. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ สอบครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > แจกฟรี!! แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ สอบครูผู้ช่วย
แชร์ให้เพื่อน
 • 18
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  18
  Shares

แบบทดสอบวิชาความรอบรู้

 

คำสั่งให้เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด

 1. ลำดับราชธานีของไทยที่ถูกต้อง

ก. สุโขทัย ธนบุรี อยุธยา รัตนโกสินทร์                                ข. สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์

ค. อยุธยา สุโขทัย ธนบุรี รัตนโกสินทร์                                ง. อยุธยา ธนบุรี สุโขทัย รัตนโกสินทร์

 1. การปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยยึดต้นแบบมาจากประเทศใด

ก. อินเดีย                                                                                    ข. อังกฤษ

ค. สเปน                                                                                    ง. เยอรมัน

 1. ราชธานีใดของไทยที่เสียกรุงถึงสองครั้ง

ก. อยุธยา                                                                                  ข. สุโขทัย

ค. ธนบุรี                                                                                    ง. รัตนโกสินทร์

 1. ลอยกระทงเกิดขึ้นสมัยใด

ก. อยุธยา                                                                                  ข. สุโขทัย

ค. ธนบุรี                                                                                     ง. รัตนโกสินทร์

 1. อุทยานราชภักดิ์ เป็นอุทยานที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด

ก. แสดงออกถึงความรักต่อพระมหากษัตริย์                       ข. แสดงถึงความจงรักภักดี

ค. แสดงออกถึงความกตัญญู                                                  ง. คบรอบ 1,500 ปีของราชอาณาจักรไทย

 1. นามสกุลเริ่มใช้ในรัชกาลใด

ก. รัชกาลที่ 5                                                                            ข. รัชกาลที่ 6

ค. รัชกาลที่ 7                                                                            ง. รัชกาลที่ 9

 1. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุข้อใดไม่เกี่ยวข้อง

ก. อายุ 60 – 69 ปี ให้ได้รับเงินคนละ 600 บาท ต่อเดือน

ข. อายุ 70 – 79 ปี ให้ได้รับเงินคนละ 700 บาท ต่อเดือน

ค. อายุ 80 – 89 ปี ให้ได้รับเงินคนละ 800 บาท ต่อเดือน

ง. อายุ 90 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินคนละ 900 บาท ต่อเดือน

 1. ข้อใดไม่ใช้สถานที่ลงทะเบียน ผู้มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

ก. ธนาคารออมสิน                                                                  ข. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ค. ธนาคารทหารไทย                                                              ง. ธนาคารกรุงเทพ

 1. ธนาคาร “สยามกัมมาจล” ปัจจุบันคือธนาคารใด

ก. ธนาคารกรุงไทย                                                                 ข. ธนาคารกรุงเทพ

ค. ธนาคารไทยพาณิชย์                                                          ง. ธนาคารทหารไทย

 

 

 1. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดในราชวงศ์จักรีทรงครองราชย์ยาวนานที่สุด

ก. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ค. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ง.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 1. ระบบศักดินาเกิดขึ้นในสมัยใด

ก. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ                                             ข. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ค. พระนเรศวรมหาราช                                                           ง. พระนารายณ์มหาราช

 1. ข้อใดไม่ใช่วรรณคดีและกวีที่รัชกาลที่ 6 พระราชนิพนธ์

ก. มงคลสูตร                                                                             ข. มัทนะพาธา

ค. อิเหนา                                                                                   ง. พระมะเหลเถไถ

 1. สนธิสัญญาเบอร์นี่เกิดขึ้นในสมัยใด

ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย                        ข. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                            ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 1. ชาติตะวันตกชาติใดเข้ามาในประเทศไทยเป็นชาติแรก

ก. ฮังการี                                                                                   ข. ฮอลันดา

ค. จีน                                                                                         ง. อังกฤษ

 1. โรงเรียนหลวงแห่งแรกของราษฎรคือ

ก. โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ                                     ข. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

ค. โรงเรียนวัดมหรรณพาราม                                                ง.โรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก

 1. เศรษฐกิจในสมัยสุโขทัยเป็นแบบใด

ก. หัตถกรรม                                                                            ข. อุตสาหกรรม

ค. อุตสาหกรรมในครัวเรือน                                                  ง. เกษตรกรรม

 1. ธนบัตรหรือเงินกระดาษของไทย ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ผลิตขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยใด

ก. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว                               ข. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                       ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

 1. เหรียญยี่สิบห้าสตางค์/ เหรียญห้าสิบสตางค์/ เหรียญบาท/ เหรียญสองบาท/ เหรียญสิบ

ก.วัดอรุณราชวราราม/ วัดเบญจมบพิตร/ วัดภูเขาทอง/ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม/ วัดพระธาตุดอยสุเทพ/

วัดมหาธาตุนครศรีธรรมราช

ข. วัดมหาธาตุนครศรีธรรมราช/ วัดพระธาตุดอยสุเทพ/ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม/ วัดภูเขาทอง/ วัดเบญจมบพิตร/ วัดอรุณราชวราราม

ค. วัดพระธาตุดอยสุเทพ/วัดมหาธาตุนครศรีธรรมราช/ วัดอรุณราชวราราม/ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม/ วัดเบญจมบพิตร/ วัดภูเขาทอง

ง. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม/ วัดมหาธาตุนครศรีธรรมราช/ วัดพระธาตุดอยสุเทพ/ วัดอรุณราชวราราม/ วัดภูเขาทอง/ วัดเบญจมบพิตร

 1. แบงก์ยี่สิบ/ แบงก์ห้าสิบ/ แบงก์ร้อย/ แบงก์ห้าร้อย/ แบงก์พัน

ก. เศรษฐกิจพอเพียง/ ตั้งราชธานีแห่งใหม่/ เลิกทาส/ ยุทธหัตถี/ ประดิษฐ์อักษรไทย

ข. ตั้งราชธานีแห่งใหม่/ ประดิษฐ์อักษรไทย/ เลิกทาส/ เศรษฐกิจพอเพียง/ ยุทธหัตถี

ค. ยุทธหัตถี/ เลิกทาส/ เศรษฐกิจพอเพียง/ ประดิษฐ์อักษรไทย/ ตั้งราชธานีแห่งใหม่

ง. ประดิษฐ์อักษรไทย/ ยุทธหัตถี/ เลิกทาส/ ตั้งราชธานีแห่งใหม่/ เศรษฐกิจพอเพียง

 1. ดอกไม้ประจำชาติไทยหมายถึงสิ่งใด

ก. ดอกเฟื่องฟ้า                                                                         ข. ดอกคูณ

ค. ดอกตะแบก                                                                         ง. ดอกลีลาวดี

 1. บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยคือใคร

ก. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ข. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ

ค. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

ง. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

 1. ผู้แต่งเพลงสรรเสริญพระบารมีคือใคร
 •  
  18
  Shares
 • 18
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > แจกฟรี!! แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ สอบครูผู้ช่วย

เรื่องล่าสุด