previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบ วิชาการ (ตามมาตรา ๑๘ (ก) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ถึง 8 มี.ค. 55)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบ วิชาการ (ตามมาตรา ๑๘ (ก) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ถึง 8 มี.ค. 55)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

64 ถ.ทหาร อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 (โทร. 042211040-59 ต่อ 124,711)
ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : รับโอน
ชื่อตำแหน่ง :     วิชาการ (ตามมาตรา ๑๘ (ก) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
อัตราเงินเดือน :     0 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปริญญาโท
– ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :     ๑) มีคุณสมบัติทั่วไปตามความในมาตรา ๗ (ก) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความ ในมาตรา ๗ (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒) เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่งวิชาการ ตามมาตรา ๑๘ (ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๓) เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างรอการสอบสวนวินัย
๔) ไม่มีหนี้ทุนการศึกษากับหน่วยงานที่สังกัดอยู่
๕) ส่วนราชการต้นสังกัดยินยอมให้โอน
๖) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท / เอก ทางด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
๗) หากมีตำแหน่งทางวิชาการ เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     งานสอนและงานวิจัย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ตามประกาศ
ทักษะ/สมรรถนะ :     ตามประกาศ
   
   
เงื่อนไข :     รับโอนในอัตราเงินเดือนขั้นต่ำ
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555


ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

64 ถ.ทหาร อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 (โทร. 042211040-59 ต่อ 124,711)
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน :     12,230 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ หรือสาขารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาพลศึกษาและนันทนาการ หรือสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา และหากมีประสบการณ์ด้านกิจกรรมและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานมาตรฐานการศึกษา
– งานวิจัย
– งานให้คำปรึกษานักศึกษา และ
– ปฏิบัติงานตามกรอบภาระงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
    
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555

(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

64 ถ.ทหาร อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 (โทร. 042211040-59 ต่อ 124,711)

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)         
ชื่อตำแหน่ง :     อาจารย์
อัตราเงินเดือน :     0 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     32 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปริญญาโท
– ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :     รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
ทักษะ/สมรรถนะ :     รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
   
   
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

64 ถ.ทหาร อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 (โทร. 042211040-59 ต่อ 124,711)

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย / เศรษฐศาสตร์ / สังคมศาสตร์ / พณิชยศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ช่วยศึกษา ค้นคว้า รายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริการ อะไหล่ การบำรุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพ ช่วยวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหาจัดซื้อพัสดุ เป็นต้น ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติงานตามกรอบภาระงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสารที่แนบ
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารที่แนบ

– ทักษะ
ตามเอกสารที่แนบ
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารที่แนบ

– สมรรถนะ
ตามเอกสารที่แนบ
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารที่แนบ
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •