previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ: สายงานปฎิบัติการป้องกันปราบปราม, กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ถึง 20 พ.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานตำรวจแห่งชาติ: สายงานปฎิบัติการป้องกันปราบปราม, กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ถึง 20 พ.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2554 ท้ายหนังสือสำนักงานกำลังพล ที่ 0009.161/2123 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 และ หนังสือลงวันที่ 10 มีนาคม 2554 ท้ายหนังสือสำนักงานกำลังพล ที่ 0009.161/1682 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 อนุมัติรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(ยศสิบตำรวจตรี รับอัตราเงินเดือน ป.1 ขั้น 12.5 (7,890.- บาท)) ประจำปี 2554 สายงานปฎิบัติการป้องกันปราบปราม จำนวน 6,000 อัตรา และ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน  จำนวน 600 อัตรา รวมทั้งสิ้น 6,600 อัตรา

     1. สายงานปฎิบัติการป้องกันปราบปราม จำนวน 6,000 อัตรา จัดสรรให้หน่วยต่างๆ ดังนี้
         1.1  กองบัญชาการตำรวจนครบาล                                            900  อัตรา
         1.2  ตำรวจภูธรภาค 1                                                            580  อัตรา
         1.3  ตำรวจภูธรภาค 2                                                            450  อัตรา
         1.4  ตำรวจภูธรภาค 3                                                            650  อัตรา
         1.5  ตำรวจภูธรภาค 4                                                            470  อัตรา
         1.6  ตำรวจภูธรภาค 5                                                            340  อัตรา
         1.7  ตำรวจภูธรภาค 6                                                            470  อัตรา
         1.8  ตำรวจภูธรภาค 7                                                            340  อัตรา
         1.9  ตำรวจภูธรภาค 8                                                            300  อัตรา
         1.10  ตำรวจภูธรภาค 9                                                              0  อัตรา
         1.11  ศูนย์ปฎิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาตใต้                      1,000 อัตรา
         1.12  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน                                 500  อัตรา
         รับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางกฏหมาย การปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยสำเร็จวิชากฏหมายไทย อย่างน้อย 3 วิชา ได้แก่ ป.อาญา ครบทุกลักษณะ, ป.วิ.อาญา ครบทุกลักษณะ และกฏหมายลักษณะพยาน
         อนึ่ง ได้มอบหมายให้สำนักงานกำลังพล พิจารณาทบทวนแนวทางการดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ปริญญาตรีสาขาต่างๆ หากมีเหตุผลความจำเป็นเมื่อไม่สามารถรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางกฏหมาย การปกครอง หรือรัฐประศาสนศาสตร์ โดยสำเร็จวิชากฏหมายไทย อย่างน้อย 3 วิชา ได้ครบตามจำนวนความต้องการ 6,000 อัตรา
     2. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน  จำนวน 600 อัตรา จัดสรรให้หน่วยต่างๆ ดังนี้

         2.1  หน่วยขึ้นตรงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 14 หน่วยงาน 300 อัตรา ได้แก่
                2.1.1  สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ                                         7  อัตรา
                2.1.2  สำนักงานส่งกำลังบำรุง                                             21  อัตรา
                2.1.3  สำนักงานกำลังพล                                                 106  อัตรา
                2.1.4  สำนักงานงบประมาณและการเงิน                                   9  อัตรา
                2.1.5  สำนักงานกฏหมายและคดี                                          51  อัตรา
                2.1.6  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ                         7  อัตรา
                2.1.7  สำนักงานจเรตำรวจ                                                    5  อัตรา
                2.1.8  สำนักงานตรวจสอบภายใน                                           2  อัตรา
                2.1.9  สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ                              16  อัตรา
                2.1.10  กองการต่างประเทศ                                                13  อัตรา
                2.1.11  กองสารนิเทศ                                                        21  อัตรา
                2.1.12  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ               4  อัตรา
                2.1.13  กองบินตำรวจ                                                        28  อัตรา
                2.1.14  กองวินัย                                                               10  อัตรา

         2.2  หน่วยงานนอกเหนือจากหน่วยขึ้นตรงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 8 หน่วยงาน 160 อัตรา ได้แก่
                2.2.1  กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง                              49  อัตรา
                2.2.2  กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด                        4  อัตรา
                2.2.3  กองบัญชาการตำรวจสันติบาล                                     10  อัตรา
                2.2.4  สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (กองบังคับการอำนวยการ                                       กองพิสูจน์หลักฐานกลาง และกองทะเบียนประวัติอาชญากร)                         42  อัตรา
                2.2.5  สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                 9  อัตรา
                2.2.6  กองบัญชาการศึกษา                                                 14  อัตรา
                2.2.7  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ                                              15  อัตรา
                2.2.8  โรงพยาบาลตำรวจ                                                    17  อัตรา

         2.3  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 40 อัตรา

         2.4  ศูนย์ปฎิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาตใต้ 100 อัตรา

         รับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ 27 สาขา ได้แก่ การศึกษา ครุศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี อักษรศาสตร์ หรือภาษาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน การธนาคาร อาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา บริหารธุรกิจ จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โภชนศาสตร์ ปรัชญา บรรณารักษศาสตร์ พัฒนาชุมชน คหกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์(สาขาทั่วไป)

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บก.สส. อาคาร 33 ตร. มีการประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็น         ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมี พล.ต.ท.จิโรจน์  ไชยชิต         ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 11) เป็นประธาน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ ดังนี้

เรื่อง
วันสอบ
1. การสอบแข่งขันบุคคภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2554 จำนวน 6,600 อัตรา
สอบ
วันอาทิตย์ที่  12 มิ.ย. 2554
2. การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2554 จำนวน 7,000อัตรา
สอบ
วันอาทิตย์ที่  31 ก.ค. 2554
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา และสถานที่ ที่จะเปิดรับสมัครนั้น กองการสอบจะ           ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ  ในโอกาสต่อไป
 

กองการสอบ อาคารวิทยาลัยการตำรวจ ชั้น 3 
กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 0 2941 0979, 0 2941 3169, 0 2941 1928

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานตำรวจแห่งชาติ:คลิกที่นี่คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

รับชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ชายสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. หญิงสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
– รองสารวัตรหรือเทียบรองสารวัตรกลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ประมวลผล 130 อัตรา

จบปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– รองสารวัตรหรือเทียบรองสารวัตรกลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 20 อัตรา
จบปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมเครื่องกล

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่ 23 มีนาคม 2554 ถึง 22 เมษายน 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร):คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •