มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร: อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (ถึง 31 พ.ค.)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัย         
ชื่อตำแหน่ง :     อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
อัตราเงินเดือน :     15,176 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปริญญาโท
– ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :     1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
ทางด้านการตลาด จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
หรือในประเทศ ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
หรือ

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และกำลังศึกษา
ระดับปริญญาเอก ทางด้านการตลาด
จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศ
ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์
และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี

3. หากผู้สมัครที่มีประสบการณ์ด้านการสอน
หรือการบริหารจัดการด้านการศึกษา จะได้รับ
การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร:คลิกที่นี่

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram