previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ส.ค. -11 ส.ค. 2560

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ส.ค. -11 ส.ค. 2560

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ส.ค. -11 ส.ค. 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
๒. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน หรือสัญญาจ้าง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. ร่างโต้ตอบหนังสือ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุม และรายงานการดำเนินงานอื่น ๆ
๓. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ และร่วมวางแผนการทำงานของฝ่ายหรือของสำนักฯ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๔. ดำเนินงานการให้บริการวิชาการในด้านต่างๆ ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนด
๕. ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑. มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารงานทั่วไป อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา สรุปผลและข้อเสนอแนะ ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง ๔. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําแผนงานเทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ การควบคุมตรวจสอบให้คําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนางาน ๕. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารประสานงานการทำงานระหว่างบุคคล ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |