previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

มหาวิทยาลัยมหิดล: นักตรวจสอบภายใน (ถึง 10 พ.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > มหาวิทยาลัยมหิดล: นักตรวจสอบภายใน (ถึง 10 พ.ค.)

เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัย         
ชื่อตำแหน่ง :     นักตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน :     11,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือโท ทางบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุกิจ พาณิชยศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้างานตรวจสอบและความเสี่ยง
2.ดำเนินการตรวจสอบตามแผน บันทึกข้อมูล รวบรวมเอกสารหลักฐาน ตามขอบเขต และแนวการตรวจสอบ (Audit Program)
3.จัดทำกระดาษทำการ สรุปประเด็นที่ตรวจพบและเอกสารหลักฐาน เพื่อนำเสนอต่อหัวหน้างานตรวจสอบและความเสี่ยง
4.จัดเก็บเอกสารและข้อมูลของส่วนตรวจสอบ
5. ช่วยในการนำเสนอสรุปผลการตรวจสอบเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบหรือในระหว่างการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่ตรวจพบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อให้
ผู้รับการตรวจสอบนำไปแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน
6.รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อใช้ในการพิจารณาความเพียงพอและมีประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     1.ความรู้ความสามารถในงานตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรมMicrosoft office Word ,Excel ,Access ,PowerPoint และ Internet อย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
ทักษะ/สมรรถนะ :     หากมีประสบการณ์ทำงานในสายงาน Internal Audit Operation หรือ Risk Management หรือมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยมหิดล:คลิกที่นี่