มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทรฺ์) เปิดรับสมัครสอบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ (ถึง 20 มี.ค. 55)

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     0 บาท
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     คุณสมบัติทั่วไป
1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
2. สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองในทุกระดับปริญญา
3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตได้ หากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีต้องการ โดยจะต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อได้รับการคัดเลือกจากคณะฯ แล้ว
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีให้เป็นอาจารย์จะได้ รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาได้ทันที
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555


ดูประกาศคลิกที่นี่
website มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทรฺ์):คลิกที่นี่

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram