previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 13

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 13
แชร์ให้เพื่อน
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 13

คำสั่ง    ในแต่ละข้อจะประกอบด้วยอนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน จงเลือกคำตอบ จากตัวเลือก 14                       มาเติมลงในช่องว่างเพื่อให้ได้อนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด

441. 4 6 9 13 19 ….

 

 1. 23                                                  2.   24
 2. 27                                                  4.   28

 

442. 1 4 -2 10 -14 …..

 

 1. -22                                                 2.   -34
 2. 22                                                  4.   34

 

443. 24 120 40 10 …..

 

 1. 2                                                    2.   4
 2. 6                                                    4.   8

 

 1.                  ……..

 

 1.                           2.                       3.                 4.

 

 1.                     ……..

 

 1.                           2.                       3.                 4.

 

 

คำสั่ง    จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 

 1. 11 * 3 =       25

15 * 2      =    14

8 * 9        =    ?

 1. 20                    2.   30                    3.   25              4.   35

 

 

 1. นักศึกษาห้องหนึ่งได้ส่งบัตรอวยพรปีใหม่ให้ซึ่งกันละกัน ปรากฏว่านับบัตรไว้พรร่วมกันได้ เท่ากับ 6,320 ใบ ถามว่านักศึกษาห้องนี้มีกี่คน
 2. 60 คน                  2.   40 คน               3.   50 คน               4.   80 คน

 

 1. ถ้านับหัวไก่จะมากกว่าหัวหมู 2 หัว แต่ถ้านับขาหมูจะมากกว่าไก่ 2 ขา ถามว่ามีหมูที่ตัว
 2. 3 ตัว                    2.   4 ตัว                 3.   5 ตัว                 4.   6 ตัว

 

 1. แม่ค้าคนหนึ่งซื้อส้มมาในราคา 6 ผลต่อ 10 บาท ขายไปในราคา 4 ผลต่อ 10 บาท ปรากฏว่า มีกำไร 150 บาท จงหาว่าต้นทุนในการซื้อส้มครั้งนี้เป็นเท่าไหร่
 2. 250 บาท              2.   300 บาท           3.   350 บาท           4.   400 บาท

 

 1. ในปัจจุบัน ก ข และ ค มีอายุรวมกันได้ 75 ปี อีก 5 ปีข้างหน้า ก จะมีอายุ 30 ปีพอดี และ อายุของ จะเพิ่มขึ้น 20% จงหาว่าในปีนี้ ค มีอายุเท่าไหร่
 2. 25 ปี                    2.   30 ปี                 3.   35 ปี                 4.   37 ปี

 

ประมาณการรายได้จำแนกตามประเภท ประจำปี 2549 – 2553

 

ประเภทรายได้ ประมาณการรายได้ (ล้านบาท)
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553
1.    ภาษีอากรรวม 282,755.4 347,511.7 416,308.4 506,106.2 579,968.0
2.    การขายสิ่งของและบริการ 8,708.6 X 13,816.8 18,762.5 18,113.4
3.    รัฐพาณิชย์ 13,055.0 17,751.3 20,941.3 35,500.0 Y
4.    รายได้อื่นๆ 5,481.0 8,125.2 9,333.5 11,341.3 15,328.6
รวมรายได้ 310,000.0 387,500.0 460,400.0 571,710.0 655,510.0
หักลด          
1.    การคืนภาษีของกรมสรรพากร 27,280.0 49,750.0
2.    การกันเงินเพื่อชดเชยภาษี

สำหรับสินค้าส่งออก

10,030.0 5,760.
รายได้สุทธิ 310,000.0 387,500.0 460,400.0 Z 600,000.0
 1. ค่าของ X จากตารางควรเป็นข้อใด
 2. 13,158.6 ล้านบาท                              2.   14,111.8 ล้านบาท
 3. 15,579.3 ล้านบาท                              4.   16,137.5 ล้านบาท

 

 1. ค่าของ Y จากตารางควรเป็นข้อใด
 2. 34,021 ล้านบาท                                 2.   40,021 ล้านบาท
 3. 42,210 ล้านบาท                                 4.   42,100 ล้านบาท

 

 

 1. ในปี 2551 ประมาณการรายได้รัฐพาณิชย์คิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้สุทธิ
 2. ร้อยละ 3.9                                         2.   ร้อยละ 4.3
 3. ร้อยละ 4.6                                         4.   ร้อยละ 4.8

 

 1. รายได้สุทธิ (2) ของปี 2552 เป็นเท่าใด
 2. 530,000 ล้านบาท                               2.   530,400 ล้านบาท
 3. 534,000 ล้านบาท                               4.   534,400 ล้านบาท

 

 1. ในปี 2552 ประมาณการรายได้รัฐพาณิชย์คิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้สุทธิ
 2. ร้อยละ 6.6           2.   ร้อยละ 72               3.   ร้อยละ 8.5              4.   ร้อยละ 9.4

 

คำสั่ง    จงเลือกสดมภ์ ก. และ ข. มาพิจารณาโจทย์จากสดมภ์ ค. แล้วตอบคำถาม ข้อ 16 – 20

ตอบ 1   หากค่าในสดมภ์ ก. มากกว่าค่าในสดมภ์ ข.

ตอบ 2   หากค่าในสดมภ์ ก. น้อยกว่าค่าในสุดมภ์ ข.

ตอบ 3   หากค่าในสดมภ์ ก, เท่ากับค่าในสดมภ์ ข.

ตอบ 4   หากไม่สามารถสรุปได้ว่าคำในสดมภ์ ก. สดมภ์ ข. มีค่ามากกว่ากันหรือไม่พอเพียง

 

คำสั่ง    พิจารณาคำคู่แรกว่าสัมพันธ์กันอย่างไร แล้วหาค่าคู่หลังที่มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกัน

 

ข้อ สดมภ์ ก สดมภ์ ข สดมภ์ ค
456 รัศมีของวงกลมที่มีเส้นรอบวงเท่ากับ 9 นิ้ว รัศมีของวงกลมที่มีพื้นที่เท่ากับ 25 ตารางนิ้ว  
457      
458 80
459 A B
460 a + b ค่าเฉลี่ยของ a  b  c  d  e ค่าของ a  b  c  d  e  เป็น

จำนวนเต็มเลขคู่เรียงต่อกันไปเรื่อย โดยที่ a = 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่ง    ในแต่ละข้อจะประกอบด้วยอนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน จงเลือกคำตอบ จากตัวเลือก 14                       มาเติมลงในช่องว่างเพื่อให้ได้อนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด

 

461. 9 13 22 38 63 …….

 

 1. 86                                               2.   99
 2. 108                                             4.   125

 

462. 1 11 28 55 96 156 ……..

 

 1. 221                                             2.   235
 2. 108                                             4.   256

 

463. 4 16 80 ……..

 

 1. 432                                             2.   476
 2. 493                                             4.   512

 

464. 36 8 118 14 256 18 338 24 ……..

 

 1. 432                                             2.   247
 2. 493                                             4.   512

 

 1.                …….

 

 1.                        2.                       3.                 4.

คำสั่ง    จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 

 1. 7 * 6 =    25

10 * 3      =          14

15 * 2      =          ?

 1. 17                 2.   18                    3.   19              4.   20

 

 1. พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งมี 10 คน ในการจัดประชุมทุกคนต้องสัมผัสมือซึ่งกันและกัน ถามว่า พนักงาน สัมผัสมือกันทั้งหมดกี่ครั้ง
 2. 10 ครั้ง           2.   20 ครั้ง              3.   45 ครั้ง        4.   90 ครั้ง

 

 1. เป็ดกับไก่รวมกันมี 40 ขา ปรากฏว่าเปิดมากกว่าไก่อยู่ 6 ตัว ถามว่ามีไก่กี่ตัว
 2. 5 ตัว              2.   6 ตัว                 3.   7 ตัว           4.   8 ตัว

 

 1. ในปัจจุบัน A B และ C มีอายุรวมกัน 30 ปี เมื่อ 4 ปีก่อน A มีอายุมากกว่า B อยู่ 5 ปี และอีก 5 ปี

ข้างหน้า B จะมีอายุมากกว่า C อยู่ 2 ปี ถามว่าปัจจุบัน B มีอายุกี่ปี

 1. 9 ปี                2.   10 ปี                 3.   12 ปี           4.   15 ปี

 

 1. ถนนสายหนึ่งมีความยาว 4 กิโลเมตร เมื่อต้องการปักเสาไฟฟ้าให้ห่างกันต้นละ 25 เมตรถามว่าต้อง ใช้เสาไฟฟ้าทั้งหมดกี่ต้น
 2. 80 ต้น            2.   81 ต้น               3. 1                  60 ต้น         4.         161 ต้น

 

คำสั่ง    ตั้งแต่ 11 ถึงข้อ 15 ให้นักศึกษาและทำความเขาใจกับข้อมูลซึ่งเป็นตารางที่กำหนดให้ แล้วจึงอาศัยความรู้ความเข้าใจจากข้อมูลนั้น ๆ เป็นหลักในการทำตอบ

 

การเปรียบเทียบการนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นจากประเทศในเอเชีย

มูลค่า : พันล้านเยน

มกราคม มูลค่า ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ) ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 2 ปีที่ 3
มูลค่าการนำเข้ารวม 211.56 330.25 366.20 100.00 100.00 100.00 56.12 10.88
จีน 22.88 36.92 ? 10.82 11.18 14.05 61.36 39.39
เกาหลี 33.06 47.86 ? 15.63 14.49 9.05 44.76 -30.78
มาเลเซีย 15.81 29.90 28.24 7.48 9.05 7.71 ? -5.56
ไต้หวัน 13.62 22.38 21.62 6.44 6.78 5.91 64.31 -3.38
สิงคโปร์ 10.94 16.84 15.18 5.18 5.10 4.15 ? -9.86
ไทย 9.52 12.29 ? 4.50 ? 3.79 ? 12.86
ฟิลิปปินส์ 4.51 7.00 10.82 2.13 2.12 2.95 55.21 54.39
ฮ่องกง 3.23 5.43 5.99 1.53 1.65 1.64 68.11 10.33
 1. ปีที่ 2 การนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในตลาดประเทศญี่ปุ่นจากประเทศใดมีอัตราการขยายตัว

จากปีที่ 1 สูงสุด

 1. ไต้หวัน                 2.   จีน                    3.   ฮ่องกง         4.   มาเลเซีย

 

 

 

 1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 2. ปีที่ 3 สิงคโปร์และไทยส่งสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไปขายประเทศญี่ปุ่นรวมกันประมาณ29 พันล้านบาท
 3. ปีที่ 3 ไต้หวันและสิงคโปร์ส่งสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไปยังประเทศญี่ปุ่นรวมกันแล้วน้อยกว่าเกาหลี
 4. ปีที่ 3 ฟิลิปปินส์และฮ่องกงส่งสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไปยังประเทศญี่ปุ่นรวมกันแล้ว น้อยกว่า

ประเทศไทย

 1. ปีที่ 3 เกาหลีส่งสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไปขายยังประเทศญี่ปุ่นมากกว่าประเทศจีน

 

 1. ปีที่ 2 ประเทศที่ส่งสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไปสู่ตลาดประเทศญี่ปุ่น มีอัตราการขยายตัวเกินกว่า 60%

คือข้อใด

 1. จีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง              2.   จีน มาเลเซีย ไต้หวัน ฟิลิปปินส์
 2. จีน เกาหลี สิงคโปร์ ไทย                        4.   จีน มาเลเซีย ไต้หวัน ฮ่องกง

 

 1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 2. ทุกประเทศที่ส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไปยังตลาดประเทศญี่ปุ่น มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นใน                     ปีที่ 2 แต่ลดลงในปีที่ 3
 3. ประเทศผู้ส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไปยังตลาดประเทศญี่ปุ่น มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องทุกปี

 1. อัตราการขยายตัวสูงสุดของมูลค่าการส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศในเอเชีย ปีที่ 2                         สูงกว่าอัตราการขยายตัวสูงสุดในปีที่ 3
 2. เกาหลีมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไปยังประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นทุกปี

 

 1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับส่วนแบ่งตลาดของผู้ส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในเอเชีย
 2. ทุกประเทศมีส่วนแบ่งตลาดลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี
 3. ปีที่ 2 จีนมีส่วนแบ่งตลาดเป็น 3 เท่าของไทย
 4. ปีที่ 3 ผู้ส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไปยังตลาดประเทศญี่ปุ่น มีส่วนแบ่งตลาดเกิน 50%
 5. ตั้งแต่ปีที่ 1-3 ส่วนแบ่งการตลาดเฉลี่ยของจีนสูงกว่าส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยของเกาหลี

ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
  1
  Share
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •