previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มิ.ย. -17 มิ.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มิ.ย. -17 มิ.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มิ.ย. -17 มิ.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
2. ออกแบบ และพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้อง
3. ดูแลระรบบ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล 2. ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย 4. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
1. ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 2. การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
1. บุคลิกภาพ 2. มนุษยสัมพันธ์ 3. ทัศนคติต่อสังคม และหน่วยงาน 4. ประวัติการศึกษาและการทำงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มิ.ย. -17 มิ.ย. 2559 |นักวิชาการมาตรฐาน

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีผลิตสัตว์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ประสานและจัดเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญ เช่น การตรวจประเมินภายใน (Internal Quality Audit) การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) รวมทั้งการประสานกับกลุ่มต่างๆ
2. ปฏิบัติงานสืบค้น ค้นคว้าเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพและการตรวจประเมินตามมาตรฐานระหว่างประเทศหลักเกณฑ์และข้อกำหนดขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum: IAF) รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงาน
3. ประสานงานและจัดเตรียมเอกสารการประชุม อบรม สัมมนา รวบรวมผลการดำเนินงานข้อมูลโครงการในความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เป็นหมวดหมู่สำหรับการปรับปรุงระบบคุณภาพและการตรวจประเมิน
4. ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาหน่วยรับรอง ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณและช่วยปฏิบัติงานเลขานุการประชุมต่างๆ เช่น การจัดทำเอกสารประกอบการประชุม หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม
7. ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
8. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งในและต่างประเทศ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. มาตรฐานสินค้าเกษตรของประเทศไทยและมาตรฐานสากล ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหาร 2. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบออกใบรับรองและการรับรองระบบงาน 3. พ.ร.บ.มาตรฐานสิค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4. พื้นฐานด้านความปลอดภัยอาหาร/ด้านการเกษตรหรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
1. ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 2. การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
1. บุคลิกภาพ 2. มนุษยสัมพันธ์ 3. ทัศนคติต่อสังคม และหน่วยงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 

ตำแหน่ง: นักวิชาการมาตรฐาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มิ.ย. -17 มิ.ย. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษาวิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการวางแผนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3. จัดทำเอกสารประกอบการประชุม วาระการประชุม และรายงานการประชุม
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. วิสัยทัศน์ บทบาท ภารกิจ ของสำนักงาน 2. การบริหารองค์กรภาครัฐ 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4. การจัดทำยุทธศาสตร์แผนและโครงการ 5. การบริหารจัดการโครงการ 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
1. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 2. การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์และทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
1. บุคลิกภาพ 2. มนุษยสัมพันธ์ 3. ทัศนคติต่อสังคม และหน่วยงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -23 ธ.ค. 2558 |นิติกร

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.งานด้านกฏหมาย
-ยกร่าง แก้ไข ปรับปรุงกฏหมาย กฏกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เป็นผู้ช่วยในการประชุมคณะอนุกรรมการกฏหมายคณะทำงานด้านกฏหมายตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด
-ศึกษา วิเคราะห์กฏหมาย นิติกรรม สัญญา ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวกับงานของ มกอช.
-ตอบข้อหารือด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและระเบียบสำนักนายารัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.งานด้านนิติกรรมและสัญญา
-จัดทำสัญญาจ้างและบันทึกข้อตกลงการจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

3.งานด้านคดี
-ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง คดีปกครอง ละเมิด วินัย

4.งานที่ได้รับมอบหมาย
-งานสวัสดิการของ มกอช.
-ช่วยปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
-เข้าร่วมอบรม สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ด้านกฏหมาย -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย -พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 -พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 -พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 -พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการประเมิน : โดยสอบสัมภาษณ์

– ทักษะ
-ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ -การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : โดยสอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
-การให้บริการที่ดี -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ -การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : โดยสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1.ดูแลระบบทะเบียนประวัติข้าราชการโดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศ
2. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
3. จัดทำเอกสารประกอบการประชุม วาระการประชุม และรายงานการประชุม
4.ช่วยสนับสนุนงานทั่วไป/งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคคล
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้เกี่ยวกับงานบริการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 2. ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและรับรองระบบงาน
วิธีการประเมิน : การสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

– ทักษะ
1. การใช้โปรแกรมคอมพิกเตอร์ 2. การสรุปสาระสำคัญของข้อมูล
วิธีการประเมิน : การสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

– สมรรถนะ
1.ความสามารถในการสื่อสาร 2. มีไหวพริบ ปฏิภาณ สามารถทำงานเป็นทีมได้และมีมนุษยสัมพันธ์
วิธีการประเมิน : การสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เกณฑ์การประเมิน :     บุคคลที่มีาิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ที่จะถือว่าเป็นบุคคลที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นบุคคลที่ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
   
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •