สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ถึง 12 พ.ค.)

154 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน :     12,230 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาที่กรมการท่องเที่ยว
เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
และเทคโนโลยี
2. จัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
3. พัฒนาและดูแลระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยว
4. ประสานงานและดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายใน
กรมการท่องเที่ยว เพื่อจัดทำสรุปผล เสนอกระทรวง
และสำนักงบประมาณ
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ด้านการท่องเที่ยว – ความรู้ด้านนโยบายและแผนงาน/โครงการ
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
1. ความรับผิดชอบ 2. ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 3. ความอดทน และเสียสละ 4. มนุษยสัมพันธ์ และการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     – ความรู้ความสามารถแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 – สมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
   
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว:คลิกที่นี่

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram