สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้สอน (ถึง 11 มี.ค. 55)

กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     ครูผู้สอน
อัตราเงินเดือน :     10010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
2. วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ที่ก.ค.หรือ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     (๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
(๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๕) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

(๖) ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๗) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
การประเมินครั้งที่ 1 1. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความประพฤติและ การปฏิบัติของวิชาชีพ 2. ความรู้ความเข้าใจที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (ข้อสอบปรนัย)

– ทักษะ
การประเมินครั้งที่ 2 1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 2. การประกอบคุณงามความดี 3. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 4. การมีปฏิภาณไหวพริบ 5. เจตคติและอุดมการณ์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินครั้งที่ 1 และ การประเมินครั้งที่ 2 แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555


ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน:คลิกที่นี่

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram