previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ถึง 12 พ.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ถึง 12 พ.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

154 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน :     12,230 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาที่กรมการท่องเที่ยว
เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
และเทคโนโลยี
2. จัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
3. พัฒนาและดูแลระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยว
4. ประสานงานและดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายใน
กรมการท่องเที่ยว เพื่อจัดทำสรุปผล เสนอกระทรวง
และสำนักงบประมาณ
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ด้านการท่องเที่ยว – ความรู้ด้านนโยบายและแผนงาน/โครงการ
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
1. ความรับผิดชอบ 2. ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 3. ความอดทน และเสียสละ 4. มนุษยสัมพันธ์ และการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     – ความรู้ความสามารถแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 – สมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
   
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

154 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักพัฒนาการท่องเที่ยว
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศ บริหารธุรกิจ บัญชี กฎหมาย รัฐศาสตร์
การปกครอง เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์
อักษรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ นิเทศศาสตร์ การโฆษณา
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน
ศิลปกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาที่
กรมการท่องเที่ยวเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอความเห็นในการแก้ไข
การปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบทะเบียนธุรกิจ-
นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้ทันสมัย รวดเร็ว
ในการให้บริการ
2. วางแผนปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนพัฒนาทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว-
และมัคคุเทศก์ นำแผนไปปฏิบัติติดตามประเมินผล
3. ดำเนินการจัดทำเอกสารคำขอ คำแนะนำ และคู่มือ
การขอจดทะเบียน
4. รับยื่นแบบคำขอ ตรวจสอบเอกสารหลักประกัน
ประเมินหลักประกันประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำใบอนุญาต ตลอดจนเสนอ
คำขอต่อนายทะเบียน
5. ปฏิบัติงานการประชุมคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวฯ
และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ
6. ปฏิบัติงานในส่วนกลาง หรือ
ส่วนภูมิภาค สาขาภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา)
สาขาภาคใต้เขต 1 (จ.สงขลา)
และสาขาภาคใต้เขต 2 (จ.ภูเก็ต)
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
– มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ และมีความรู้ความสามารถในการใช้- คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน :

– สมรรถนะ
1. ความรับผิดชอบ 2. ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 3. ความอดทน และเสียสละ 4. มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้งทุกองค์ประกอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •