previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เปิดรับสมัครสอบ 21 ก.ค. -10 ส.ค. 2559 |ลูกจ้างสวัสดิการ

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เปิดรับสมัครสอบ 21 ก.ค. -10 ส.ค. 2559 |ลูกจ้างสวัสดิการ

“สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เปิดรับสมัครสอบ 21 ก.ค. -10 ส.ค. 2559 |ลูกจ้างสวัสดิการ

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ลูกจ้างสวัสดิการ
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 10,900-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

“สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ส.ค. -22 ส.ค. 2559 |89 อัตรา นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี,ดำเนินงาน)

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 17 แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ข้อ 17 (5) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง (สมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง)

1.1 ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

รหัส 11 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 78 อัตรา

รหัส 12 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) จำนวน 11 อัตรา

1.2 ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติของตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

(รายละเอียดตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศ)

1.3 อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแนห่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังประกาศ

2.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง ดังนี้

รหัส 11 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี

รหัส 12 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์

3. การสมัครสอบ

3.1 ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.oag.go.th ในหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน” หรือ http://job.oag.go.th

ตำแหน่ง: 89 อัตรา นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี,ดำเนินงาน)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 89
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 8 ก.ย. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | สมัครออนไลน์ |

“สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เปิดรับสมัครสอบ 21 มิ.ย. -11 ก.ค. 2559 |พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง (รับสมัครสอบในระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2559)

ตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 10,840-16,500
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ลำปาง
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

“สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เปิดรับสมัครสอบ 27 มิ.ย. -25 ก.ค. 2559 |พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5

ตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 9,400-11,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี,สุพรรณบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 5 ส.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

“สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ 17 พ.ค. -7 มิ.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

“สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ 11 เม.ย. -4 พ.ค. 2559 |พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 10,840-11,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: น่าน,พะเยา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 18 พ.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

“สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ 1 เม.ย. -29 เม.ย. 2559 |พนักงานสทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานสทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-21,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ร้อยเอ็ด
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 4 พ.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

“สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ 1 เม.ย. -29 เม.ย. 2559 |พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-21,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 พ.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

“สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ 1 เม.ย. -29 เม.ย. 2559 |พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

“สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มี.ค. -1 เม.ย. 2559 |พนักงานทั่วไป (ช่างทั่วไป,แม่บ้าน)

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป (ช่างทั่วไป,แม่บ้าน)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  
อัตราเงินเดือน: 10,690-14,690
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |