previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร: อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (ถึง 31 พ.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร: อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (ถึง 31 พ.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัย         
ชื่อตำแหน่ง :     อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
อัตราเงินเดือน :     15,176 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปริญญาโท
– ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :     1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
ทางด้านการตลาด จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
หรือในประเทศ ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
หรือ

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และกำลังศึกษา
ระดับปริญญาเอก ทางด้านการตลาด
จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศ
ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์
และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี

3. หากผู้สมัครที่มีประสบการณ์ด้านการสอน
หรือการบริหารจัดการด้านการศึกษา จะได้รับ
การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัย         
ชื่อตำแหน่ง :     อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์
อัตราเงินเดือน :     15,176 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปริญญาโท
– ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :     1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์
หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษา
ภายใน 3 ปี
3. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
4. มีความคิดริเริ่มและความรักในการเรียนการสอน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์

เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัย         
ชื่อตำแหน่ง :     อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
อัตราเงินเดือน :     15,176 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปริญญาโท
– ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :     1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาการเงิน
หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และกำลังศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ในสาขาการเงิน ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำ
ปริญญานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัย         
ชื่อตำแหน่ง :     อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
อัตราเงินเดือน :     15,176 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปริญญาโท
– ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :     1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาการเงิน
หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และกำลังศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ในสาขาการเงิน ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำ
ปริญญานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัย         
ชื่อตำแหน่ง :     อาจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
อัตราเงินเดือน :     15,176 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปริญญาโท
– ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :     1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร์
หรือปริญญาเอกทางด้านสังคมศาสตร์ สาขามานุษยวิทยา
รัฐศาสตร์ ภูมิภาคศึกษา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
จากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และกำลังศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และต้องสำเร็จ
การศึกษาภายใน 3 ปี สาขาประวัติศาสตร์ หรือปริญญาเอก
ทางด้านสังคมศาสตร์ สาขามานุษยวิทยา รัฐศาสตร์
ภูมิภาคศึกษา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ จากมหาวิทยาลัย
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     อาจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •