. . .

สำนักงบประมาณ: นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ถึง 21 มี.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงบประมาณ: นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ถึง 21 มี.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     12,000 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     20 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     จะต้องได้รับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสน-ศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาโทของ ก.พ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานทางการวิเคราะห์งบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา จัดเตรียม วิเคราะห์ และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บริหารงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การพิจารณาหนี้สาธารณะ และพิจารณาจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวจะต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาปกติในช่วงพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถวิชาดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
– ความรู้เกี่ยวกับการเศรษฐกิจ การคลัง และงบประมาณ
– ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ด้านการงบประมาณ (การวางแผน จัดทำ บริหาร และ
ติดตามประเมินผล)
– ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ
ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการ
อื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาของข้าราชการพลเรือน
คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
—————————–
ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     12,000 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     จะต้องได้รับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม เป็นต้น
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ปริมาณงานในตำแหน่งดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก จึงต้องปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาปกติเป็นประจำ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถวิชาดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎ ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการ
อื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาของข้าราชการพลเรือน
คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงบประมาณ:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงบประมาณ: นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ถึง 21 มี.ค.)

เรื่องล่าสุด