วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี: นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ (ถึง 11 ก.พ.)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี)
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทางบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง
2. มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
   
เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี:คลิกที่นี่

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram