previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

ประปานครหลวง: รับ ปริญญาตรี-โท 96 อัตรา (ถึง 10 ม.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > ประปานครหลวง: รับ ปริญญาตรี-โท 96 อัตรา (ถึง 10 ม.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2555 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตำแหน่ง วิศวกร,คอมพิวเตอร์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินการคลัง,นักบัญชี,นักบริหารงานทั่วไป,นักบริหารงานพัสดุ,นักบริหารงานรายได้,นักทรัพยากรบุคคล,ประชาสัมพันธ์,นิติกร,นักวิทยาศาสตร์


ตำแหน่งและคุณวุฒิ
1. วิศวกร จำนวน 32 อัตรา
– ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ำ เครื่องกลอุตสาหการ ไฟฟ้า การวัดคุมหรือระบบเครื่องมือวัด (Instrumentation System Engineering) อิเล็กทรอนิกส์ และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) สำหรับสาขาวิชาที่กำหนดให้มีใบ ก.ว.

2. นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา
– ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือ
– ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ทุกสาขา

4. นักวิชาการการเงินการคลัง จำนวน 5 อัตรา
– ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การธนาคาร หรือทางเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง (หากมีคะแนน TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

5. นักบัญชี จำนวน 13 อัตรา
– ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางการบัญชี

6. นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 22 อัตรา
– ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจทุกสาขา (ยกเว้นสาขาการบัญชี) รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (Public Administration) การบริหารการศึกษา

7. นักบริหารงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
– ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจทุกสาขา

8. นักบริหารงานรายได้ จำนวน 6 อัตรา
– ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจทุกสาขา

9. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
– ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)

10. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
– ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์

11. นิติกร จำนวน 4 อัตรา
– ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางกฎหมาย และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความแห่งประเทศไทย

12. นักวิทยาศาสตร์ (สอบเพื่อขึ้นบัญชีสำรอง)
– ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อัตราเงินเดือนเมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน
1. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี อัตรา 11,350 บาท
2. ปริญญาตรีคุณวุฒิอื่น ๆ หลักสูตร 4 ปี อัตรา 10,740 บาท (ยกเว้นคุณวุฒิ วศ.บ.)
3. ปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง จากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาทุกคุณวุฒิ อัตรา 10,150 บาท
4. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 14,160 บาท
5. ปริญญาโท คุณวุฒิอื่น ๆ อัตรา 13,410 บาท (ยกเว้นคุณวุฒิ วศ.ม.)

วิธีการสมัครสอบ
เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1 ) เข้าไปที่ เว็บไซต์ http://www.mwa.co.th หัวข้อ “รับสมัคร” หรือ http://job.mwa.co.th
2 ) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออกเลขที่ชำระเงินและแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
3) พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แผ่นบันทึก (Diskette หรือ Flash drive) เพื่อพิมพ์ในภายหลัง
4) ในกรณีไม่ สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้ ให้กลับไปค้นหาใบสมัคร เพื่อพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่ อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก ที่ปุ่ม ค้นหาใบสมัคร แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ ได้กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครสอบ
5) ตั้งแต่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป จนถึงก่อนวันสอบ ให้ผู้สมัครเข้าไปที่ http://www.mwa.co.th หรือ http://job.mwa.co.th เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโดยใช้ปุ่มค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกับพิมพ์ใบสมัครที่ระบุเลขประจำตัวสอบแล้ว เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียน
6) ให้ผู้สมัคร ทุกท่านส่งจดหมายแนบสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) และปริญญาบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง วงเล็บมุมซองด้านบนขวาเขียนเลขประจำตัวผู้สมัครสอบและตำแหน่งที่สมัครส่งมา ที่ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2554 – 1 กุมภาพันธ์ 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website ประปานครหลวง:คลิกที่นี่คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •