previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 มี.ค. -18 เม.ย. 2559 |นักการข่าวปฏิบัติการ (ป.ตรีทุกสาขา)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 มี.ค. -18 เม.ย. 2559 |นักการข่าวปฏิบัติการ (ป.ตรีทุกสาขา)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 มี.ค. -18 เม.ย. 2559 |นักการข่าวปฏิบัติการ (ป.ตรีทุกสาขา)

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักการข่าวปฏิบัติการ (ป.ตรีทุกสาขา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 36
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 พ.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 ส.ค. -9 ก.ย. 2558  นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)

ตำแหน่ง: นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ประกาศรับสมัคร | เว็บไซต์ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
วังปารุสกวัน 321 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :     7,300 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชา
ชีพชั้นสูงของ ก.พ. และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
ภาค ก.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการข่าว ตาม
แนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้
การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ความรู้ความสามารถในการ
ติดตาม รวบรวมข่าวสาร และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร ที่อาจ
กระทบกระเทือนต่อความมั่นคง หรือความสงบเรียบร้อยภายใน
ประเทศ การกินดีอยู่ดีของประชาชน ความรู้ในเรื่องการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้
คอมพิวเตอร์
ทักษะ/สมรรถนะ :     1. ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
2.ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
3.สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
   
   
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักข่าวกรองแห่งชาติ:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
วังปารุสกวัน 321 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :     7,300 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     20 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ. และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
ภาค ก.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน ด้านธุรการ สารบรรณ
หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ
ที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ตลอดจนความสามารถในการใช้ภาษา
ทักษะ/สมรรถนะ :     1. ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
   
   
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักข่าวกรองแห่งชาติ:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •