previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

สำนักงบประมาณ: วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ถึง 7 เม.ย.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงบประมาณ: วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ถึง 7 เม.ย.)

ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     8,700 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา (หรือโยธา) หรือวิศวกรรมโครงสร้าง หรือวิศวกรรมก่อสร้าง หรือ
วิศวกรรมระบบสิ่งก่อสร้าง หรือวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ หรือวิศวกรรมชลประทาน และต้องได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     (1) ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ตรวจสอบ และคำนวณ ประมาณการ
ราคาค่างานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซม และให้ความเห็นในการวิเคราะห์งานอาคาร งานทาง/
สะพาน งานชลประทาน และงานก่อสร้างอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) ชี้แจง ตอบปัญหา และให้ความเห็น รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ค่างานก่อสร้าง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(3) ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติในการประมาณการราคาค่างานก่อสร้าง
(4) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประมาณการราคาค่างานก่อสร้างและที่เกี่ยวข้อง
(5) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณ
ในการประมาณการราคาค่างานก่อสร้างและที่เกี่ยวข้อง
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
จากลักษณะงานที่ปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น ผู้สมัครควรมีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน (การคำนวณประมาณการราคาค่างานก่อสร้าง การวิเคราะห์
งานอาคาร งานทาง/สะพาน งานชลประทาน และงานก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง)
ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงานจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจา

การ สัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์
ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัว เข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ที่จำเป็นของตำแหน่ง
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงบประมาณ:คลิกที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *