สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม: นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา,ไฟฟ้า,เครื่องกล,อุตสาหการ,เคมี) (ถึง 21 ก.พ.)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรี ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี) รวม 9 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 -21 กุมภาพันธ์ 2555
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรี 9 อัตรา รับสมัคร 1 -21 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี)

ด้วยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

    1. ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา)

    จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุในครั้งแรก 1 ตำแหน่ง

    อัตราเงินเดือน 9,140 – 9,690 บาท

    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. แล้ว

    2. ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)

    จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุในครั้งแรก 2 ตำแหน่ง

    อัตราเงินเดือน 9,140 – 9,690 บาท

    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. แล้ว

    3. ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล)

    จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุในครั้งแรก 2 ตำแหน่ง

    อัตราเงินเดือน 9,140 – 9,690 บาท

    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. แล้ว

    4. ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ)

    จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุในครั้งแรก 2 ตำแหน่ง

    อัตราเงินเดือน 9,140 – 9,690 บาท

    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ และต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. แล้ว

    5. ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี)

    จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุในครั้งแรก 2 ตำแหน่ง

    อัตราเงินเดือน 9,140 – 9,690 บาท

    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี ปิโตรเลียม หรือ โพลิเมอร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. แล้ว

การรับสมัคร
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 3 ห้อง 314 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 1 -21 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันราชการ

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม:คลิกที่นี่

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram