. . .

สำนักงาน ป.ป.ช.: เจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ (ถึง 10 มี.ค.)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงาน ป.ป.ช.: เจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ (ถึง 10 มี.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงาน ป.ป.ช.
สำนักงาน ปปช. (สนามบินน้ำ) ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     12,000 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ
2.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ระดับความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการต่างประเทศที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานการต่างประเทศที่ไม่ยากโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เช่น พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะและดำเนินการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับ
การขอความร่วมมือและความช่วยเหลือจากต่างประเทศในเรื่องทุนการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน การให้
ความร่วมมือช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการต่างๆ แปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่การต่างประเทศ และอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยเหลือ ติดต่อประสานงาน เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียนตามเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้
1.ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (100 คะแนน)
1.1 Grammar
1.2 Reading
1.3Writing
1.4Comprehension
2.ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ (100 คะแนน)
2.1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ป.ป.ช.)
2.2พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Conventions Against Corruption – UNCAC , 2003)
2.4ความรู้เกี่ยวเนื่องขององค์กร ป.ป.ช. กับองค์กร หรือสถาบันระหว่างประเทศต่างๆ ในด้านความร่วมมือทางอาญา วิธีการ และการประสานงาน
2.5ความรู้องค์กรต่อต้านการทุจริตนานาชาติ
2.6ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย
ทักษะ/สมรรถนะ :     –
   
   
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงาน ป.ป.ช.:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงาน ป.ป.ช.: เจ้าหน้าที่การต่างประเทศปฏิบัติการ (ถึง 10 มี.ค.)

เรื่องล่าสุด