สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน: นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์) (ถึง 14 ก.พ.)

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน :     10,850 บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือมหาบัญฑิต หรือปริญญาวิศวกรรมบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรือปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาดังต่อไปนี้ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ หรือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่ต้องรับผิดชอบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ ได้แก่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนา สนับสนุนและแก้ปัญหาระบบ อาทิ การกำหนด Specifiction การติดตั้ง/การตั้งค่า การบำรุงรักษา การวิเคราะห์ปัญหาการใช้งาน ฯลฯ สำหรับ Hardware, Software, Network และ Penpheral equipment
2. ติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้งานระบบ Hardware, Software, Netword และPeripheral equipment ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ – ความรู้ด้านการออกแบบ พัฒนา และวางแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายการสื่อสาร เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และการวิเคราะห์ปัญหาการใช้งานเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ
วิธีการประเมิน : ข้อเขียน/สัมภาษณ์

– ทักษะ
– ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ – ความรู้ด้านการออกแบบ พัฒนา และวางแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายการสื่อสาร เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และการวิเคราะห์ปัญหาการใช้งานเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ
วิธีการประเมิน : ข้อเขียน/สัมภาษณ์

– สมรรถนะ
– ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ – ความรู้ด้านการออกแบบ พัฒนา และวางแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายการสื่อสาร เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และการวิเคราะห์ปัญหาการใช้งานเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ
วิธีการประเมิน : ข้อเขียน/สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐


ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์)
อัตราเงินเดือน :     10,850 บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรือ ปริญญาวิศวกรรมบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรือปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาดังต่อไปนี้ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทส หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่ต้องรับผิดชอบวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่ง ดังต่อไปนี้ ได้แก่ ศึกษ วิเคราะห์และออกแบบระบบการนำเข้าข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลและรายงานฒ เขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบงาน โดยมีความรู้ด้าน Web application, DBMS, SQL command, java Script, ASP และ/หรือ PHP
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวการพัฒนาสนับสนุนและแก้ปัญหาระบบงาน อาทิ การติดตั้ง การตั้งค่า การบำรุงรักษา การวิเคราะห์ปัญหาการใช้งาน ฯลฯ สำหรับระบบ Hardware, Software, Network และ Peripheral equipment
3. ติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานรอมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้ระบบงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ – ความรู้ด้าน Programming Lanquare,การออกแบบระบบงานและ/หรือฐานข้อมูล, การใช้งาน DBMS, การพัฒนา และวางแผนพัฒนาระบบงาน และการวิเคราะห์ปัญหาการใขงานเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ
วิธีการประเมิน : ข้อเขียน/สัมภาษณ์

– ทักษะ
– ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ – ความรู้ด้าน Programming Lanquare,การออกแบบระบบงานและ/หรือฐานข้อมูล, การใช้งาน DBMS, การพัฒนา และวางแผนพัฒนาระบบงาน และการวิเคราะห์ปัญหาการใขงานเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ
วิธีการประเมิน : ข้อเขียน/สัมภาษณ์

– สมรรถนะ
– ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ – ความรู้ด้าน Programming Lanquare,การออกแบบระบบงานและ/หรือฐานข้อมูล, การใช้งาน DBMS, การพัฒนา และวางแผนพัฒนาระบบงาน และการวิเคราะห์ปัญหาการใขงานเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ
วิธีการประเมิน : ข้อเขียน/สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน:คลิกที่นี่

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram