previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด และผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ถึง 10 ม.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด และผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ถึง 10 ม.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานเงินรายได้         
ชื่อตำแหน่ง :     ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด และผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อัตราเงินเดือน :     6050 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวช.
รายละเอียดวุฒิ :     สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รับสมัครพนักงานเงินรายได้ วูฒิ ปวชง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการ และฝ่ายสารสนเทศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารมีความร้ด้านคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด มีความรู้การให้บริการห้องสมุด
ทักษะ/สมรรถนะ :     คอม
   
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน :     8,575 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานี่ยากพอควรเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น ติตตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูป แก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดคำสั่ง ตามข้อกำหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้วทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง ปรับปรุงและพัฒนา website และ internet ของภาควิชาฯ ให้ทันสมัย บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ทักษะ/สมรรถนะ :     เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักเอกสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน :     7,940 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     ป.ตรี หรือ ป.โท ด้านเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     งานเอกสารสนเทศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     คอมพิวเตอร์
ทักษะ/สมรรถนะ :     การสืบค้นสารสนเทศด้านเกษตรทางคอมพิวเตอร์

เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน :     8,575 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานที่ยากพอควรเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลานอย่าง เช่น ทำหน้าที่ในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูป ใช้ปรับปรุง แก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดคำสั่ง ตามข้อกำหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้วทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ทดสอบความรู็้้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ทักษะ/สมรรถนะ :     ทางคอมพิวเตอร์
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     ลูกจ้างชั่วคราว         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :     7,940 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปริญญาตรี
– หรือเทียบเท่า
รายละเอียดวุฒิ :     ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านการบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ด้านการเงินและบัญชี และงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ เช่น การจัดทำเอกสารสำหรับเบิก-จ่าย จัดทำงบประมาณและบัญชี วิเคราะห์งบประมาณทางการเงินและบัญชี เป็นต้น
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี
ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบประมาณและบัญชี
ความรู้ในการจัดทำและปิดงวดบัญชี
ทักษะ/สมรรถนะ :     ตามประกาศแนบท้าย
   
เงื่อนไข :     เมื่อปฏิบัติงานในสถานภาพลูกจ้างชั่วคราวครบ 1 ปี และผ่านการประเมินแล้ว จะปรับสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานเงินรายได้         
ชื่อตำแหน่ง :     ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
อัตราเงินเดือน :     5,760 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวช.
รายละเอียดวุฒิ :     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วุฒิ ปวช. อายุไม่เกิน 35 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     เกี่ยวกับการบริการของฝ่ายบริหาร 1 อัตรา
เกี่ยวกับงานห้องสมุดของฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 1 อัตรา
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     คอมพิวเตอร์
การใช้ห้องสมุด
ทักษะ/สมรรถนะ :     คอมพิวเตอร์ และความรู้การใช้ห้องสมุด
   
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


ประกาศรับสมัคร :     พนักงานเงินรายได้         
ชื่อตำแหน่ง :     ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อัตราเงินเดือน :     5,760 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวช.
รายละเอียดวุฒิ :     สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ รับวุฒิ ปวช. อายุไม่เกิน 35 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     บันทึกข้อมูลของฝ่ายสารสนเทส
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     คอมพิวเตอร์
ทักษะ/สมรรถนะ :     คอมพิวเตอร์
   
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •