previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เปิดรับสมัครสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ถึง 28 ก.พ. 55)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เปิดรับสมัครสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ถึง 28 ก.พ. 55)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     9140 – 10060 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือทางเคมีเทคนิค และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
1 ตรวจรับ และตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ และสารต้องสงสัย ด้วยเทคนิคและเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับการตรวจพิสูจน์ทั้งทางด้านกายภาพ และการวิเคราะห์ทางเคมี
2 ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดำเนินการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้
3 วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์ ของวัตถุตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4 ร่วมปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความชำนาญ จัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
5 ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้และร่วมดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความรู้ และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
7 ร่วมดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือ
ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
1 ให้คำแนะนำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการส่วนราชการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
2 เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     –
ทักษะ/สมรรถนะ :     –
   
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
อัตราเงินเดือน : 9,140-10,060 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : วิทยาศาสตร์กายภาพทางเคมี หรือทางเคมีเทคนิค และผ่านภาค ก. ก.พ. ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.):คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •