previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 20 ม.ค. -20 เม.ย. 2560 |

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 20 ม.ค. -20 เม.ย. 2560 |

“ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 20 ม.ค. -20 เม.ย. 2560 |

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการปฏิบัติการ (Operations Management) หากมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน Service Operations Management และ/หรือ Operations Planning and Control จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1.2 สำเร็จการศึกษาโดยต้องมีระดับผลการศึกษา ดังนี้
กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
– ระดับปริญญาเอก มีผลการศึกษาดีเด่น
– ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
– ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
ไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก
– จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง
กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและ/หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก
– ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
– ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่มีเกรด F
ในวิชาหลัก
– จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง
กรณีผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์จะต้องมีประสบการณ์การสอน ความรู้ความสามารถ
พิเศษที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
1.1. พิจารณาประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ผลการศึกษาและเอกสารประกอบการสมัคร
2.2. ทดสอบทางจิตวิทยา (ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา โดยต้องเสียค่าทดสอบ จำนวน 500 บาท)

ทักษะ/สมรรถนะ : 1. ทดสอบบุคลิกภาพ ความรู้ทางวิชาการ ทักษะการนำเสนอ และความสามารถ ในการสื่อสารโดยการสอบสัมภาษณ์
2. ทดสอบสอนในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารการปฏิบัติการตามที่ผู้สมัครเลือก (ระยะเวลาการบรรยายประมาณ 20 นาที)

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไขตำแหน่ง: อาจารย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 35,700-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.ธรรมศาสตร์ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ ม.ธรรมศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |