previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 มี.ค. -21 เม.ย. 2559 |เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 มี.ค. -21 เม.ย. 2559 |เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

“สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 มี.ค. -21 เม.ย. 2559 |เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ลงทะเบียนรับหนังสือจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ส่งมาในรูปเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสำนักงาน ก.พ.
2. ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
ทักษะ/สมรรถนะ : ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดย
1. ทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้ Microsoft Word และ Microsoft Internet Explorer โดยการทดสอบปฏิบัติ (ผลการทดสอบจะไม่มีผลเป็นคะแนนแต่จะนำไปใช้ประกอบการสัมภาษณ์)
2. สอบสัมภาษณ์ โดยมุ่งเน้นวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทัศนคติต่อการรับราชการ และปฏิภาณไหวพริบ

เงื่อนไข : ผู้สมัครต้องมีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายเท่านั้น

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงาน ก.พ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |