previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

มหาวิทยาลัยนครพนม: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ถึง 25 เม.ย.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > มหาวิทยาลัยนครพนม: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ถึง 25 เม.ย.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

330 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา) 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านงานบุคลากร)
อัตราเงินเดือน :     10,010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา)
1.1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
1.2.มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านกิจกรรม กีฬาและงานวินัย ในสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย ๓ ปี (แสดงหลักฐาน)
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านงานบุคลากร)
2.1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.2.มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านงานบุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษา อย่างน้อย ๓ ปี (แสดงหลักฐาน)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา)
1.1. ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนด้านกิจกรรม กีฬาและงานวินัย ในสถาบันอุดมศึกษา
1.2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านงานบุคลากร)
2.1. ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนด้านงานบุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษา
2.2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์และภาษาไทย) 1.2 ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

– ทักษะ
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 2.1 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : โดยวิธีให้ปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์

– สมรรถนะ
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 3.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 3.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 3.3 มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 3.4การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3.5ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
   
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยนครพนม:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน :     9,530 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต , สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านกิจกรรม กีฬาและงานวินัย ในสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย 3 ปี (แสดงหลักฐาน)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนด้านกิจกรรม กีฬาและงานวินัย ในสถาบันอุดมศึกษา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์และภาษาไทย) 1.2 ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

– ทักษะ
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 2.1 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : โดยวิธีให้ปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์

– สมรรถนะ
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 3.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 3.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 3.3 มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 3.4 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3.5 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
   
เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยนครพนม:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •