. . .

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้สอน (ถึง 11 มี.ค. 55)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้สอน (ถึง 11 มี.ค. 55)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     ครูผู้สอน
อัตราเงินเดือน :     10010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
2. วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ที่ก.ค.หรือ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     (๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
(๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๕) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

(๖) ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๗) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
การประเมินครั้งที่ 1 1. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความประพฤติและ การปฏิบัติของวิชาชีพ 2. ความรู้ความเข้าใจที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (ข้อสอบปรนัย)

– ทักษะ
การประเมินครั้งที่ 2 1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 2. การประกอบคุณงามความดี 3. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 4. การมีปฏิภาณไหวพริบ 5. เจตคติและอุดมการณ์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินครั้งที่ 1 และ การประเมินครั้งที่ 2 แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555


ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     ครูผู้สอน
อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.วุฒิปริญญาตรี
2.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียนการสอน
2.จัดอบรม/กิจกรรม
ฯลฯ
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคคล/การสื่อสารโดยการเขียน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
การใช้โปรแกรม Microsoft Office
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
การประสานงาน/คิดริเริ่มสร้างสรรค์/วิเคราะห์/สื่อสารโดยการพูด
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :    
   
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     ครูผู้สอน
อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     (1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
(2) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นซึ่งก.ค.เดิม หรือก.ค.ศ.รับรอง วิชาเอกดนตรีไทย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอนและ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(3) ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(4) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(5) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(6) ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำไปพัฒนาการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
การประเมินครั้งที่ 1 1. ความรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความประพฤติและ การปฏิบัติของวิชาชีพ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (ข้อสอบปรนัย)

– ทักษะ
การประเมินครั้งที่ 2 1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 2. การประกอบคุณงามความดี 3. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 4. การมีปฏิภาณไหวพริบ 5. เจตคติและอุดมการณ์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :    
   
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     ครูผู้สอน
อัตราเงินเดือน :     10010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     เป็นผู้มีวุฒปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด ในสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปและต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฎิบัติการสอน
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

– สมรรถนะ
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
   
เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     ครูผู้สอน
อัตราเงินเดือน :     10010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ปริญญาตรี
2.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอน
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ประเมินครั้งที่ 1 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ก)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ประเมินครั้งที่ 2 (ภาค ข) บุคลิกภาพ การแต่งกาย กริยามารยาท น้ำเสียง
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

– สมรรถนะ
การคิดวิเคราะห์ มนุษย์สัมพันธ์ สื่อสารโดยการพูด
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     เกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     ครูผู้สอน
อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     (1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
(2) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นซึ่งก.ค.เดิม หรือก.ค.ศ.รับรอง วิชาเอกดนตรีไทย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอนและ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(3) ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(4) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
ฯลฯ
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
การประเมินครั้งที่ 1 1. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความประพฤติและ การปฏิบัติของวิชาชีพ 2. ความรู้ความเข้าใจที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (ข้อสอบปรนัย)

– ทักษะ
การประเมินครั้งที่ 2 1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 2. การประกอบคุณงามความดี 3. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 4. การมีปฏิภาณไหวพริบ 5. เจตคติและอุดมการณ์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน :     คะแนนการประเมินครั้งที่ 1 และ การประเมินครั้งที่ 2 แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง :     ครูผู้สอน
อัตราเงินเดือน :     10010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.ปริญญาตรี
2.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน
2.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
3.ปฏิบัติงานวิชาการ
ฯลฯ
    
    
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เรื่องพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการสื่อสารโดยการเขียน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
การใช้โปรแกรม Microsoft office
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
การคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ สื่อสารโดยการพูด
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     เกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
    
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     ครูผู้สอน
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะที่พึงประสงค์
3.ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
5.ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ฯ
6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
ภาค ค. สอบสัมภาษณ์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     รวมทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ
อัตราเงินเดือน :     7,010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวช.
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง :     ครูผู้สอน
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน
2.ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
5.ปฎิบัติงานประสานงานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
กลุ่มวิชาปฐมวัย
วิธีการประเมิน : ประเมินสมรรถนะ ภาค ก ความรู้ความสามารถ ภาค ข ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ภาค ค สอบสัมภาษณ์
– ทักษะ
– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :     ประเมินสมรรถนะรวมทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกปฐมวัย
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     วิชาเอกปฐมวัย
มีใบประกอบวิชาชีพ
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานราชการ วิชาเอกปฐมวัย
อัตราเงินเดือน :     9,350 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     วิชาเอกปฐมวัย

เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     ครูผู้สอน สาขาดนตรีศึกษา
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
1.2 เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาดนตรีศึกษา และเป็นปริญญาตรีที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา
1.3 เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1.4 สามารถอ่าน และเขียนอักษรเบลล์ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     (1) ปฏิบัติงาน ครูผู้สอน ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด
(2) การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(3) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(4) การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(5) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
1.1 ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 1.2 ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 1.3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 1.4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

– ทักษะ
ทางด้านการศึกษา วิชาชีพครู การปฏิบัติราชการ ทักษะทางด้านการเรียนการสอน วิชาเฉพาะวุฒิ การอ่านและเขียนอักษรเบลล์ ฯลฯ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

– สมรรถนะ
คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น ความซื่อสัตย์ มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความอดทนและเสียสละ การมีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี การประสานงาน การให้บริการ และการทำงานเป็นทีม
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์แต่ละภาค ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 และรวมทุกภาค ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรร ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดเรียงลำดับที่จากคะแนนสอบ ดังนี้ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนภาคความสามารถมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาคความสามารถเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาคความรู้เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าหากคะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลเท่ากัน ให้พิจารณาลำดับที่ก่อนหลังในการสมัคร
   
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้สอน (ถึง 11 มี.ค. 55)

เรื่องล่าสุด