previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบความรอบรู้ทั่วไป สอบครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > แจกฟรี!! แนวข้อสอบความรอบรู้ทั่วไป สอบครูผู้ช่วย
แชร์ให้เพื่อน
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

รอบรู้ เจาะข้อสอบครูผู้ช่วย

ความรอบรู้ทั่วไป

ชุดที่ 1

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้ข้อใด

ก. 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ข. 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ค. 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ง. 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

 1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557

ก. อำนาจอธิปไตยเป็นของพระมหากษัตริย์ ทรงใช้อำนาจผ่านทางตุลาการ บริหาร นิติบัญญัติ

ข. ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้

ค. เป็นธรรมนูญฉบับที่ 19 ของไทยมีทั้งหมด 48 มาตรา

ง. ประเทศไทยปกครองแบบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 1. ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2557

ก. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข. ประธานรัฐสภา

ค. หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ง. พระมหากษัตริย์

 1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

ก. ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและคณะรัฐมนตรีอื่น จำนวนไม่เกิน 35 คน

ข. มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ดำเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่างๆ

ส่งเสริมความสามัคคี และสมานฉันท์ของคนในชาติ

ค. บริหารราชการแผ่นดินในส่วนกลาง 20 กระทรวง

ง. บริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาค 77 จังหวัด

 1. ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

ข. อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี บริบูรณ์

ค. ไม่เคยดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนรับดำรงตำแน่ง

ง. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง

 •  
  2
  Shares
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •