. . .

สวรส เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 2 ส.ค. -11 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สวรส เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 2 ส.ค. -11 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สวรส เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 2 ส.ค. -11 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

สวรส เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ที่ ๑๙/๒๕๕๙

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

………………………………………………

ด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายแผนเชี่ยวชาญ ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวรส. พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บุคคลที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

๑.๑ บุคคลภายนอกทั่วไป

๑.๒ ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ อัตรา

๓. ระยะเวลาจ้าง

๓.๑ สำหรับบุคคลภายนอก

สถาบันฯ จะทำสัญญาจ้างครั้งแรกมีกำหนดไม่เกิน ๑ ปี รวมระยะเวลาทดลองงาน โดยกำหนดให้สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน และเมื่อผ่านการประเมินเมื่อครบกำหนดสัญญาจ้าง สถาบันฯ จะต่อสัญญาจ้างเป็น ๓ ปี และ ในการต่อสัญญาครั้งที่ ๒ และครั้งต่อ ๆ ไป จะต่อสัญญาครั้งละ ๕ ปี โดยกำหนดให้วันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ ๓๐ กันยายน

๓.๒ สำหรับผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ

สถาบันฯ จะดำเนินการย้ายหรือเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันฯ กำหนด

๔. วัตถุประสงค์ ขอบเขต และลักษณะงาน

เพื่อติดต่อประสานงาน หรือขอความร่วมมือ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานวิเคราะห์ข้อมูลในแผนงานโครงการต่าง ๆ สำหรับการจัดทำคำของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณเข้าสู่โครงการและการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และการใช้จ่ายเงินของโครงการสามารถดำเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่น บรรลุผลตามเป้าหมาย

๕. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

๑. ดำเนินการจัดทำแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๒. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของหน่วยงานภายใน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ และรวบรวมเป็นแผนปฏิบัติการของสถาบันฯ

๓. รับผิดชอบการปรับแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และงบประมาณ

๔. กำกับการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสถาบัน และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕. กำกับการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ พร้อมทั้งรายงานและสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสถาบัน

๖. ดูแลรับผิดชอบข้อมูลในระบบอิเลคทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงบประมาณ เช่น e-budgeting ฯลฯ

๗. จัดทำรายการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย

๘. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๖. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๖.๑ บุคคลภายนอกทั่วไป

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

๖.๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับการพักงานหรือพักราชการ

(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

(๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบันฯ

๖.๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

(๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาเศรษฐศาสตร์ การบริหาร หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ตามที่สถาบันฯ กำหนด

(๒) เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ ด้านการการจัดทำคำของบประมาณ การเงิน หรือการบริหารแผนงานโครงการ การบริหารงบประมาณ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๓ ปี

(๓) มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการคำนวณและสถิติ

(๔) มีประสบการณ์ทำงานรวมในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๓ ปี

(๕) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

(๖) หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการงบประมาณและแผนในองค์กรภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(๗) หากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สถาบันกำหนด และเป็นผู้พิการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๖.๒ ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ

๖.๒.๑ กรณีการย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับตำแหน่งเท่าเดิม

ผู้ปฏิบัติงานต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาเศรษฐศาสตร์ การบริหาร หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ตามที่สถาบันฯ กำหนด

(๒) ต้องปฏิบัติงานในสถาบันฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี

(๓) ต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความประพฤติและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมและจำเป็นในการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

๖.๒.๒ กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น

ผู้ปฏิบัติงานต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาเศรษฐศาสตร์ การบริหาร หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ตามที่สถาบันกำหนด

(๒) มีประสบการณ์ในสายงานด้านนโยบายและแผนหรือเทียบเคียงไม่น้อยกว่า ๒ ปี และผลการประเมินการปฏิบัติงานในรอบ ๒ ปีงบประมาณที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี

(๓) ไม่มีประวัติการประพฤติผิดทางวินัยในรอบปีที่ผ่านมา

(๔) ต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความประพฤติและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมและจำเป็นในการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

๗. เอกสารประกอบการสมัคร

๗.๑ สำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาปริญญาบัตรและ/หรือสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรอง

สำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

(๕) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี), ใบผ่านการ

เกณฑ์ทหาร ฯ (สำหรับเพศชาย)

(๖) หนังสือรับรองจากบุคคลอ้างอิง จำนวน ๑ ฉบับ

(๗) ใบสมัครพร้อมประวัติย่อ (Curriculum Vitae : CV) จำนวน ๑ ชุด

(๘) เอกสารรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)

๗.๒ สำหรับผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน

(๒) สำเนาปริญญาบัตรและ/หรือสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรอง

สำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๘. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ hsri@hsri.or.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

๙. การคัดเลือก

สถาบันฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ คัดเลือกผู้รับสมัคร ด้วยการพิจารณาข้อมูลความรู้และประสบการณ์ ข้อมูลอ้างอิงจากใบสมัครและประวัติในเบื้องต้น และ จะเชิญผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด มาสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป เพื่อทดสอบ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และประสบการณ์ที่ผ่านมา

สถาบันฯ โดยคณะกรรมการคัดเลือก จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความเหมาะสม และ เมื่อคณะกรรมการฯ มีมติพิจารณาผู้รับสมัครท่านใดให้เป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญแล้วหรือไม่ ให้ถือว่าสิ้นสุด

๑๐. การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์

๑๑. การติดต่อประสานงาน

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ที่สนใจจะสมัคร สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันฯ โทรศัพท์ ๐๒ ๘๓๒ ๙๒๓๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวรส :email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สวรส เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 2 ส.ค. -11 ส.ค. 2559 |ผู้จัดการงานวิจัย

สวรส เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขที่ /๒๕๕๙

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งผู้จัดการงานวิจัย

……………………………………………………..

ด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการงานวิจัย ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ แต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวรส. พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ผู้จัดการงานวิจัย จำนวน ๑ อัตรา

๒. ระยะเวลาจ้าง

๒.๑ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา (Full-time)

สถาบันฯ จะทำสัญญาจ้างครั้งแรกมีกำหนดไม่เกิน ๑ ปี รวมระยะเวลาทดลองงาน โดยกำหนดให้สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน และเมื่อผ่านการประเมินเมื่อครบกำหนดสัญญาจ้าง สถาบันฯ จะต่อสัญญาจ้างเป็น ๓ ปี และ ในการต่อสัญญาครั้งที่ ๒ และครั้งต่อ ๆ ไป จะต่อสัญญาครั้งละ ๕ ปี โดยกำหนดให้วันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ ๓๐ กันยายน

๒.๒ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานแบบไม่เต็มเวลา (Part-time)

สถาบันฯ จะทำสัญญาจ้างตามที่ตกลงกันเป็นรายกรณี

๓. วัตถุประสงค์ ขอบเขต และลักษณะงาน

๓.๑ เพื่อติดต่อประสานงาน หรือขอความร่วมมือ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการวิจัยต่าง ๆ และ การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ ตลอดจนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สามารถดำเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่น บรรลุผลตามเป้าหมายภายในเวลาและวงเงินที่กำหนดหรือดีกว่ากำหนด

๓.๒ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ หรือตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานวิจัย ประเด็นการวิจัย หรือความคืบหน้าของผลงานวิจัย เพื่อให้ผลงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ ตลอดจนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์บรรลุตามเป้าหมายภายในเวลาและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

๔.๑ ดำเนินการวิจัย หรือ ควบคุม กำกับดูแลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพที่เป็นธรรม ระบบสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง และการอภิบาลระบบสุขภาพตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ และบริหารจัดการเพื่อนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพได้อย่างยั่งยืน

๔.๒ กำหนดแผนและชุดโครงการวิจัย เพื่อค้นหาเครือข่ายวิจัย และ ดำเนินการจ้าง หรือทำให้เกิดข้อตกลงการวิจัยที่เหมาะสม และมั่นใจว่าผลงานวิจัยจะบรรลุเป้าหมายตามที่สถาบันฯ กำหนด

๔.๓ อำนวยการ สนับสนุน ระดม และ จัดสรรทรัพยากร รวมถึงสร้างแนวร่วม จัดประชุม จัดเวทีสัมมนา และร่วมกับเครือข่ายวิจัยในงานวิจัยหรือชุดโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้องค์ความรู้หรือผลงานวิจัยที่ถูกต้องตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และระเบียบวิธีวิจัย

๔.๔ ประเมินและกำกับติดตามงานวิจัย หรือ ชุดโครงการวิจัย กระบวนการสร้างความรู้ของนักวิจัย หรือเครือข่ายภาคีที่ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้ได้ผลงานวิจัย และผลลัพธ์จากงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือดีกว่าที่กำหนดไว้

๔.๕ ศึกษาวิเคราะห์ และพัฒนาเอกสารผลงานวิจัยที่เป็นผลจากโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ

๔.๖ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ต่อยอดและเชื่อมโยงผลการวิจัย และชุดโครงการที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้

๔.๗ ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๕. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

๕.๑ คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับการพักงานหรือพักราชการ

(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

(๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบันฯ

๕.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

(๑) ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน หรือ ระดับที่สูงกว่า ในสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง

(๒) เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านวิจัยด้านสุขภาพ เช่น การวิจัยทางการแพทย์ การวิจัยด้านสาธารณสุข การวิจัยด้านเภสัชกรรม การวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ และ การวิจัยเชิงระบบและนโยบาย

(๓) มีประสบการณ์การทำวิจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น การวิจัยทางการแพทย์ การวิจัยด้านสาธารณสุข การวิจัยด้านเภสัชกรรม การวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ และ การวิจัยเชิงระบบและนโยบาย ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และ มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ไม่น้อยกว่า ๓ ผลงาน

(๔) มีทักษะในการกำหนดยุทธศาสตร์ การจัดทำกรอบความคิด การเจรจาต่อรอง การจับประเด็น การวางแผน การติดต่อสื่อสารและประสานงาน และ การจัดการด้านอื่น ๆ เป็นอย่างดี

(๕) หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร โดยดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(๖) หากมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย ไม่น้อยกว่า ๓ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(๗) สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับดี และ/หรือประสานงานกับต่างประเทศได้ (หากมีผลสอบ TOEFL/IELTS/TOEIC ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ขอให้แนบมาด้วย)

๖. เอกสารประกอบการสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาปริญญาบัตรและ/หรือสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

(๕) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี), ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (สำหรับเพศชาย)

(๖) หนังสือรับรองจากบุคคลอ้างอิง จำนวน ๑ ฉบับ

(๗) ใบสมัครพร้อมประวัติย่อ (Curriculum Vitae : CV) จำนวน ๑ ชุด

(๘) เอกสารรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)

๗. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ rm_tc@hsri.or.th,hsri@hsri.or.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

๘. การคัดเลือก

สถาบันฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ คัดเลือกผู้รับสมัคร ด้วยการพิจารณาข้อมูลความรู้และประสบการณ์ ข้อมูลอ้างอิงจากใบสมัครและประวัติในเบื้องต้น และ จะเชิญผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด มาสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป เพื่อทดสอบ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และประสบการณ์ที่ผ่านมา

สถาบันฯ โดยคณะกรรมการคัดเลือก จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความเหมาะสม และ เมื่อคณะกรรมการฯ มีมติพิจารณาผู้รับสมัครท่านใดให้เป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหนงผู้จัดการงานวิจัยแล้วหรือไม่ ให้ถือว่าสิ้นสุด

๙. การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการงานวิจัยภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกได้ถูกสัมภาษณ์

๑๐. การติดต่อประสานงาน

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ ที่สนใจจะสมัคร สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันฯ โทรศัพท์ ๐-๒๘๓๒-๙๒๓๕ ในวันและเวลาราชการ mail rm_tc@hsri.or.th , hsri@hsri.or.th

ตำแหน่ง: ผู้จัดการงานวิจัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวรส :email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สวรส เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 8 พ.ค. -16 พ.ค. 2559 |ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการพัฒนาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology : TMT)

สวรส เปิดรับสมัครสอบ

ด้วย ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย(ศมสท.) ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จะดำเนินการรับสมัคร เภสัชกร จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยโครงการพัฒนาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology : TMT)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ถ้าเป็นเพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

2. จบการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิตหรือสูงกว่า (ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ)

3. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลยาและข้อมูลทางการแพทย์

4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5. มีความชื่นชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์

6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเพิ่มเติมความรู้อยู่เสมอและสามารถต่อยอดพัฒนาตนเองได้

รายละเอียดของงาน

พัฒนาและบำรุงรักษามาตรฐานรหัสยา TMT

ให้บริการข้อมูลบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทยกับโรงพยาบาล บริษัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้งานมาตรฐานรหัสยา TMT

ติดต่อประสานงานและประชุมวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานรหัสยา

โอกาสที่ได้รับ

ได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบสารสนเทศทางการแพทย์, Health Information System, Pharmacy Informations ภายในประเทศและต่างประเทศ

ติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศและรับดูงานเกี่ยวกับมาตรฐานข้อมูลยา

มีโอกาสในการศึกษาต่อสาขา Health Information ในระดับปริญญาโทและเอก

เอกสารประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. หลักฐานการศึกษา คือ

….. ก. ใบรายงานผลการศึกษา

….. ข. ใบประกาศนียบัตร

4. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน (ยื่น ณ วันสอบสัมภาษณ์)

5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และใบทะเบียนสมรส

อนึ่ง ศมสท. สงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบภายหลังพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของ ศมสท. จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นลูกจ้าง แม้ว่าจะมีการจ้างแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์จะเป็นลูกจ้าง หรือหากจ้างเป็นลูกจ้างแล้วจะต้องหมดสภาพการเป็นลูกจ้างของ ศมสท.

ทั้ง นี้ การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด

ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) ชั้น 3

อาคารสุขภาพแห่งชาติ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-8329297 โทรสาร 02-8329290

ผู้สนใจ สามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่อีเมล์ kanet@hsri.or.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง – 16 พฤษภาคม 2559โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัครและจะเชิญมาสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป

ผู้ประสานงาน นายคเณศ สัมพุทธานนท์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการพัฒนาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology : TMT)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวรส :email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สวรส คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ใบสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สวรส เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 23 เม.ย. -19 พ.ค. 2559 |หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์

สวรส เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์ หรือตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์อาวุโส

สถาบัน วิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ ของประเทศ

สวรส. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์ หรือตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์อาวุโส จำนวน ๑ อัตรา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาตำแหน่งที่เหมาะสมจากความรู้ความ สามารถ และประสบการณ์ และอาจขึ้นบัญชีไว้ตามความจำเป็น โดยยึดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ตามระเบียบ สวรส.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและ ลูกจ้าง สวรส. พ.ศ.๒๕๕๘

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย อายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป
2. เป็นผู้มีจริยธรรมและพร้อมจะเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
4. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือมีความผิดลหุโทษ
5. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยจนถึงต้องลาออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ เพราะกระทำผิดวินัย

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารทั่วไป หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะและความสามารถด้านการบริหารงานบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดทำโครงสร้างและอัตรากำลัง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง การประเมินผลงานและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า๕ ปี
3. ประสบการณ์ด้านการบริหาร ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
4. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี
5. มีความเป็นผู้นำ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
6. ทำงานในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

ขอบเขตความรับผิดชอบ
1. ศึกษาวิเคราะห์ วางแผนและนำเสนอหลักเกณฑ์ กลไก ระบบ กระบวนการ และ/หรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อใช้เป็นเกณฑ์และแนวทางในการบริหารกำลังคนใน สวรส. ที่มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน และสามารถสนับสนุนกลยุทธ์ของ สวรส. ได้
2. ดำเนินการงานบริหารบุคคลตั้งแต่กระบวนการรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเข้ามาจน ถึงออกจากงาน (เช่น การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การบริหารและประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทน และการยกเลิกการจ้าง เป็นต้น) เพื่อให้การดำเนินการทั้งหมดเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
3. จัดหาหลักสูตร กระบวนการ หรือการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อให้สามารถพัฒนาบุคลากรของ สวรส. ให้มีคุณสมบัติและศักยภาพตรงตามความต้องการของงาน
4. พัฒนาระบบหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ระหว่างเจ้าหน้าที่ใน สวรส. คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องต่างๆ
5. วางแผน กำกับดูแล และให้คำปรึกษาแนะนำ เรื่องการปฏิบัติงานบุคคลแก่บุคลากรใน สวรส. เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความรู้เจ้าหน้าที่ให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
6. วางแผนและบริหารโครงการทางวิชาการด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือไปกำหนดนโยบาย มาตรการ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางต่างๆ ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้านการบริหารคนในองค์กร
7. ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานและ สวรส. บรรลุภารกิจที่ กำหนดไว้
8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงื่อนไขการสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศฉบับนี้ และผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรงตามประกาศรับสมัคร และรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและตามความจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่า เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันฯ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ ต้น

วิธีการคัดเลือก
สถาบันฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะที่มีคุณสมบัติและอัตรา เงินเดือนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ใบสมัคร พร้อม CV และหลักฐานทางการศึกษา
4. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล และใบทะเบียนสมรส
5. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๖ เดือน (สถานพยาบาลของรัฐตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ)
6. หนังสือรับรองการทำงาน

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th/application และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ๘๘/๓๙ ถนนติวานนท์ ๑๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐๒-๘๓๒-๙๒๓๔,๐๒-๘๓๒-๙๒๔๐ หรือ E-mail hsri@hsri.or.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวรส :mail  email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สวรส. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 2 ก.พ. -12 ก.พ. 2559 |เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

สวรส. เปิดรับสมัครสอบ

หน่วยทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ลงประกาศรับสมัครงานผ่านเว็บไซด์ของท่านครับ โดยได้แนบเอกสารมา ณ ที่นี่ด้วย ขอบพระคุณครับ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวรส. :email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สวรส. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สวรส เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 16 ม.ค. -12 ก.พ. 2559 |ผู้จัดการงานวิจัย,ผู้ประสานงานวิชาการ

สวรส เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่ 3 / 2559
เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ ของประเทศ

สวรส. มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ตำแหน่ง ผู้จัดการงานวิจัย (Full time)

 2. ตำแหน่ง ผู้จัดการงานวิจัย (Part time)

 3. ตำแหน่ง ผู้ประสานงานวิชาการ (Full time)

 4. ตำแหน่ง ผู้ประสานงานวิชาการ (Part time)

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ตำแหน่ง ผู้จัดการงานวิจัย

 1. สัญชาติไทย อายุ 35 ปี ขึ้นไป

 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า สาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิจัยด้านสุขภาพ

 3. มีความรู้ ด้านการวิจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น การวิจัยทางการแพทย์ การวิจัยด้านสาธารณสุข การวิจัยด้านการเภสัช หรือการวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ สวรส.

 4. มีความเป็นผู้นำ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

 5. เป็นผู้มีจริยธรรมและพร้อมจะเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

 7. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือมีความผิดลหุโทษ

 8. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยจนถึงต้องลาออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ เพราะกระทำผิดวินัย
   

คุณสมบัติจำเพาะสำหรับ ตำแหน่ง ผู้จัดการงานวิจัย

 1. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร ไม่น้อยกว่า 3 ปี

 2. มีประสบการณ์การทำวิจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น การวิจัยทางการแพทย์ ด้านสาธารณสุข ด้านการเภสัช ด้านการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ หรือการวิจัยเชิงระบบและนโยบาย ไม่น้อยกว่า 3 ปี

 3. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การจับประเด็น การวางแผน ประสานงาน ติดต่อสื่อสาร และการจัดการด้านอื่นๆ เป็นอย่างดี

 4. สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี หรือประสานงานกับต่างประเทศได้

 5. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดีมาก

 6. มีความเป็นผู้นำ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

 7. มีความสามารถในการสรรหานักวิจัยมาร่วมทำวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาได้

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. ดำเนินการวิจัย หรือควบคุม กำกับดูแลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพที่เป็นธรรม ระบบสุขภาพชุมชนที่เข้มเข้มแข็ง และการอภิบาลระบบสุขภาพตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของ สวรส. และบริหารจัดการเพื่อนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพได้อย่างยั่งยืน

 2. กำหนดแผนและชุดโครงการวิจัย เพื่อค้นหาเครือข่ายวิจัย และดำเนินการจ้าง หรือทำให้เกิดข้อตกลงการวิจัยที่เหมาะสม และมั่นใจว่าผลงานวิจัยจะบรรลุเป้าหมายตามที่ สวรส.กำหนด

 3. อำนวยการ สนับสนุน ระดมและจัดสรรทรัพยากร รวมถึงสร้างแนวร่วม จัดประชุม/เวทีสัมมนา และร่วมกับเครือข่ายวิจัยในงานวิจัยหรือชุดโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้องค์ความรู้หรือผลงานวิจัยที่ถูกต้องตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และระเบียบวิธีวิจัย

 4. ประเมินและกำกับติดตามงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย กระบวนการสร้างความรู้ของนักวิจัยหรือเครือข่ายภาคีที่ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ ดี เพื่อให้ได้ผลงานวิจัย และผลลัพธ์จากงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ภายในกำหนดเวลา วงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้ หรือดีกว่าที่กำหนดไว้

 5. ศึกษาวิเคราะห์ และพัฒนาเอกสารผลงานวิจัยที่เป็นผลจากโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ (ในระดับประเทศ)

 6. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ต่อยอดและเชื่อมโยงผลการวิจัย และชุดโครงการที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ (เช่น ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ องค์กรด้านสุขภาพ และประชาชนทั่วไป เป็นต้น) และเกิดการผลักดันไปสู่การกำหนดนโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพในระดับพื้นที่ หรือระดับประเทศ

 7. ร่วมกำหนดทิศทาง และเป้าหมายการวิจัยในภาพรวมของ สวรส. เพื่อร่วมกันพัฒนา สวรส. ให้สามารถบรรลุตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 8. ให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตอบข้อสอบถามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ภายนอก ประชาชนทั่วไป ที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่รับผิดชอบหรืองานที่เกี่ยวข้อง

 9. ให้ข้อเสนอแนะ ตอบชี้แจงข้อสอบถาม หรือให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้งแก่หน่วยงาน ทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร

 10. ประสานงานและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรหรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อส่งเสริมให้ สวรส. บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจที่กำหนดไว้

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร ตำแหน่ง ผู้ประสานงานวิชาการ

 1. สัญชาติไทย อายุ 25 ปี ขึ้นไป

 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เทียบเท่า หรือสูงกว่า สาขาทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ

 3. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การจับประเด็น บันทึก สรุปความและการเขียนหนังสือ/รายงานการวางแผน ประสานงาน ติดต่อสื่อสาร และการจัดการด้านอื่นๆ เป็นอย่างดี

 4. มีความรู้ ด้านงานวิจัย การบริหารโครงการ การจัดเวทีสัมมนา หรือเวทีการแสดงความคิดเห็น และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๓ ปี มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office

 5. เป็นผู้มีจริยธรรมและพร้อมจะเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

 7. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือมีความผิดลหุโทษ

 8. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยจนถึงต้องลาออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ เพราะกระทำผิดวินัย

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 1. สนับสนุน ประสานงาน และดำเนินธุรกรรมงานวิจัยหรือชุดโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดเอกสารหรือข้อตกลงในการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์และระเบียบวิธีวิจัย

 2. ประสานงานและจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการจัดกิจกรรม จัดประชุม จัดเวทีสัมมนา และร่วมกับเครือข่ายวิจัยในงานวิจัยหรือชุดโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้รายงานการประชุมและองค์ความรู้หรือผลงานวิจัยที่ถูกต้องตามเป้า หมาย วัตถุประสงค์และระเบียบวิธีวิจัย

 3. ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าของแผนงานและชุดโครงการของ นักวิจัยหรือเครือข่ายภาคี เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และติดตามให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

 4. ค้นคว้าข้อมูลและองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ การสัมภาษณ์ หนังสือ/วารสาร/เอกสาร ฯลฯ เพื่อวิเคราะห์ คำนวณ หรือสรุปข้อมูลให้กับผู้จัดการงานวิจัย

 5. ศึกษา ทบทวนความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมหรือเวทีสัมมนาต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองและนำไปสรุปความเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปเผยแพร่และแลก เปลี่ยนให้เกิดการเคลื่อนไหวในสังคมได้

 6. จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย หรือผลลัพธ์จากชุดโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการค้นคว้า ศึกษา หรืออ้างอิงต่อไปในอนาคต

 7. ประสานงาน ตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำกับเครือข่ายภาคี นักวิจัย และบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง รวมถึงต่อยอดและเชื่อมโยงผลการวิจัยและชุดโครงการที่หลากหลายให้เป็นองค์ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ตามเป้าหมายของ สวรส.

 8. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สรุปรายงาน และประมวลความรู้เบื้องต้นจากงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 3. หนังสือรับรอง 1 ฉบับ (บุคคลอ้างอิง)

 4. ใบสมัคร พร้อม CV (แนบผลงานวิจัยหรืองานวิชาการ/สิ่งตีพิมพ์)

 

ผู้สนใจ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ hsri@hsri.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2832-9233, 0-2832-9251 ในวันและเวลาราชการ

คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัครและติดต่อเชิญมา สัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป และคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในประกาศนี้

ตำแหน่ง: ผู้จัดการงานวิจัย,ผู้ประสานงานวิชาการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวรส :email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สวรส คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ใบสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สวรส เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -22 ม.ค. 2559 |นิติกรเชี่ยวชาญ

สวรส เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นิติกรเชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวรส :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สวรส คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สวรส เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -03 ส.ค. 2558  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวรส :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สวรส เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -03 ส.ค. 2558  เลขานุการผู้อำนวยการ

ตำแหน่ง: เลขานุการผู้อำนวยการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวรส :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สวรส เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -20 ก.ค. 2558  เจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงิน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวรส :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สวรส เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -20 ก.ค. 2558  เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่การเงิน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวรส :mail  email  


** ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
๘๘/๓๙ ถ.ติวานนท์ ๑๔ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๔๕ โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๐๑ หรือ E-mail : hsri@hsri.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สวรส
ใบสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สวรส เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 2 ส.ค. -11 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

เรื่องล่าสุด