previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ – |

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ – |

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กฎ ก.ตร. ตั้งที่ปรึกษาพิเศษ-ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๓๒ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกอบกับมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
จึงออกกฎ ก.ตร. ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎ ก.ตร. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๑/๑ ของหมวด ๑ บททั่วไป ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๙
“ข้อ ๑๑/๑ ตําแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติรวมถึงตําแหน่งที่จะคัดเลือกแต่งตั้งทดแทนตําแหน่งตามข้อ ๒๘/๑ (๓) มิให้นํามานับเป็นตําแหน่งว่างเพื่อนํามาคํานวณสัดส่วนจํานวนตำแหน่งในการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นตามข้อ ๑๑”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๘/๑ ของบทที่ ๓ วิธีการคัดเลือกหรือแต่งตั้งของผู้มีอํานาจ
ของหมวด ๓ วิธีปฏิบัติในการดําเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้ง
ข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๙
“ข้อ ๒๘/๑ การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตํารวจดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ตําแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อจากข้าราชการตํารวจที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการ และรองผู้บังคับการ หรือตําแหน่งเทียบเท่า แล้วแต่กรณี
(๒) การคัดเลือกข้าราชการตํารวจตาม (๑) ให้พิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) มีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งตามข้อ ๑๖
(ข) เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ห้าสิบเก้าปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีเวลาราชการเหลือไม่เกินหกเดือน
(๓) ให้พิจารณาข้าราชการตํารวจที่จะคัดเลือกแต่งตั้งเรียงตามลําดับอาวุโสจนครบกรอบจํานวนตําแหน่ง ในกรณีที่มีตําแหน่งว่างเหลือจากการพิจารณาดังกล่าวผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ สามารถคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตํารวจนอกจาก (๒) (ข) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเหมาะสม ที่จะได้รับการเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นให้ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ว่างนั้นและทดแทนผู้นั้นได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกรอบจํานวนร้อยละห้าสิบของจํานวนตําแหน่งว่าง โดยมิให้ปัดเศษทศนิยมเป็นจํานวนเต็ม ข้าราชการตํารวจผู้ใดที่ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สํานักงานตํารวจแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติตามวรรคสองเมื่อถึงวาระการแต่งตั้งประจําปีให้ผู้มีอํานาจดําเนินการคัดเลือกแต่งตั้งผู้นั้นไปดํารงตําแหน่งอื่นทุกราย โดยห้ามมิให้คัดเลือกแต่งตั้งไปดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
และผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพื่อให้รองรับการคัดเลือกแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตาม (๒)

(๔) การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตํารวจตาม (๑) (๒) และ (๓) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้นแต่การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งในคราวแรกนี้ ให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หากการคัดเลือกแต่งตั้งได้เริ่มดําเนินการแต่ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ไม่ถือว่าการดําเนินการ
ที่ทํามาแล้วต้องเสียไป”

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการข้าราชการตํารวจ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ตร. ฉบับนี้ คือ โดยที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคําสั่ง ที่ ๔๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ แก้ไขมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยให้ ก.ตร. ออกกฎ ก.ตร. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตํารวจไว้ให้ชัดเจนแน่นอนเพื่อรักษาความเที่ยงธรรมในการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ ประกอบกับได้มีการกําหนดตําแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติ สมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ จึงจําเป็นต้องออกกฎ ก.ตร. นี้ตำแหน่ง: กฎ ก.ตร. (ฉบับที่ 2)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ – |เปิดรับสมัคสอบตำรวจ 6,000 อัตรา จริงหรือมั่ว??

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวการรับสมัครสอบตำรวจ 6,000 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. ขณะนี้ เท่าที่พบ เข้าใจว่าคนที่เผยแพร่อ่านบันทึกข้อความไม่จบ อ่านเพียงท่อนแรกซึ่งเป็นเพียงการอ้างอิงเรื่องเดิม เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจ 6,000 อัตรา เมื่อที่แล้ว (2558) ซึ่งโดยมากมักจะลงเพียงหน้าเดียว ท่านลองคลิกและดาวน์โหลดจากลิงค์ https://iqepi.com/35973/ แล้วลองพิจารณาดูจะพบว่าใจความสำคัญของหนังสือฉบับนั้น คือย่อหน้าสุดท้ายของหน้าแรกและหน้าถัดไป ซึ่งหมายความว่า..

“ยังไม่มีการเปิดรับสมัคสอบตำรวจ 6,000 อัตราแต่อย่างใด”

เพียงแต่เป็นข้อหารือเกี่ยวกับการสอบครั้งก่อนที่มีอัตรว่างถึง 180 อัตรา แต่มีผู้สอบผ่านเพียง 5 อัตราเท่านั้น จึงให้แต่ละศูนย์ฝึกฯ สำรวจอัตรากำลัง เพื่อจะนำไปพิจารณาจัดสอบโดยใช้กรอบอัตรากำลังเดิม 180 – 5 = 175 อัตรา ก็คือกรอบอัตราเดิม 180 อัตรา สอบผ่านเพียง 5 อัตรา เหลืออัตราว่างอีก 175 อัตรา และยังได้มีข้อเสนอให้กำหนดคุณสมบัติใหม่เปิดกว้างกว่าเดิม เพราะเหมือนว่าผู้สมัครจะติดปัญหากับการเป็นหรือไม่เป็นทหารกองประจำการ ทำให้ไม่เพียงแต่มีผู้สอบผ่านน้อย ผู้สมัครก็น้อยด้วยเช่นกัน จึงอาจจะตัดเรื่องการเป็นทหารกองประจำการออก เพื่อให้มีผู้มีสิทธิ์สมัครสอบมากขึ้น

หากจะมีก็จะเป็นการ “เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการตำรวจสายครูฝึก 175 อัตรา” ตามเนื้อหาของหนังสือฉบับนี้

ตำแหน่ง: เปิดรับสมัคสอบตำรวจ 6,000 อัตรา จริงหรือมั่ว??
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
แหล่งที่มา: https://iqepi.com/35973/

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ – |สำรวจความต้องการกำลังพล เตรียมเปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครสอบ

จากการสอบตำรวจ 6,000 อัตราครั้งที่ผ่านมา มีผู้สอบผ่านได้บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก) เพียง 5 อัตรา แต่อัตราว่างเปิดไว้ 180 อัตรา ทำให้อัตราว่างเหลือ 175 อัตรา จึงทำการสำรวจพร้อมเสนอเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้สมัครสอบตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก) โดยไม่ต้องเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการพื้นที่ต่างๆ เปิดกว้างให้บุคคลภายนอกมีโอกาสสมัครสอบเพิ่มมากขึ้น และกำหนดให้ต้องทดสอบร่างกายเช่นเดียวกับการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.) และยังไม่จบ หากสอบผ่านสองด่านแล้วต้องเข้ารับการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ใน 3 หลักสูตร

—————————-

เรื่องขอทราบข้อมูลความต้องการกำลังพล ระดับชั้นประทวน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ทำหน้าที่ครูฝึก)

1. ตามหนังสือ สกพ. ด่วนที่สุด ที่ 0009.161/6729 ลง 17 ก.ค. 58 แจ้งบันทึกสั่งการ ตร. ลง 16 ก.ค. 58 ท้ายหนังสือ สกพ. ส่วนที่สุด ที่ 0009.161/6630 ลง 15 ก.ค. 58 อนุมัติให้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก และการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยม ศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.) หรือชั้นประทวน จำนวน 6,000 อัตรา แยกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม นสต. จำนวน 5,000 อัตรา กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 885 อัตรา และกลุ่มงานเทคนิคจำนวน 115 อัตรา โดยมอบหมายให้ บช.ศ. เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาดำเนินการตามแนวทางที่ ตร.อนุมัติ โดยให้ประสานกับ สกพ. และ หน่วยงที่เกี่ยวข้อง

2. ตามข้อ 1 กลุ่มงานอำนวยการและนับสนุน จำนวน 885 อัตรา แบ่งเป็น

2.1 ทำหน้าที่อำนวยการ จำนวน 705 อัตรา

2.2 ทำหน้าที่ครูฝึก จำนวน 180 อัตรา

3. สำหรับกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ทำหน้าที่ครูฝึก) จำนวน 180 อัตรา ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ (ตามไฟล์แนบ)
4. จากการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตามข้อ 2.2 ปรากฎว่า มีผ่านการสอบแข่งขันและได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก) จำนวนเพียง 5 อัตรา ทำให้มีอัตราเหลืออู่อีกจำนวน 175 อัตรา บช.ศ. (บก.ฝรก.) เห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก) ของศูนย์ฝึกฯ ต่างๆ จึงควรดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้า ราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก) ในครั้งที่ผ่านมา จำนวน 175 อัตรา เพื่อจัดสรรให้กับ บก.ฝรก. และ ศฝร. ต่างๆ และให้ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการดำเนินการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตามไฟล์แนบ

4.1 ควรยกเลิกคุณสมบัติ ตามข้อ 3 ในส่วนของการเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการพื้นที่ต่างๆ ซึ่งทำให้เป็นการจำกัดจำนวนผู้สมัคร แต่ควรเปิดกว้างให้บุคคลภายนกทั่วไปสามารถสมัครสอบแข่งขันได้ และเพื่อให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นครูฝึกสอน ควรกำหนดให้ต้องผ่านการทดสอบร่างกายเช่นเดียวกับการรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็้นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.)

4.2 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูฝึกได้อย่างเหมาะสม ควรให้ผู้ผ่านการสอบเข้ารับการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ใน 3 หลักสูตร ดังนี้

(1) หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการ ตำรวจชั้นประทวน (กอป.) ให้ดำเนินการฝึกอบรมตามหน่วยต่างๆ

(2) หลักสูตรครูฝึก ให้ดำเนินการฝึกที่ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง (หนองสาหร่าย) อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ต่อจากการฝึกอบรมหลักสูตร กอป.

(3) หลักสูตรสำหรับผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน เพื่อให้มีสิทธิรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำ หน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ด.) ให้ดำเนินการฝึกที่ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง (หนองสาหร่าย) อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ต่อจากการฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึก

5. ตามข้อ 4 เพื่อเป็นข้อมูลในการนำเรียน ตร.(ผ่าน สกพ.) ขอรับการสนับสนุนอัตราข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก) จึงประสานมายังท่านเพื่อสำรวจว่ายังคงมีความต้องการกำลังพลดังกล่าวอยู่หรือ ไม่ รวมทั้งขอให้พิจารณามีความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติตามที่ บช.ศ.(บก.ฝรก.)เสนอ ว่าเหมาะสมหรือไม่ หรือเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมประการใด กรุณาแจ้งให้ กส.ทราบ ภายในวันที่ 26 ส.ค. 59

ตำแหน่ง: สำรวจความต้องการกำลังพล เตรียมเปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ – |บน.ช. ออกข้อบังคับ ห้ามมอเตอร์ไซต์ขึ้นสะพานลอดอุโมงค์ทางแยก กทม.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบช.น. (รับผิดชอบงานจราจร) กล่าวว่า จากกรณีที่มีรถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนขับขี่ขึ้นไปบนสะพานข้ามทางแยกและอุโมงค์ ลอดทางแยกทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบและส่งผลต่อปัญหาการจราจร เนื่องจากบนสะพานหรืออุโมงค์ไม่ได้จัดช่องทางจราจรไว้สำหรับรถที่มีความเร็ว ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ฉะนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกองบัญชาการตำรวจ นครบาล (บช.น.) จึงได้มีการออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร (ชั่วคราว) ว่าด้วยการห้ามรถบางชนิดและล้อเลื่อนลากเข็นเดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยก และในอุโมงค์ลอดทางแยก พ.ศ.2559 โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก เพื่อควบคุมและบังคับใช้กฎหมายในสะพานข้ามแยกและอุโมงค์ลอดทางแยกสำหรับ สะพานข้ามแยกที่ห้ามเดินรถทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครมีทั้งสิ้น 39 สะพาน อาทิ สะพานข้ามแยกคลองตัน สะพานข้ามแยกอโศกเพชร สะพานข้ามแยกสามเหลี่ยมดินแดง สะพานข้ามแยกตึกชัย สะพานข้ามแยกประตูน้ำ สะพานข้ามแยกยมราช สะพานข้ามแยกไทยเบลเยียม สะพานข้ามแยกบางพลัด สะพานข้ามแยกวงศ์สว่าง และ สะพานข้ามแยกราชเทวี

นอกจากนี้ ยังออกข้อบังคับห้ามรถจักรยานยนต์วิ่งในอุโมงค์ลอดแยกทั่วพื้นที่กรุงเทพมหา นครทั้งหมด 6 อุโมงค์ ได้แก่ อุโมงค์วงเวียนบางเขน อุโมงค์พัฒนาการรามคำแหง 24 อุโมงค์ศรีอุดม อุโมงค์บรมราชชนนี อุโมงค์บางพลัด และอุโมงค์ท่าพระ เพราะที่ผ่านมาสะพานและอุโมงค์ข้ามแยกบางจุดยังไม่มีการออกข้อบังคับอย่าง เป็นทางการ ส่งผลให้ประชาชนฝ่าฝืนและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไม่สามารถดำเนินการบังคับใช้ กฎหมายได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น บช.น.จำเป็นจะต้องมีการออกข้อบังคับเพื่อให้แนวทางการปฏิบัติมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับดังกล่าวจะเริ่มบังคับใช้นับตั้งแต่วันนี้ 30 มี.ค.เป็นต้นไป ซึ่งตนได้กำชับให้ ผบก.จร.และ รองผบก.น.1-9 ที่ดูแลงานจราจร สั่งกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรให้กวดขันจับกุมผู้กระทำผิดกฎข้อบังคับอย่าง เคร่งครัด หากฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำความผิดฐานฝ่าฝืนเครื่องหมายบน พื้นที่มีอัตราโทษปรับตั้งแต่ 500-1,000 บาท

ตำแหน่ง: บน.ช. ออกข้อบังคับ ห้ามมอเตอร์ไซต์ขึ้นสะพานลอดอุโมงค์ทางแยก กทม.
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ -ไม่กำหนด |ข้อเท็จจริงสอบตำรวจ 5,000 อัตรา ปี 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ 5,000 อัตรา

สืบเนื่องจากมีผู้ติดตามท่านหนึ่งได้ส่งไฟล์ภาพบันทึกข้อความ เกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2559 และสอบถามว่าจะรับนสมัครสอบเมื่อไร

เมื่อผมดูบันทึกข้อความดังกล่าวแล้วก็จำได้คลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อน แล้วจึงลองค้นหาดูก็ค้นพบความจริง บันทึกข้อความดังกล่าวผมก็เคยได้แจ้งให้ท่านที่ติดตามทราบแล้ว ลองดูคลิกที่นี่ และเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะเห็นมีการแชร์กันในขณะนี้มากมาย ขอเรียนชี้แจงดังนี้นะครับ

ข้อเท็จจริง

บันทึกข้อความดังกล่าว เป็นการเตรียมพร้อมเปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ ซึ่งก็ได้เปิดและปิดรับสมัครสอบไปเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 (ปีที่แล้ว) เข้าใจว่าเห็นปี 2559 จึงสำคัญผิดคิดว่าเปิดรับสมัครสอบปี 2559 ซึ่งจริงๆ แล้วเป็น “ปีงบประมาณ 2559” ครับ คลิกดูได้ที่นี่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมอบหมายให้กองบัญชาการศึกษา กองการสอบ ดำเนินการรับสมัครสอบในขณะนี้ มีดังนี้

 • รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร 500 อัตรา พ.ศ. 2558 บช.ศ., ภ.1, ภ.4, ภ.5, ภ.8 และ บช.ตชด. (รับเฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนอยู่แล้ว) รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2558
 • รับสมัครพนักงานสอบสวน พ.ศ. 2559 [รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2559] ศชต. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2559

ยังไม่มีการรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน หรือนายสิบตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา

ตำแหน่ง: ข้อเท็จจริงสอบตำรวจ 5,000 อัตรา ปี 2559
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
สมัครออนไลน์ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บัดนี้ –  เตรียมเปิดรับสมัคร 2,000 อัตรา ปลาย มิ.ย.นี้!!

ตำแหน่ง: เตรียมเปิดรับสมัคร 2,000 อัตรา ปลาย มิ.ย.นี้!!
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •