. . .

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(ลำปาง) ตั้งแต่ 26 – 30 มี.ค. 55

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(ลำปาง) ตั้งแต่ 26 – 30 มี.ค. 55
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :     พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(ลำปาง)
อัตราเงินเดือน :     9,140-9,690 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข:คลิกที่นี่l


ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานพัสดุ(รพ.พิบูลย์รักษ์ สสจ.อุดรธานี)
อัตราเงินเดือน :     11,160 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี
2. มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข:คลิกที่นี่l
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :     เภสัชกรปฏิบัติการ(สสจ.นราธิวาส)
อัตราเงินเดือน :     ——————- บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     รายละเอียดตามเอกสารประกาศรับสมัครฯ
รายละเอียดวุฒิ :     –
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     –
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     –
ทักษะ/สมรรถนะ :     –
   
   
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     โภชนากรปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :     7,670-8,440 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวส.
– อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ :     – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และ
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา ของ ก.พ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านโภชนาการ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านปฏิบัติการ
(1) ให้บริการอาหารตามหลักโภชนาการ โภชนาบำบัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับพลังงาน สารอาหารครบถ้วนและปลอดภัย
(2) จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
(3) เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป
2. ด้านบริการ
(1) ให้คำแนะนำด้านอาหารตามหลักโภชนาการ โภชนาบำบัด แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้มีความรู้ สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
(2) ประสานงานการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ผู้สมัครจะต้องสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ดังนี้
วิชาที่ 1 ความรู้ด้านอาหาร โภชนาการ และโภชนบริการ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
– ความรู้ทั่วไปด้านอาหารและโภชนาการ
– ระบบการจัดการ การบริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล
– การกำหนดรายการอาหารและปริมาณอาหารที่ต้องผลิตและบริการ
– การเลือกซื้อ การเก็บรักษาอาหาร
– การเลือกใช้ การดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์งานครัว
– กระบวนการเตรียม ผลิต บริการอาหาร ที่ถูกหลักโภชนาการ และหลัก
สุขาภิบาลอาหาร
วิชาที่ 2 ความรู้ด้านโภชนบำบัด และโภชนศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ในการให้โภชนศึกษาแก่ผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ ดังนี้
– ความรู้ทั่วไปด้านโภชนบำบัด
– การคำนวณและกำหนดปริมาณอาหารตามแผนการรักษาของแพทย์
– การให้คำแนะนำอาหารตามหลักโภชนาการ และโภชนบำบัด แก่ผู้ป่วยและ
ประชาชน
– การเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนศึกษา
– การพัฒนาจัดทำตำรับอาหารผู้ป่วยและอาหารจำนวนมาก

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักโภชนาการปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     9,140-10,060 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนวิทยา และ
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านโภชนาการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา ค้นคว้า สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ วิจัย เบื้องต้นด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูภาวะโภชนาการของประชาชน
(2) ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง แก้ไข ฟื้นฟูและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมที่ดีของประชาชน เพื่อให้มีภาวะโภชนาการที่ดี
(3) ร่วมติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อนำมาปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
(4) ร่วมเฝ้าระวังและติดตามด้านอาหารและโภชนาการ กับสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในประชาชนที่มีความเสี่ยง
(5) ร่วมจัดการองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อพัฒนาระบบงานและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรและภาคีเครือข่าย
(6) ร่วมจัดทำฐานข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
(7) ร่วมจัดทำตำหรับอาหาร และสื่อโภชนศึกษา สำหรับประชาชน เพื่อให้ได้รับพลังงานและสารอาหารที่เหมาะสม
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงาน ร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ความรู้ เทคโนโลยีทางด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน
(2) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ให้บริการสื่อทางด้านอาหารและโภชนาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ผู้สมัครจะต้องสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ดังนี้
วิชาที่ 1 ความรู้ด้านอาหาร โภชนาการ และโภชนบริการ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
– ความรู้ทั่วไปด้านอาหารและโภชนาการ
– โภชนาการสำหรับบุคคลในภาวะและวัยต่างๆ
– ระบบการจัดการ การบริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล
– การกำหนดรายการอาหารและปริมาณอาหารที่ต้องผลิตและบริการ
– กระบวนการเตรียม ผลิต บริการอาหารจำนวนมาก
– หลักสุขาภิบาลอาหาร
– การควบคุมความปลอดภัยของอาหาร (food safety)
วิชาที่ 2 ความรู้ด้านโภชนบำบัด และโภชนศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
– ความรู้ทั่วไปด้านโภชนบำบัด
– การคำนวณและกำหนดปริมาณอาหารตามแผนการรักษาของแพทย์
– การประเมินภาวะโภชนาการ
– การให้คำปรึกษา แนะนำอาหารแก่ผู้ป่วยโรคต่าง ๆ
– การเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนศึกษา
– การให้ความรู้ด้านอาหาร โภชนาการ และโภชนบำบัดกับการป้องกันโรค
– บทบาทของอาหารและโภชนาการกับการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน


เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี (โรงพยาบาลกาฬสินธุ์)
อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
   
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง :     นักจิตวิทยาคลินก(โรงพยาบาลระยอง)
อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้บปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตำกว่านี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หหรือจิตวิทยาคลินิก
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการสาธารณสุข (โรงพยาบาลคง สำนักงานสาธารณสุขนครราชสีมา)
อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสุขาภิบาลและทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาหรือจิตวิทยาคลินิก หรือแพทย์แผนจีน หรือทางพลศึกษา
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :     พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(สสจ.ตาก)
อัตราเงินเดือน :     9,140-9,690 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักกายภาพบำบัด(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
อัตราเงินเดือน :     10,850 บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาติประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด
   
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
อัตราเงินเดือน :     – บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักทรัพยากรบุคคล(โรงพยาบาลหนองคาย)
อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้
สาขาวิชาบริหารรับกิจ สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางการบริหารรัฐกิจหรือทางรัฐประศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     –
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ

วิธีการประเมิน : –

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน :     –
   
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายช่างเทคนิค (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
อัตราเงินเดือน :     10,850, 7,370, 8,160, 8,950 บาท
ประเภท :     กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มบริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี ปวช. หรือ ปวท. หรือ ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     –
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     –
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ

วิธีการประเมิน : –

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน :     –
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :     นายแพทย์ปฏิบัติการ(สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
อัตราเงินเดือน :     —— บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     60 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาแพทย์ศาสตร์
รายละเอียดวุฒิ :     วุฒิปริญญาแพทย์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     –
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     โดยการสัมภาษณื
ทักษะ/สมรรถนะ :     –
   
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการพัสดุ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น)
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง
   
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(ลำปาง) ตั้งแต่ 26 – 30 มี.ค. 55

เรื่องล่าสุด