previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาคอมพิวเตอร์,พนักงานบันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่ธุรการ (ถึง 11 ม.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาคอมพิวเตอร์,พนักงานบันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่ธุรการ (ถึง 11 ม.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาคอมพิวเตอร์,พนักงานบันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน :     12230 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวช.
– ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ วุฒิปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวช. ทางพณิชยการ
   
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน :     12,000 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ สามารถปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว ประมาณเดือนละ ๑ ครั้ง หรือมากกว่านั้น
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับนโยบายและแผนงาน การจัดทำแผนงานโครงการ การบริหารแผนงาน การติดตามประเมินผลนโยบายโครงการ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ทักษะ/สมรรถนะ :     สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ได้แก่
– การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
– บริการที่ดี (Service Mind)
– การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
– การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity)
– การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3 สมรรถนะ ได้แก่
– การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
– ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness)
– การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order)
   
   
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •