previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

มหาวิทยาลัยมหิดล: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ถึง 24 พ.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > มหาวิทยาลัยมหิดล: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ถึง 24 พ.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัย         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน :     11,000 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหาร, เศรษฐศาสตร์, พาณิชยศาสตร์
สังคมศาสตร์, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงานการเงินและการบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่าย
เอกสารงานระเบียบแผนฯลฯ
2.งานร่างโต้ตอบหนังสือ จัดเตรียมเรื่องการประชุมสัมมนาและติดต่อประสานงาน
3.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     1.มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
3.มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ของประเทศไทย
4.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาสากลและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5.มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
6.มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
ทักษะ/สมรรถนะ :     1.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาสากลและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
3.มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยมหิดล:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

111 หมู่ 6 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัย         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน :     12,700 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     ๑คุณวุฒิปริญญาโทด้านบริหาร การจัดการ และคุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี รัฐศาสตร์ การบริหารภาครัฐ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     หน้าที่และความรับผิดชอบโดยย่อ : ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานสัญญา งานพิธีต่างๆ การเตรียมการประชุม การจดรายงานการประชุมและติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ :     มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย ๕ ปี
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยมหิดล:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •