. . .

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน: นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์) (ถึง 14 ก.พ.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน: นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์) (ถึง 14 ก.พ.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน :     10,850 บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือมหาบัญฑิต หรือปริญญาวิศวกรรมบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรือปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาดังต่อไปนี้ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ หรือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่ต้องรับผิดชอบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ ได้แก่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนา สนับสนุนและแก้ปัญหาระบบ อาทิ การกำหนด Specifiction การติดตั้ง/การตั้งค่า การบำรุงรักษา การวิเคราะห์ปัญหาการใช้งาน ฯลฯ สำหรับ Hardware, Software, Network และ Penpheral equipment
2. ติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้งานระบบ Hardware, Software, Netword และPeripheral equipment ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ – ความรู้ด้านการออกแบบ พัฒนา และวางแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายการสื่อสาร เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และการวิเคราะห์ปัญหาการใช้งานเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ
วิธีการประเมิน : ข้อเขียน/สัมภาษณ์

– ทักษะ
– ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ – ความรู้ด้านการออกแบบ พัฒนา และวางแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายการสื่อสาร เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และการวิเคราะห์ปัญหาการใช้งานเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ
วิธีการประเมิน : ข้อเขียน/สัมภาษณ์

– สมรรถนะ
– ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ – ความรู้ด้านการออกแบบ พัฒนา และวางแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายการสื่อสาร เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และการวิเคราะห์ปัญหาการใช้งานเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ
วิธีการประเมิน : ข้อเขียน/สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐


ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์)
อัตราเงินเดือน :     10,850 บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรือ ปริญญาวิศวกรรมบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรือปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาดังต่อไปนี้ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทส หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่ต้องรับผิดชอบวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่ง ดังต่อไปนี้ ได้แก่ ศึกษ วิเคราะห์และออกแบบระบบการนำเข้าข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลและรายงานฒ เขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบงาน โดยมีความรู้ด้าน Web application, DBMS, SQL command, java Script, ASP และ/หรือ PHP
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวการพัฒนาสนับสนุนและแก้ปัญหาระบบงาน อาทิ การติดตั้ง การตั้งค่า การบำรุงรักษา การวิเคราะห์ปัญหาการใช้งาน ฯลฯ สำหรับระบบ Hardware, Software, Network และ Peripheral equipment
3. ติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานรอมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้ระบบงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ – ความรู้ด้าน Programming Lanquare,การออกแบบระบบงานและ/หรือฐานข้อมูล, การใช้งาน DBMS, การพัฒนา และวางแผนพัฒนาระบบงาน และการวิเคราะห์ปัญหาการใขงานเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ
วิธีการประเมิน : ข้อเขียน/สัมภาษณ์

– ทักษะ
– ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ – ความรู้ด้าน Programming Lanquare,การออกแบบระบบงานและ/หรือฐานข้อมูล, การใช้งาน DBMS, การพัฒนา และวางแผนพัฒนาระบบงาน และการวิเคราะห์ปัญหาการใขงานเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ
วิธีการประเมิน : ข้อเขียน/สัมภาษณ์

– สมรรถนะ
– ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ – ความรู้ด้าน Programming Lanquare,การออกแบบระบบงานและ/หรือฐานข้อมูล, การใช้งาน DBMS, การพัฒนา และวางแผนพัฒนาระบบงาน และการวิเคราะห์ปัญหาการใขงานเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ
วิธีการประเมิน : ข้อเขียน/สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างประเทศ
อัตราเงินเดือน :     16,760 บาท
ประเภท :     เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ๑. วุฒิปริญญาตรีทางการบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางสาขาวิชาที่เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑.๑ กรณีวุฒิที่ใช้สมัครเป็นวุฒิปริญญาโท จะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี
๑.๒ กรณีวุฒิที่ใช้สมัครเป็นวุฒิปริญญาตรี จะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ปี
๒. มีทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับปานกลางขึ้นไป
๓. มีทักษะในการใช้โปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (PC) เพื่อผลิตงานเอกสารและ Presentation รวมทั้งการค้นหาข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ๑. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ เสนอนโยบายด้านความร่วมมือระหว่างประเทศให้กับกระทรวง และหน่วยงานราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. รับผิดชอบ ช่วยประสานงานการประชุม และเจรจาเพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่าประเทศด้านพลังงาน ในระดับทวิภาคี และพหุพาคี ได้แก่ กรอบข้อตกลง ASEAN APEC BIMSTEC ACD และ UNESCAP ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานในกรอบอื่นๆ
๓. รวบรวม จัดเตรียม และแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
๑. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์นโยบายความร่วมมือพลังงานระหว่างประเทศ (ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง) ๒. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล (โดยเฉพาะด้านพลังงาน)
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

– ทักษะ
๑. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ๒. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : มีผลการสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันด้านภาษาอังกฤษที่น่าเชื่อถือ เช่น TOEFL IELTS TOEIC โดยมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร และอาจมี การสอบข้อเขียน (หากจำเป็น) โดยการทดสอบปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์

– สมรรถนะ
๑. การทำงานเป็นทีม ๒. มนุษยสัมพันธ์ ๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะได้มีสิทธิเข้ารับการบรรจุจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน :     16,760 บาท
ประเภท :     เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1. วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่ใกล้เคียงที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยจะต้องเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2. มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 วุฒิปริญญาตรีมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาไม่น้อยกว่า 6 ปี พร้อมหลักฐานการรับรองประสบการณ์ทำงานจากหน่วยงาน
2.2 วุฒิปริญญาโทมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาไม่น้อยกว่า 4 ปี พร้อมหลักฐานการรับรองประสบการณ์ทำงานจากหน่วยงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การศึกษาวิเคราะห์ติดตามพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร จัดทำโครงการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และกำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การให้บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือให้คำปรึกษา แนะนำปัญหารวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านคอมพิวเตอร์ และความรู้เกี่ยวกับนโยบายภาครัฐฯ (1 ชั่วโมง 30 นาที)
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความรู้ความสามารถในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (1 ชั่วโมง 30 นาที)
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
– บุคลิกภาพ – มนุษยสัมพันธ์ – ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะได้มีสิทธิเข้ารับการบรรจุจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
   
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน: นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์) (ถึง 14 ก.พ.)

เรื่องล่าสุด