previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 ธ.ค. 2560

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 ธ.ค. 2560
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 ธ.ค. 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
จ านวน
115,000
บาทวันที่


๑๕
ธันวาคม
พ.ศ. 2560
1.


ไม่จ ํากัดเพศ
(เพศชําย
ต้องผ่ํานกํารเกณฑ์ทหํารแล้ว)

ส ําเร็จกํารศึกษําระดับปริญ
ญํา
ตรี ทํางด้ําน
สําขํา
คณิตศําสตร์ สําขําสถิติประยุกต์ และสําขํา
อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

สําม
ํารถใช้
Microsoft
Office (Excell,
Word,
Power
Point)
ได้ในระดับดีมําก

หํากมีควํามรู้ควํามสํามํารถด้ําน
กํารใช้โปรแกรมส ําเ
ร็จรูปเพื่อกํารวิเครําะห์ทํางสถิติ
SPSS
หรือกํารพัฒนําแบบสอบถําม จะไ
ด้รับกํารพิจํารณําเป็ นพิเศษ

มีควํามคิดสร้ํางสรรค์

มีมนุษย์สัมพั
นธ์และประสํานงํานกับหน่วยงํานอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องไ
ด้

สํามํารถปฏิบัติงํานนอกเวลําหรือนอกพื้นที่ได้

มีประสบกํารณ์
ด้ํานกํารบริหํารจัดกําร วิเครําะห์ข้อมูลทํางสถิติ
อย่ํางน้อย

ปี
2.
หลักฐานในการสมัครงาน

รูปถ่ําย
1
นิ้ว จ ํานวน
2
รูป

ส ําเนําปริญญําบัตร และ
Transcript 1
ชุด

ส ําเนําบัตรประจ ําตัวประชําชน
1
ฉบับ

ส ําเนําทะเบียนบ้ําน
1
ฉบับ
3.
การยื่นหลักฐานในการสมัครงาน โดย
สมัครด้วยตนเองตํามสถํานที่ติดต่อด้ํานล่ําง
หรือสแกนไฟล์ส่งทําง
โทรสําร
02 579 9260
หรือ
E

mai
l
:
researchindex.rekm@nrct.go.th
4.
สอบปฏิบัติ และ
สอบสัมภําษณ์

:
ส ํานักงํานคณะกรรมกํารวิจัยแห่งชําติ
กองป

ะเมินผลและจัดกํารควํามรู้กํารวิจัย (อําคําร วช.
4
ชั้น 4)
ฝ่ ําย
ดัชนีกํารวิจัย
ของประเทศ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลําดยําว เขตจตุ
จักร กรุงเทพฯ 10900
โทร
025612445
ต่อ
511, 512, 513

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *