สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 5 ส.ค. -31 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 1

“สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 5 ส.ค. -31 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 1

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครสอบ

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางงานบริหารงานบุคคล (HRIS) การเบิกจ่ายสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามนโยบายที่กำหนด รวมถึง ติดตามให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงานอย่างถูกต้อง ยุติธรรม และโปร่งใสตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

Job Responsibilities:

จัดทำข้อมูลและสถิติการเข้างานของเจ้าหน้าที่ (ขาดงาน, ลางาน, มาสาย, กลับก่อนเวลา) ให้มีความถูกต้อง และติดตามให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน

ดูแลระบบ HRIS ของสำนักงาน

ดำเนินการเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ อาทิ การเบิกค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ ให้เจ้าหน้าที่ได้รับอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน

จัดทำทะเบียนประวัติ ข้อมูล และสถิติของเจ้าหน้าที่ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ร้องขอ

Job Qualifications

ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 0-2 ปี

ความรู้เรื่องระบบการจ่ายค่าตอบแทน โครงสร้างเงินเดือน และสวัสดิการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานบุคคล

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

Electronic Government Agency (Public Organization) EGA

โทรศัพท์: (+66) 0 2612 6000 ต่อ 2206
E-Mail:recruit@ega.or.th Website : www.ega.or.th

Enabling Complete & Secure e-Government

EGA – Digital Government

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 1
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram