previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

สสจ.มหาสารคาม: นักวิชาการพัสดุ (ถึง 29 เม.ย.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการพัสดุ (สสจ.มหาสารคาม)
อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ใน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของพัสดุ เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
มนุษยสัมพันธ์ ,การประสานงาน , การคิดวิเคราะห์ ,ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สสจ.มหาสารคาม:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •