 ของการส่งออก                       ทั้งสิ้นในปีเดียวกัน

ค.   ระหว่างปี 2544 – 2546 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมยานพาหนะและอุปกรณ์มีมูลค่าการส่งออก                          เพิ่มขึ้นร้อยละ 75

ง.   ในปี 2544 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่าการส่งออกน้อยกว่ากลุ่มสินค้า                        อุตสาหกรรมสิ่งทอในปีเดียวกันคิดเป็นร้อยละ 4

หลักการตอบ (ข้อ 16-20)

ตอบ ก.     หากค่าในสดมภ์ ก มากกว่าค่าในสดมภ์ ข

ตอบ ข.     หากว่าในสดมภ์ ก น้อยกว่าค่าในสดมภ์ ข

ตอบ ค.    หากค่าในสดมภ์ ก เท่ากับค่าในสดมภ์ ข

ตอบ ง.     หากไม่สามารถสรุปได้ว่าค่าในสดมภ์ ก หรือสดมภ์ ขมีค่ามากกว่ากัน หรือไม่พอเพียง

หลักการตอบ

ตอบ 1.     หากค่าในสดมภ์ ก. มากกว่าค่าในสดมภ์ ข.

ตอบ 2.     หากค่าในสดมภ์ ก. น้อยกว่าค่าในสดมภ์ ข.

ตอบ 3.     หากค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับค่าในสดมภ์ ข.

ตอบ 4.     หากไม่สามารถสรุปได้ว่าค่าในสดมภ์ ก. หรือสดมภ์ ข. มีค่ามากกว่ากันหรือไม่พอเพียง

Ø    ตัวอย่างข้อสอบสดมภ์

คำสั่ง จงเลือกสดมภ์ ก. และ ข. มาพิจารณาโจทย์จากสดมภ์ ค. แล้วตอบคำถามข้อที่ 1 – 5

 

796. สดมภ์ ก สดมภ์ ข  
  X Y

 

797.  

 

798.

 

799.

 

800. X + Y 18

 

 


ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •