มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบ วิชาการ (ตามมาตรา ๑๘ (ก) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ถึง 8 มี.ค. 55)

64 ถ.ทหาร อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 (โทร. 042211040-59 ต่อ 124,711)
ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : รับโอน
ชื่อตำแหน่ง :     วิชาการ (ตามมาตรา ๑๘ (ก) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
อัตราเงินเดือน :     0 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปริญญาโท
– ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :     ๑) มีคุณสมบัติทั่วไปตามความในมาตรา ๗ (ก) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความ ในมาตรา ๗ (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒) เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่งวิชาการ ตามมาตรา ๑๘ (ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๓) เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างรอการสอบสวนวินัย
๔) ไม่มีหนี้ทุนการศึกษากับหน่วยงานที่สังกัดอยู่
๕) ส่วนราชการต้นสังกัดยินยอมให้โอน
๖) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท / เอก ทางด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
๗) หากมีตำแหน่งทางวิชาการ เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     งานสอนและงานวิจัย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ตามประกาศ
ทักษะ/สมรรถนะ :     ตามประกาศ
   
   
เงื่อนไข :     รับโอนในอัตราเงินเดือนขั้นต่ำ
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555


ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี:คลิกที่นี่

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram