. . .

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี: นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ (ถึง 11 ก.พ.)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี: นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ (ถึง 11 ก.พ.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี)
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทางบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง
2. มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
   
เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี จักรีรัช จังหวัดราชบุรี)
อัตราเงินเดือน :     – บาท
ประเภท :     กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มบริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส. ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ตำแหน่งนักวิชการโสตทัศนศึกษา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ หรือทางสื่อสารมวลชน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี จักรีรัช จังหวัดราชบุรี:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการพัสดุ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ยะลา)
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง
2. มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point และการใช้ Internet) เป็นต้น
3. มีความสามารถในการประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ยะลา:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี นครศรีธรรมราช)
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี นครศรีธรรมราช:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี: นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ (ถึง 11 ก.พ.)

เรื่องล่าสุด