. . .

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์: นักกายภาพบำบัด (ถึง 20 พ.ค.)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์: นักกายภาพบำบัด (ถึง 20 พ.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักกายภาพบำบัด (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์)
อัตราเงินเดือน :     10,850 บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด
   
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา)
อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักเทคนิคการแพทย์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)
อัตราเงินเดือน :     10,850 บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา)
ประเภท :     บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานธุรการ,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี)
ประเภท :     บริการ,บริหารทั่วไปi
จำนวนตำแหน่งว่าง :     5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวส.
– ปริญญาตรี
   
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์)
อัตราเงินเดือน :     8,610 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการสาธารณสุข(สำนักงงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี)
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขา วิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาดวิทยา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสุขาภิบาลและทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี)
อัตราเงินเดือน :     – บาท
ประเภท :     บริการ,บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวส.
– ปริญญาตรี
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการสาธารณสุข,นักรังสีการแพทย์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร)
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาค:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร)
อัตราเงินเดือน :     7,010 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวช.
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักเทคนิคการแพทย์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่)
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการพัสดุ,นายช่างโยธา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักรังสีการแพทย์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่)
อัตราเงินเดือน :     – บาท
ประเภท :     เทคนิค,บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.,ปริญญาตรี
   
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักรังสีการแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร)
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
   
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพัสดุ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล)
อัตราเงินเดือน :     – บาท
ประเภท :     บริการ,บริหาร,วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวท.,ปวส.,ปริญญาตรี
   
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักนิคการแพทย์,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักโภชนาการ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย)
อัตราเงินเดือน :     – บาท
ประเภท :     บริการ,บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวส.
– ปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงธุรการ,โภชนากร,นักวิชาการพัสดุ,นักกายภาพบำบัด,นักเทคนิคการแพทย์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี)
อัตราเงินเดือน :     – บาท
ประเภท :     บริการ,เทคนิค,บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวส.
– ปริญญาตรี
   
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักรังสีการแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา)
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักทรัพยากรบุคคล,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักวิชาการพัสดุ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี)
อัตราเงินเดือน :     3 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี,นักกายภาพบำบัด (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์)
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์: นักกายภาพบำบัด (ถึง 20 พ.ค.)

เรื่องล่าสุด