previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

ป.ป.ท. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 เม.ย. -16 พ.ค. 2559 |50 อัตรา นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ *ป.ตรี ทุกสาขา*

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > ป.ป.ท. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 เม.ย. -16 พ.ค. 2559 |50 อัตรา นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ *ป.ตรี ทุกสาขา*

“ป.ป.ท. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 เม.ย. -16 พ.ค. 2559 |50 อัตรา นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ *ป.ตรี ทุกสาขา*

ป.ป.ท. เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 50 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑.ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.
๒.ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-ประมวลกฎหมายอาาญา
-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
-พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้ง อนุบัญญัติที่ออกตามกฎหมายฉบับนี้
-พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
-อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003
-คำสั่งและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓.ความรู้เกี่ยวกับการงานด้านการสืบสวนสอบสวนและการไต่สวนข้อเท็จจริง
ทักษะ/สมรรถนะ : มีทักษะและสมรรถนะเหมาะสมกับงานด้านการสืบสวนสอบสวน

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ตำแหน่ง: 50 อัตรา นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ *ป.ตรี ทุกสาขา*
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 50
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ป.ป.ท. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ป.ป.ท. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |