previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 14

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 14
แชร์ให้เพื่อน
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 14

คำสั่ง    ให้พิจารณาข้อมูลทางปริมาณที่กำหนดให้ 2 จำนวน ปริมาณแรกอยู่สดมภ์ ก. และ อีกปริมาณอยู่          สดมภ์ ข แล้วเปรียบเทียบ 2 สดมภ์นี้ โดยมีสดมภ์ ค. เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วตอบโดยยึด      หลักเกณฑ์ดังนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ 16 – 20

ตอบ 1   หากค่าในสดมภ์ ก. มากกว่าค่าในสดมภ์ ข.

ตอบ 2   หากค่าในสดมภ์ ก. น้อยกว่าค่าในสุดมภ์ ข.

ตอบ 3   หากค่าในสดมภ์ ก, เท่ากับค่าในสดมภ์ ข.

ตอบ 4   หากไม่สามารถสรุปได้ว่าคำในสดมภ์ ก. สดมภ์ ข. มีค่ามากกว่ากันหรือไม่พอเพียง

 

คำสั่ง    พิจารณาคำคู่แรกว่าสัมพันธ์กันอย่างไร แล้วหาค่าคู่หลังที่มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกัน

 

ข้อ สดมภ์ ก สดมภ์ ข สดมภ์ ค
476 M เป็นจำนวนเต็มบวก
477 100
478 4 เท่าของรัศมีวงกลม A รัศมีวงกลม B พื้นที่วงกลมAต่อพื้นที่วงกลม B เท่ากับ 1 : 4
479 โดยที่ a,bเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าศูนย์
480 24  

 

 

คำสั่ง    ในแต่ละข้อจะประกอบด้วยอนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน จงเลือกคำตอบ จากตัวเลือก 14                       มาเติมลงในช่องว่างเพื่อให้ได้อนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด

481. 11 19 31 51 ….

 

 1. 108                                             2.   99
 2. 86                                               4.   83

 

482. -5 -4 10 1 7 18 ……..

 

 1. 22                                               2.   23
 2. 26                                               4.   29

 

483. 5 5 9 16 28 50 90 ..…..

 

 1. 159                                             2.   169
 2. 185                                             4.   195

 

484. 14 45 124 315 682 ..…..

 

 1. 1,060                                          2.   1,125
 2. 1,289                                          4.   1,378

 

485. 6 5 18 29 52 99 ..…..

 

 1. 198                                             2.   180
 2. 151                                             4.   146

คำสั่ง    จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 

 1. 2 * 3 =    13

4 *9      =    97

7 * 8     =    ?

 1. 20                       2.   30                    3.   25                    4.   35

 

 1. มีนักฟุตบอลสองทีม ๆ ละ 11 คน ก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้น นักกีฬาแต่ละคนจะต้องสัมผัส มือกับ ฝ่ายตรงข้าม ถามว่านักฟุตบอลสัมผัสมือกันกี่ครั้ง
 2. 110 ครั้ง               2.   121 ครั้ง            3.   20 ครั้ง              4.   22 ครั้ง

 

 1. ปัจจุบัน นาย ก. มีอายุ 36 ปี เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา นาย ข. มีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของ นาย ก. ถามว่า ปัจจุบัน นาย ข. มีอายุกี่ปี
 2. 18 ปี                    2.   19 ปี                 3.   20 ปี                 4.   21 ปี

 

 1. ถ้าต้องการล้อมรั้วบ้านซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 20 เมตร และยาว 50 เมตร โดยปักเสารั้ว

ให้ห่างกันต้นละ 2 เมตร ถามว่าต้องใช้เสารั้วทั้งหมดกี่ต้น

 1. 60 ต้น                  2.   61 ต้น               3.   70 ต้น               4.   71 ต้น

 

 1. นายดำซื้อสินค้ามาในราคา 120 บาท และ ขายไปในราคา 180 บาท ถามว่านายดำขายสินค้าได้ กำไรกี่เปอร์เซ็นต์
 2. 20%                    2.   30%                 3.   40%                 4.   50%

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่ง    ตั้งแต่ 11 ถึงข้อ 15 ให้ศึกษาและทำความเข้าใจกับข้อมูลซึ่งเป็นตารางที่กำหนดให้ แล้วจึงอาศัย

ความรู้ความเข้าใจจากข้อมูล ๆ นั้น เป็นหลักในการทำตอบ

 

สถิติการส่งออกเนื้อไก่สุกของไทย (ข้อมูลสมมุติ)
ประเทศ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
ปริมาณ

(ตัน)

ปริมาณ

(ล้านบาท)

ปริมาณ

(ตัน)

ปริมาณ

(ล้านบาท)

ปริมาณ

(ตัน)

ปริมาณ

(ล้านบาท)

ปริมาณ

(ตัน)

ปริมาณ

(ล้านบาท)

อังกฤษ 28,894 3,805 42,395 5,335 42,738 5,328 62,819 7,566
ญี่ปุ่น 65,844 8,086 66,073 8,216 102,114 13,307 143,697 17,540
เนเธอร์แลนด์ 15,224 1,558 21,912 2,082 19,107 2,022 21,554 ?
เยอรมณี 3,040 399 7,542 913 9,280 1,003 8,557 975
สิงคโปร์ 4,117 507 2,318 285 4,888 563 5,069 592
ฮ่องกง 3,320 425 3,500 436 3,332 368 3,363 374
เกาหลีใต้ 2,261 271 1,960 235 5,494 527 3,413 351
เบลเยี่ยม 1,503 177 1,167 203 654 106 1,162 185
รวม ? 15,228 146,887 17,705 187,355 2,224 249,624 29,974

 

 1. ในปีที่ 1 ปริมาณการส่งออกเนื้อไก่สูงไปยังตลาดในเอเชีย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละเท่าไร

ของปริมาณการส่งออกโดยรวม

 1. 60                       2.   55                    3.   50                    4.   45

 

 1. ในปีที่ 2 การส่งออกเนื้อไก่สุกไปยังประเทศใดที่เนื้อไก่สุกมีราคาต่อตันสูงที่สุด
 2. อังกฤษ                 2.   เบลเยี่ยม           3.   สิงคโปร์             4.   เนเธอร์แลนด์

 

 1. ในปีที่ 4 มูลค่าการส่งออกและไก่สุกไปยังประเทศใดมีอัตราเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 42
 2. ญี่ปุ่น                   2.   เบลเยี่ยม           3.   อังกฤษ              4.   เนเธอร์แลนด์

 

 1. ปริมาณการส่งออกเนื้อไก่สุกโดยรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณกี่วัน
 2. 14.746                2.   31.355             3.   37,710             4.   41,810

 

 1. ข้อใดสรุปถูกต้อง
 2. ร้อยละของมูลค่าราคาการส่งออกเนื้อไก่สุกไปยังฮ่องกงในปีที่ 2 สูงกว่าปีที่ 3
 3. ในปีที่ 4 มูลค่าการส่งออกเนื้อไก่สุกไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 5                      ของการส่งออกไปยังประเทศอังกฤษ
 4. ปริมาณการส่งออกเนื้อไก่สุกไปยังประเทศอังกฤษ ญี่ปุ่น และเยอรมนีมีการเปลี่ยนแปลงไปใน              ทิศทางเดียวกัน
 5. ในปีที่ 1 ปริมาณเนื้อไก่สุกที่ส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ มากกว่าที่ส่งออกไปยังประเทศเกาหลีใต้                   ประมาณร้อยละ 50

 

 

คำสั่ง    ให้พิจารณาข้อมูลทางปริมาณที่กำหนดให้ 2 จำนวน ปริมาณแรกอยู่สดมภ์ ก. และ อีกปริมาณอยู่          สดมภ์ ข แล้วเปรียบเทียบ 2 สดมภ์นี้ โดยมีสดมภ์ ค. เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วตอบโดยยึด      หลักเกณฑ์ดังนี้

ตอบ 1   หากค่าในสดมภ์ ก. มากกว่าค่าในสดมภ์ ข.

ตอบ 2   หากค่าในสดมภ์ ก. น้อยกว่าค่าในสุดมภ์ ข.

ตอบ 3   หากค่าในสดมภ์ ก, เท่ากับค่าในสดมภ์ ข.

ตอบ 4   หากไม่สามารถสรุปได้ว่าคำในสดมภ์ ก. สดมภ์ ข. มีค่ามากกว่ากันหรือไม่พอเพียง

 

 

คำสั่ง    พิจารณาคำคู่แรกว่าสัมพันธ์กันอย่างไร แล้วหาค่าคู่หลังที่มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกัน

 

ข้อ สดมภ์ ก สดมภ์ ข สดมภ์ ค
496 30 M 4M+5 = 58
497 N * M M * N 1 * 2 = 5

3 * 4 = 25

498  
499 x 4y x+2y = 8

2x-y = 11

500 x 9 81 =

 

 

คำสั่ง    ในแต่ละข้อจะประกอบด้วยอนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน จงเลือกคำตอบ จากตัวเลือก 14                       มาเติมลงในช่องว่างเพื่อให้ได้อนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด

 

501. 35 50 67 88 117 …….

 

 1. 162                                             2.   180
 2. 190                                             4.   210

 

502. 2 4 10 28 82 244 ……..

 

 1. 730                                             2.   620
 2. 586                                             4.   486

 

 1. 18             ……..

 

 1.                        2.                       3.                 4.

 

504. -1 2 4 6 10 19 ……..

 

 1. 28                                               2.   33
 2. 37                                               4.   41

 

 1. 1          ……..

 

 1.                         2.                        3.                    4.

 

คำสั่ง    จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 

 1. 4* 3 =    6

5 * 5     =    14

9 * 6     =    ?

 1. 25                 2.   27                    3.   30              4.   33

 

 1. ในงานเลี้ยงคืนหนึ่ง ผู้มาในงานทุกคนต้องสัมผัสมือทักทายซึ่งกันและกัน เมื่อนับจำนวนครั้งของการ สัมผัสมือรวมกันได้ 1,225 ครั้ง ถามว่าผู้มาในงานเลี้ยงกี่คน
 2. 47 คน            2.   48 คน               3.   49 คน         4.   50 คน

 

 1. บริษัทผลิตหลอดไฟฟ้า ขายในราคาหลอดละ100 บาท จะทำให้มีกำไร 25% ถ้าบริษัทต้องการได้ กำไร 40% ถามว่าบริษัทจะต้องขายราคาหลอดละกี่บาท
 2. 110 บาท        2.   112 บาท           3. 117 บาท       4.   123บาท

 

 

 1. รถคันหนึ่งแล่นจากกรุงเทพฯ ไปชลบุรีระยะทาง 200 กม. ขาไปรถแล่นด้วยความเร็ว 90 กม/ชม. แต่ขากลับแล่นด้วยความเร็ว 60 กม/ชม. ถามว่ารถคันนี้แล่นไป-กลับด้วยความเร็วเฉลี่ย กม/ชม.
 2. 72 กิโลเมตร ชั่วโมง                        2.   75 กิโลเมตร ชั่วโมง
 3. 78 กิโลเมตร ชั่วโมง                        4.   80 กิโลเมตร ชั่วโมง

 

 1. A ทำงานชิ้นหนึ่งแล้วเสร็จในเวลา 30 นาที ในขณะที่ B ทำงานอย่างเดียวกันแล้วเสร็จในเวลา 20 นาที อยากทราบว่าถ้าให้ AและB ช่วยกันทำงานนี้จะแล้วเสร็จในเวลากี่นาที
 2. 8 นาที            2.   10 นาที             3.   12 นาที       4.   14 นาที

 

คำสั่ง    ให้ศึกษาและทำความเข้าใจกับข้อมูลซึ่งเป็นตารางที่กำหนดให้ แล้วจึงอาศัยความรู้ความเข้าใจ จากข้อมูลนั้นๆเป็นหลักในการทำตอบสำหรับข้อ 11-15

 

การผลิตรถยนต์ปี 2556 – 2557

หน่วย : คัน

ประเภท ปี 2557 ปี 2556 อัตราแลกเปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ)

1.  รถยนต์นั่ง 149.753 ? 13.43
2.  รถโดยสาร>10 ตัน 171 197 ?
3.  รถกระบะ 436,160 376,330 15.99
     –  รถกระบะ> 1 ตัน 431 680 ?
     –  รถกระบะ > 1 ตัน 435,729 375,650 15.99
4.  รถบรรทุก ? ? -3.34
     –  รถบรรทุก > 5 ตัน 3,531 3,728 -5.28
     –  รถบรรทุก > 5 – 10 ตัน 2,475 2,400 3.13
     –  รถบรรทุก > 10 ตัน ? 5,655 -4.79
รวม 597,474 520,335 ?

 

 1. ในปี 2557 มีการผลิตรถบรรทุกมากกว่า 10 ต้น ประมาณร้อยละเท่าไรของการผลิตรถบรรทุกโดยรวม
 2. 10                       2.   19                    3.   47                    4.   54

 

 1. ในปี 2557 มีการผลิตรถยนต์นั่งเพิ่มจากปี 2556 ประมาณกี่คัน
 2. 13,200                2.   17,700             3.   20,100             4.   24,400

 

 

 1. ในปี 2556 อัตราส่วนของการผลิตรถบรรทุกน้อยกว่า 5 ตัน ต่อรถบรรทุก 5-10 ตัน ต่อรถบรรทุก มากกว่า 10 ตัน มีค่าใกล้เคียงกับอัตราส่วนข้อใดมากที่สุด
 2. 2 : 1 : 3               2.   3 : 2 : 6            3.   4 : 2 : 7            4.   8 : 5 : 12

 

 1. การผลิตรถยนต์โดยรวมในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณร้อยละเท่าไร
 2. 1. 15                   2.   13                    3.   11                    4.   9

 

 1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 2. ในปี 2557 มีการผลิตรถยนต์นั่งประมาณ 1 ใน 4 ของการผลิตรถยนต์โดยรวม
 3. ในปี 2556-2557 มีการผลิตรถกระบะรวมประมาณร้อยละ 83 ของการผลิตรถยนต์รวมทั้งหมด
 4. ในปี 2556 มีการผลิตรถกระบะมากกว่า 1 ตัน เป็นจำนวนประมาณ 552 เท่าของการผลิต

รถกระบะ น้อยกว่า 1 ต้น

 1. ในปี 2557 การผลิตรถโดยสารมากกว่า 10 ตัน และการผลิตรถกระบะน้อยกว่า 1 ตัน มีอัตรา             การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน

 

คำสั่ง    ให้พิจารณาการตอบคำถามโดยยึดหลักเกณฑ์ดังนี้

ตอบ 1   หากค่าในสดมภ์ (1) มากกว่าค่าในสดมภ์ (2)

ตอบ 2   หากค่าในสดมภ์ (1) น้อยกว่าค่าในสดมภ์ (2)

ตอบ 3   หากค่าในสดมภ์ (1) เท่ากับค่าในสดมภ์ (2)

ตอบ 4   หากมาสามารถสรุปได้ว่าค่าในสดมภ์ (1) สดมภ์ (2) มีค่ามากกว่ากัน

 

 

 

516. สดมภ์ (1) สดมภ์ (2) สดมภ์ (3)
  Y + a Y + a Y และ

 

517. สดมภ์ (1) สดมภ์ (2) สดมภ์ (3)
  M M เป็นจำนวนเต็มบวก

 

518. สดมภ์ (1) สดมภ์ (2) สดมภ์ (3)
  X

 

 

519. สดมภ์ (1) สดมภ์ (2) สดมภ์ (3)
  2 X และ y

 

520. สดมภ์ (1) สดมภ์ (2) สดมภ์ (3)
   

 


ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
  3
  Shares
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •