. . .

แจกฟรี!! ข้อสอบพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2545 และ 2553

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > แจกฟรี!! ข้อสอบพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2545 และ 2553
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อสอบพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2545 และ 2553

 1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีจำนวนกี่หมวด  กี่มาตรา

ก.  8  หมวด  78  มาตรา                                                       ข.  8   หมวด  87  มาตรา

ค.  9  หมวด  87  มาตรา                                                       ง.  9  หมวด  78  มาตรา

 1. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ  2542  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

ก.  19  ส.ค.2542                                                                   ข.  20  ส.ค.  2542

ค.  24  พ.ย.  2542                                                                 ง.  7  ก.ค. 2542

 1. หัวใจของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี  2542  หมายถึงหมวดใด

ก.  หมวดที่  3                                                                        ข.  หมวดที่  4

ค.  หมวดที่  5                                                                        ง.  หมวดที่  7

 1. หมวดใดของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติทำให้เกิด พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546

ก.  3                        ข.  5                        ค.  7                        ง.  9

 1. ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ  และประกาศ  เพื่อเป็นไปตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติคือใคร

ก.  นายกรัฐมนตรี                 ข.  รัฐมนตรี           ค.  ปลัดกระทรวง                 ง.  เลขาธิการ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > แจกฟรี!! ข้อสอบพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2545 และ 2553

เรื่องล่าสุด