. . .

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทรฺ์) เปิดรับสมัครสอบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ (ถึง 20 มี.ค. 55)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทรฺ์) เปิดรับสมัครสอบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ (ถึง 20 มี.ค. 55)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     0 บาท
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     คุณสมบัติทั่วไป
1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
2. สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองในทุกระดับปริญญา
3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตได้ หากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีต้องการ โดยจะต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อได้รับการคัดเลือกจากคณะฯ แล้ว
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีให้เป็นอาจารย์จะได้ รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาได้ทันที
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555


ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทรฺ์):คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการ MIM
อัตราเงินเดือน :     10050 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     เพศหญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
สามารถใช้เครื่อง PC และโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ติดต่อประสานงาน
ให้บริการนักศึกษาและอาจารย์
จัดทำ Master Plan รายวิชา
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
มีความรุ้ทางด้านภาษาอังกฤษ มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

– ทักษะ
สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : ทดสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
เกณฑ์การประเมิน :     ผ่านทุกการทดสอบร้อยละ 50
   
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555

(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทรฺ์)
ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด
อัตราเงินเดือน :     ไม่ระบุ บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านการตลาด หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.บ.ม. รับรอง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     คุณสมบัติทั่วไป
1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
2. สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองในทุกระดับปริญญา
3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตได้ หากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีต้องการ โดยจะต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อได้รับการคัดเลือกจากคณะฯ แล้ว
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีให้เป็นอาจารย์จะได้ รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาได้ทันที


ชื่อตำแหน่ง :     อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
อัตราเงินเดือน :     – บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปริญญาโท
– ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     คุณสมบัติทั่วไป
1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
2. สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองในทุกระดับปริญญา
3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตได้ หากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีต้องการ โดยจะต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อได้รับการคัดเลือกจากคณะฯ แล้ว
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีให้เป็นอาจารย์จะได้ รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาได้ทันที
   
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทรฺ์):คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี
ประเภท :     เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหาร สาขาบัญชี
2 อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
3 มีความรู้ในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4 มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
5 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6 มีความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงิน
และบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
7 มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์โดยพิจารณาความเหมาะสมจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพด้านต่างๆ และหรือทดสอบความถนัด ความสามารถ ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทรฺ์):คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี
ประเภท :     เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปริญญาโท
– ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ผู้สนใจสามารยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2554
(ตามวันเวลาราชการ)
ณ สำนักงานเลขานุการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2613-2195 หรือ 0-2696-5737
http://www.tbs.tu.ac.th
   
เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทรฺ์):คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการปริญญาโททางการตลาด หลักสูตรนานาชาติ (MIM) อัตราเลขที่ 0087
อัตราเงินเดือน :     9,570 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทรฺ์):คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ธุรการ IMBA
อัตราเงินเดือน :     – บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     คุณสมบัติทั่วไป
1 มีคุณสมบัติตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
2 มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันตามที่คณะฯ กำหนด
3 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
•เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
•จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.อำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ผู้สอน และจัดทำเอกสารประกอบการเรียน
2.จัดทำ Profile พิมพ์เอกสาร จดหมายของนักศึกษาของโครงการฯ อาทิ หนังสือรับรอง, จดหมายขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลของนักศึกษา ฯลฯ
3.ประสานงานและดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนของโครงการฯ
4.จัดทำเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษา แจ้งจบ และรักษาสถานภาพนักศึกษา
5.ดำเนินการจัดทำ ติดตาม ประเมินผลอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชา
6.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     1. เกณฑ์การคัดเลือก (การสอบข้อเขียนและปฏิบัติ)
1 สอบ Aptitude Test
– การแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ เวลาสอบ 45 นาที
– การอ่านเชิงวิเคราะห์ เวลาสอบ 60 นาที
หรือ เป็นผู้ที่มีผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของสำนักงาน ก.พ. หรือ เป็นผู้ที่มีผลการสอบ Aptitude Test ของคณะฯ มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันสอบ
2 ทดสอบความรู้เกี่ยวข้องกับวิชาเฉพาะตำแหน่ง / การทดสอบการปฏิบัติงาน
– MS Word, Excel เวลาสอบ 60 นาที
– สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง เวลาสอบ 60 นาที
* ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมดินสอ 2B มาในวันสอบด้วย
* สำหรับผู้ที่มีผลการสอบภาคความรู้ฯ (ภาค ก.)
ของสำนักงาน ก.พ. หรือ ผลการสอบ Aptitude Test แล้ว
เข้าสอบเฉพาะ ข้อ 2 เวลา 11.00 น. เท่านั้น
ทักษะ/สมรรถนะ :     •มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ รวมถึง Microsoft Office ได้
(MS Word, Excel, Power point)
•สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
•ต้องมีผลสอบคะแนน TOEIC 450 คะแนนขึ้นไป อายุไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันสมัคร หรือผล TU-GET 450 คะแนนขึ้นไป อายุไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันสมัคร
•มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
•มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันเสาร์ – อาทิตย์ได้
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทรฺ์):คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน :     – บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     •จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากจบเอกภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.สามารถโต้ตอบจดหมายอิเล็คโทรนิค
2.จัดเตรียมและประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ (Outgoing)
3.ให้การต้อนรับผู้บริหารและผู้ประสานงานจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
4.ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ
5.จัดทำหนังสือรับรองให้กับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ
6.ประสานงานการส่งเอกสาร การลงทะเบียนเรียน ฯลฯ
7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     3. เกณฑ์การคัดเลือก (การสอบข้อเขียนและปฏิบัติ)
3.1 สอบ Aptitude Test
– การแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ เวลาสอบ 45 นาที
– การอ่านเชิงวิเคราะห์ เวลาสอบ 60 นาทีหรือ เป็นผู้ที่มีผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของสำนักงาน ก.พ. หรือ เป็นผู้ที่มีผลการสอบ Aptitude Test ของคณะฯ มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันสอบ
3.2 ทดสอบความรู้เกี่ยวข้องกับวิชาเฉพาะตำแหน่ง / การทดสอบการปฏิบัติงาน
– MS Word, Excel เวลาสอบ 60 นาที
– สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง เวลาสอบ 60 นาที
* ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมดินสอ 2B มาในวันสอบด้วย
* สำหรับผู้ที่มีผลการสอบภาคความรู้ฯ (ภาค ก.)
ของสำนักงาน ก.พ. หรือ ผลการสอบ Aptitude Test แล้ว
เข้าสอบเฉพาะ ข้อ 3.2 เวลา 11.00 น. เท่านั้น
ทักษะ/สมรรถนะ :     •มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีทั้งการพูด อ่าน เขียน
•มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office, MS Excel สามารถสืบค้นข้อมูลภาษาอังกฤษจาก Internet และโต้ตอบ E-mail
•มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
•หากมีประสบการณ์ด้านวิเทศสัมพันธ์ หรือต่างประเทศจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทรฺ์):คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทรฺ์) เปิดรับสมัครสอบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ (ถึง 20 มี.ค. 55)

เรื่องล่าสุด