previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 5 ส.ค. -30 ก.ย. 2559 |หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (อัพเดต 5/8/59)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 5 ส.ค. -30 ก.ย. 2559 |หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (อัพเดต 5/8/59)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 5 ส.ค. -30 ก.ย. 2559 |หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (อัพเดต 5/8/59)

http://www.ibank.co.th/2010/th/joinus/jobs-apply.aspx?JobsID=189&ID=

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนวิเคราะห์และกำกับงานตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายใน
– 2 positions

Responsibilities:
ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลจากระบบงานสารสนเทศ เอกสาร และหลักฐานต่างๆ เพื่อทำการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจ
ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรม หน่วยงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี และที่ได้รับมอบหมาย
สรุปผลการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพงานตรวจสอบ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบนำเสนอต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ
ดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจในการปรับปรุงแก้ไข หรือตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการประมวลผลก่อนเข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจ
ดำเนินการสอบทานคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (QAR) และจัดทำรายงานผลการสอบทาน ผลประเมินระบบการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) กำหนด
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:
คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขา บัญชีบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน สินเชื่อ สอบทานสินเชื่อ สอบทานกฎระเบียบข้อบังคับหรืองานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

:/


เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนตรวจสอบสาขา ฝ่ายตรวจสอบภายใน
– 6 positions

Responsibilities:
ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลจากระบบงานสารสนเทศ เอกสารและหลักฐานต่างๆ เพื่อทำการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจ
ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรม หน่วยงานสาขาตามแผนการตรวจสอบประจำปี และที่ได้รับมอบหมาย
สรุปผลการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพงานตรวจสอบ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบนำเสนอต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ
ดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจในการปรับปรุงแก้ไข หรือตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานและพนักงานทุกระดับในการปฏิบัติงานภายในธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมา

Qualifications:
คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขา บัญชีบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน สินเชื่อ สอบทานสินเชื่อ สอบทานกฎระเบียบข้อบังคับหรืองานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

:/


เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนตรวจสอบสำนักงานใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
– 3 positions

Responsibilities:
ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลจากระบบงานสารสนเทศ เอกสาร และหลักฐานต่างๆ เพื่อทำการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจ
ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมหน่วยงานสำนักงานใหญ่ตามแผนการตรวจสอบประจำปี และที่ได้รับมอบหมาย
สรุปผลการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพงานตรวจสอบ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบนำเสนอต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ
ดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจในการปรับปรุงแก้ไข หรือตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานและพนักงานทุกระดับในการปฏิบัติงานภายในธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:
คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขา บัญชีบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน สินเชื่อ สอบทานสินเชื่อ สอบทานกฎระเบียบข้อบังคับหรืองานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

:/


รองผู้อำนวยการฝ่าย – ฝ่ายตรวจสอบภายใน
– 1 positions

Responsibilities:
ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงานประจำปี ในระดับฝ่ายให้สอดคล้องตามเป้าหมายของฝ่าย แผนยุทธศาสตร์ธนาคาร และแผนวิสาหกิจ โดยคำนึงถึงการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณที่ได้รับ
ดำเนินการกำกับ วัดผล ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของฝ่าย รวมถึงการกำกับติดตามการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ การสนับสนุนการกำหนดและติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators)
ดำเนินการวางแนวทางการพัฒนากฏเกณฑ์มาตรฐาน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในฝ่ายให้ทันสมัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานประจำปี
ประสานงานให้การสนับสนุน การแนะนำและให้คำปรึกษากับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:
คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขา บัญชีบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการบริหารไม่ต่ำกว่า 4 ปี สามารถวางแผนและควบคุมงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธนาคาร และประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน ระบบสินเชื่อ สอบทานสินเชื่อ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 11 ปี
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

:/


เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนระบบสินเชื่อและหลักประกัน
ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
– 1 positions

Responsibilities:
ดำเนินการวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมาย สำรวจประเด็นและสรุปความต้องการทางธุรกิจขององค์กร
ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการระบบงานธุรกิจกับผู้ใช้งาน กระบวนการต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามลำดับ แนวทางปฏิบัติงาน และเงื่อนไขการทำงาน
ดำเนินการวิเคราะห์ระบบงานและกำหนดฐานข้อมูลที่จะนำมาใช้ ในส่วนของรายงานเพื่อจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจซึ่งประกอบด้วย UML Diagram, System Design, Interface Design เป็นต้น ให้เป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจ
ประสานงานกับทีมพัฒนาระบบในการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ (Prototype) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นเพื่อใช้งานภายในองค์กรตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม และตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:
คุณวุฒิปริญญาตรี /โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการวางแผน สำรวจ และวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ตามความต้องการของธุรกิจองค์กร
มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบ Window Application : C#.NET, VB.NET, Powerbuilder, หรือ VBA เป็นต้น
มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบ Web Application : ASP.NET, PHP, JAVA AJAX, หรือ Web sevice เป็นต้น
มีความรู้ความสามารถด้านระบบฐานข้อมูล : MySQL, MS-SQL, Oracle, PLSQL เป็นอย่างดี ใช้ Crystal Report ได้
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel , Access และ Powerpoint
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

:/


เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนบริหารรายงานและข้อมูล
ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
– 1 positions

Responsibilities:
ดำเนินการวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมาย สำรวจและสรุปประเด็นความต้องการด้านระบบฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาระบบจัดการคลังข้อมูลเพื่อการบริหาร โดยประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ใช้งานทั้งภายใน และภายนอก
ดำเนินการพัฒนาและดูแลระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหาร และระบบฐานข้อมูลต่างๆภายในธนาคาร รวมถึงการทดสอบตรวจสอบระบบงานก่อนนำไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดำเนินการออกรายงานต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:
คุณวุฒิปริญญาตรี /โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบ วิเคราะห์และพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) ระบบงาน MIS หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น Microsoft SQL Server, IBM DB2, Oracle เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี
มีความรู้และประสบการณ์การพัฒนาโปรแกรมด้วย Java, Visual Basic, .Net หรือที่ใกล้เคียง
หากมีประสบการณ์โปรแกรม Cognos หรือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับระบบงานธนาคาร สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

:/


เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนระบบเงินฝากและ ATM
ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
– 1 positions

Responsibilities:
ดำเนินการวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมาย สำรวจประเด็นและสรุปความต้องการทางธุรกิจขององค์กร
ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการระบบงานธุรกิจกับผู้ใช้งาน กระบวนการต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามลำดับ แนวทางปฏิบัติงาน และเงื่อนไขการทำงาน
ดำเนินการวิเคราะห์ระบบงานและกำหนดฐานข้อมูลที่จะนำมาใช้ ในส่วนของรายงานเพื่อจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจซึ่งประกอบด้วย UML Diagram, System Design, Interface Design เป็นต้น ให้เป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจ
ประสานงานกับทีมพัฒนาระบบในการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ (Prototype) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นเพื่อใช้งานภายในองค์กรตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม และตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:
คุณวุฒิปริญญาตรี /โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ เหมาะสมตามระดับตำแหน่ง
มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เช่น UNIX, Windows Server, Redhat, CentOS, Ubuntu, Fedora, AsianUX เป็นต้น สามารถเขียน Shell Script หรือ Batch File เพื่อทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการได้
มีความรู้ด้านเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ภาษา ในรายการต่อไปนี้ Java, Visual Basic, C, C++, C#, Powerbuilder, Python, PHP หรือ Ruby และสามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ได้
มีความรู้ด้านฐานข้อมูลแบบ RDBMS เช่น MySQL, MS Sql, Oracle, Informix, PostgresSQL เป็นต้น และสามารถเขียนคำสั่งเพื่อสืบค้น และปรับปรุงข้อมูลได้
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel , Access และ Powerpoint
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

:/


เจ้าหน้าที่ –เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนบริหารคุณภาพและความปลอดภัยสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
– 1 positions

Responsibilities:
จัดทำและทบทวนนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
ดำเนินการดูแล กำกับ และตรวจสอบการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัยสารสนเทศ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน
จัดทำรายงานสรุปผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ภายนอกธนาคารตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:
คุณวุฒิปริญญาตรี /โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เช่น ISO 27001:2005 หรือตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมตามระดับตำแหน่ง
มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับSecurity Product เช่น Firewall/VPN, IPS/IDS, Network Security, IT Risk Management, IT Policy and Manual รวมถึง แผน BCP และ DRP หากมีประสบการณ์จัดทำนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคู่มือปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel , Access และ Powerpoint
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

:/


ผู้จัดการบริหารส่วน ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
– 1 อัตรา positions

Responsibilities:
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีของส่วนงาน กำหนดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัด ให้สอดคล้องแผนงานประจำปีของฝ่าย
บริหารจัดการการปฏิบัติงานตรวจสอบสารสนเทศ ในด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งด้าน Hadrware และ Software ดังนี้ การสอบทานนโยบายการรักษาความปลอดภัย การสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล การสอบทานความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงการติดตามและประเมินผล ให้เป็นไปตามเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ฯ
บริหารจัดการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน กฏเกณฑ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัจจุบัน พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต ข้อควรปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บริหารของธนาคาร
บริหารจัดการให้บริการสนับสนุน ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

ปริญญาตรี / โท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรื่อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 10 ปี
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความอดทนสูงและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

:/


เจ้าหน้าที่อาวุโส – ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารส่วน ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
– 1 positions

Responsibilities:

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตรวจสอบ สอบทานและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้าน Hadrware และ Software ดังนี้
– สอบทานนโยบายการรักษาความปลอดภัย
– สอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล
– สอบทานความพร้อมในการใช้งาน
จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต ข้อควรปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บริหารของธนาคาร
ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
ออกแบบ พัฒนาค้นคว้าและปรับปรุงโปรแกรมงานตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Qualifications:

ปริญญาตรี / โท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรื่อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ตามระดับตำแหน่งตำแหน่ง
– ผู้ช่วยผู้จัดการ ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 8 ปี
– เจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความอดทนสูงและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมารยาท ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร.0-2650-6999 ต่อ 7069

:/


ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนงานสนับสนุน ฝ่ายกฏหมาย
– 1 positions

Responsibilities:

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ส่วนงานสนันสนุนงานกฎหมาย

สามารถพัฒนาและบริหารงานระบบกฎหมายโดยสามารถออกแบบความต้องการของข้อมูลคดี
บริหารจัดเก็บข้อมูลพร้อมติดตามความคืบหน้าคดีในงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน
ติดตาม และตรวจสอบประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่างๆ ของสำนักงานทนายความ และงานของฝ่าย เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วิเคราะห์และจัดทำรายงานด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนข้อมูลในการบริหารงาน

Qualifications:

ปริญญาตรี / โท สาขาวิชานิติศาสตร์
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ประสบการณ์ 8 ปี
มีประสบการณ์เกี่ยวกับพัฒนาระบบสารสนเทศกฎหมาย หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
มีประสบการณ์เกี่ยวกับบริหารจัดการข้อมูลและรายงาน
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความอดทนสูงและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร.0-2650-6999 ต่อ 7182

:/


เจ้าหน้าที่อาวุโส–ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน ฝ่ายกฏหมาย หลายอัตรา
– หลายอัตรา positions

Responsibilities:

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ส่วนดำเนินคดี / ส่วนดำเนินคดีพิเศษ

ดำเนินการที่เกี่ยวกับลูกหนี้ตามที่ฝ่ายกฎหมายกำหนดโดยรักษาสิทธิของธนาคารภายใต้กรอบระยะเวลาและอายุความตามกฎหมาย
เร่งรัดทวงถาม บอกเลิกสัญญา บอกกล่าวบังคับจำนอง บังคับจำนำ กับบรรดาลูกหนี้ และ/หรือผู้ซึ่งตกอยู่ในบังคับแห่งสิทธิเรียกร้องของธนาคาร
ดำเนินกระบวนพิจารณาในการฟ้องคดีแพ่ง และดำเนินการควบคุม ติดตาม การจัดจ้างและการดำเนินคดีของสำนักงานทนายความภายนอก ที่ดำเนินคดีแทนธนาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฏ ระเบียบ และข้อบังคับของธนาคาร
ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นทางกฎหมายในด้านวิธีสบัญญัติ และแก้ไขข้อปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี พร้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีในศาลให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำสาขาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนบังคับคดี

ดำเนินการกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย รวมถึงการยื่นคำร้อง และคัดค้านในคดีขัดทรัพย์ คดีบุริมสิทธิ คดีขอกันส่วน คดีเฉลี่ยทรัพย์ คดีขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการ
ดำเนินการในการสืบทรัพย์ บังคับคดีคดี ดูแลการขายทอดตลาด และกระบวนการทั้งหมดในชั้นบังคับคดีของลูกหนี้ธนาคาร
ดำเนินการควบคุม ติดตาม การจัดจ้างและการดำเนินคดีของสำนักงานทนายความภายนอกที่ดำเนินคดีแทนธนาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฏ ระเบียบ และข้อบังคับของธนาคาร
ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นทางกฎหมายในด้านวิธีส บัญญัติ และแก้ไขข้อปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี พร้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีในศาลให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำสาขาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Qualifications:

ปริญญาตรี / โท สาขาวิชานิติศาสตร์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 5 ปี
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ประสบการณ์ 8 ปี
มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน และการเป็นทนายจำเลย หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
มีประสบการณ์ในการว่าความ 5 ปี
มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบังคับคดี การสืบทรัพย์ ดูแลการขายทอดตลาด รวมถึงการควมคุมสำนักงานทนายภายนอก หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความ
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความอดทนสูงและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร.0-2650-6999 ต่อ 7182

:/

ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (อัพเดต 5/8/59)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 12 ก.ค. -31 ส.ค. 2559 |หลายตำแหน่ง

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนวิเคราะห์และกำกับงานตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายใน
– 2 positions

Responsibilities:

ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลจากระบบงานสารสนเทศ เอกสาร และหลักฐานต่างๆ เพื่อทำการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจ
ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรม หน่วยงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี และที่ได้รับมอบหมาย
สรุปผลการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพงานตรวจสอบ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบนำเสนอต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ
ดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจในการปรับปรุงแก้ไข หรือตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการประมวลผลก่อนเข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจ
ดำเนินการสอบทานคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (QAR) และจัดทำรายงานผลการสอบทาน ผลประเมินระบบการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) กำหนด
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขา บัญชีบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน สินเชื่อ สอบทานสินเชื่อ สอบทานกฎระเบียบข้อบังคับหรืองานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

:/


เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนตรวจสอบสาขา ฝ่ายตรวจสอบภายใน
– 6 positions

Responsibilities:

ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลจากระบบงานสารสนเทศ เอกสารและหลักฐานต่างๆ เพื่อทำการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจ
ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรม หน่วยงานสาขาตามแผนการตรวจสอบประจำปี และที่ได้รับมอบหมาย
สรุปผลการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพงานตรวจสอบ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบนำเสนอต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ
ดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจในการปรับปรุงแก้ไข หรือตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานและพนักงานทุกระดับในการปฏิบัติงานภายในธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมา

Qualifications:

คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขา บัญชีบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน สินเชื่อ สอบทานสินเชื่อ สอบทานกฎระเบียบข้อบังคับหรืองานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

:/


เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนตรวจสอบสำนักงานใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
– 3 positions

Responsibilities:

ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลจากระบบงานสารสนเทศ เอกสาร และหลักฐานต่างๆ เพื่อทำการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจ
ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมหน่วยงานสำนักงานใหญ่ตามแผนการตรวจสอบประจำปี และที่ได้รับมอบหมาย
สรุปผลการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพงานตรวจสอบ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบนำเสนอต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ
ดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจในการปรับปรุงแก้ไข หรือตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานและพนักงานทุกระดับในการปฏิบัติงานภายในธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขา บัญชีบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน สินเชื่อ สอบทานสินเชื่อ สอบทานกฎระเบียบข้อบังคับหรืองานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

:/


รองผู้อำนวยการฝ่าย – ฝ่ายตรวจสอบภายใน
– 1 positions

Responsibilities:

ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงานประจำปี ในระดับฝ่ายให้สอดคล้องตามเป้าหมายของฝ่าย แผนยุทธศาสตร์ธนาคาร และแผนวิสาหกิจ โดยคำนึงถึงการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณที่ได้รับ
ดำเนินการกำกับ วัดผล ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของฝ่าย รวมถึงการกำกับติดตามการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ การสนับสนุนการกำหนดและติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators)
ดำเนินการวางแนวทางการพัฒนากฏเกณฑ์มาตรฐาน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในฝ่ายให้ทันสมัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานประจำปี
ประสานงานให้การสนับสนุน การแนะนำและให้คำปรึกษากับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขา บัญชีบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการบริหารไม่ต่ำกว่า 4 ปี สามารถวางแผนและควบคุมงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธนาคาร และประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน ระบบสินเชื่อ สอบทานสินเชื่อ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 11 ปี
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

:/


เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนระบบสินเชื่อและหลักประกัน
ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
– 1 positions

Responsibilities:

ดำเนินการวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมาย สำรวจประเด็นและสรุปความต้องการทางธุรกิจขององค์กร
ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการระบบงานธุรกิจกับผู้ใช้งาน กระบวนการต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามลำดับ แนวทางปฏิบัติงาน และเงื่อนไขการทำงาน
ดำเนินการวิเคราะห์ระบบงานและกำหนดฐานข้อมูลที่จะนำมาใช้ ในส่วนของรายงานเพื่อจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจซึ่งประกอบด้วย UML Diagram, System Design, Interface Design เป็นต้น ให้เป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจ
ประสานงานกับทีมพัฒนาระบบในการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ (Prototype) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นเพื่อใช้งานภายในองค์กรตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม และตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

คุณวุฒิปริญญาตรี /โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการวางแผน สำรวจ และวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ตามความต้องการของธุรกิจองค์กร
มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบ Window Application : C#.NET, VB.NET, Powerbuilder, หรือ VBA เป็นต้น
มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบ Web Application : ASP.NET, PHP, JAVA AJAX, หรือ Web sevice เป็นต้น
มีความรู้ความสามารถด้านระบบฐานข้อมูล : MySQL, MS-SQL, Oracle, PLSQL เป็นอย่างดี ใช้ Crystal Report ได้
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel , Access และ Powerpoint
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

:/


เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนบริหารรายงานและข้อมูล
ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
– 1 positions

Responsibilities:

ดำเนินการวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมาย สำรวจและสรุปประเด็นความต้องการด้านระบบฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาระบบจัดการคลังข้อมูลเพื่อการบริหาร โดยประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ใช้งานทั้งภายใน และภายนอก
ดำเนินการพัฒนาและดูแลระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหาร และระบบฐานข้อมูลต่างๆภายในธนาคาร รวมถึงการทดสอบตรวจสอบระบบงานก่อนนำไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดำเนินการออกรายงานต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

คุณวุฒิปริญญาตรี /โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบ วิเคราะห์และพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) ระบบงาน MIS หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น Microsoft SQL Server, IBM DB2, Oracle เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี
มีความรู้และประสบการณ์การพัฒนาโปรแกรมด้วย Java, Visual Basic, .Net หรือที่ใกล้เคียง
หากมีประสบการณ์โปรแกรม Cognos หรือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับระบบงานธนาคาร สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

:/


เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนระบบเงินฝากและ ATM
ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
– 1 positions

Responsibilities:

ดำเนินการวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมาย สำรวจประเด็นและสรุปความต้องการทางธุรกิจขององค์กร
ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการระบบงานธุรกิจกับผู้ใช้งาน กระบวนการต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามลำดับ แนวทางปฏิบัติงาน และเงื่อนไขการทำงาน
ดำเนินการวิเคราะห์ระบบงานและกำหนดฐานข้อมูลที่จะนำมาใช้ ในส่วนของรายงานเพื่อจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจซึ่งประกอบด้วย UML Diagram, System Design, Interface Design เป็นต้น ให้เป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจ
ประสานงานกับทีมพัฒนาระบบในการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ (Prototype) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นเพื่อใช้งานภายในองค์กรตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม และตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

คุณวุฒิปริญญาตรี /โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ เหมาะสมตามระดับตำแหน่ง
มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เช่น UNIX, Windows Server, Redhat, CentOS, Ubuntu, Fedora, AsianUX เป็นต้น สามารถเขียน Shell Script หรือ Batch File เพื่อทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการได้
มีความรู้ด้านเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ภาษา ในรายการต่อไปนี้ Java, Visual Basic, C, C++, C#, Powerbuilder, Python, PHP หรือ Ruby และสามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ได้
มีความรู้ด้านฐานข้อมูลแบบ RDBMS เช่น MySQL, MS Sql, Oracle, Informix, PostgresSQL เป็นต้น และสามารถเขียนคำสั่งเพื่อสืบค้น และปรับปรุงข้อมูลได้
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel , Access และ Powerpoint
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

:/


เจ้าหน้าที่ –เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนบริหารคุณภาพและความปลอดภัยสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
– 1 positions

Responsibilities:

จัดทำและทบทวนนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
ดำเนินการดูแล กำกับ และตรวจสอบการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัยสารสนเทศ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน
จัดทำรายงานสรุปผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ภายนอกธนาคารตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

คุณวุฒิปริญญาตรี /โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เช่น ISO 27001:2005 หรือตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมตามระดับตำแหน่ง
มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับSecurity Product เช่น Firewall/VPN, IPS/IDS, Network Security, IT Risk Management, IT Policy and Manual รวมถึง แผน BCP และ DRP หากมีประสบการณ์จัดทำนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคู่มือปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel , Access และ Powerpoint
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

:/


ผู้จัดการบริหารส่วน ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

– 1 อัตรา positions

Responsibilities:

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีของส่วนงาน กำหนดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัด ให้สอดคล้องแผนงานประจำปีของฝ่าย
บริหารจัดการการปฏิบัติงานตรวจสอบสารสนเทศ ในด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งด้าน Hadrware และ Software ดังนี้ การสอบทานนโยบายการรักษาความปลอดภัย การสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล การสอบทานความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงการติดตามและประเมินผล ให้เป็นไปตามเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ฯ
บริหารจัดการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน กฏเกณฑ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัจจุบัน พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต ข้อควรปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บริหารของธนาคาร
บริหารจัดการให้บริการสนับสนุน ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

ปริญญาตรี / โท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรื่อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 10 ปี
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความอดทนสูงและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

:/


เจ้าหน้าที่อาวุโส – ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารส่วน ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
– 1 positions
[13:05:2015] Responsibilities:

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตรวจสอบ สอบทานและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้าน Hadrware และ Software ดังนี้
– สอบทานนโยบายการรักษาความปลอดภัย
– สอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล
– สอบทานความพร้อมในการใช้งาน
จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต ข้อควรปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บริหารของธนาคาร
ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
ออกแบบ พัฒนาค้นคว้าและปรับปรุงโปรแกรมงานตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Qualifications:

ปริญญาตรี / โท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรื่อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ตามระดับตำแหน่งตำแหน่ง
– ผู้ช่วยผู้จัดการ ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 8 ปี
– เจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความอดทนสูงและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมารยาท ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร.0-2650-6999 ต่อ 7069

:/

ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้- |หลายตำแหน่ง (อัพเดต 6 เม.ย.59)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

 • เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนบริหารรายงานและข้อมูล
  ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 

  – 1 positions

  Responsibilities:

  • ดำเนิน การวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมาย สำรวจและสรุปประเด็นความต้องการด้านระบบฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาระบบจัดการคลังข้อมูลเพื่อการบริหาร โดยประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ใช้งานทั้งภายใน และภายนอก
  • ดำเนิน การพัฒนาและดูแลระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหาร และระบบฐานข้อมูลต่างๆภายในธนาคาร รวมถึงการทดสอบตรวจสอบระบบงานก่อนนำไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ดำเนินการออกรายงานต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  Qualifications:

  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี /โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มี ความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบ วิเคราะห์และพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) ระบบงาน MIS หรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น Microsoft SQL Server, IBM DB2, Oracle เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • มีความรู้และประสบการณ์การพัฒนาโปรแกรมด้วย Java, Visual Basic, .Net หรือที่ใกล้เคียง
  • หากมีประสบการณ์โปรแกรม Cognos หรือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับระบบงานธนาคาร สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี


 • เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนระบบสินเชื่อและหลักประกัน
  ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 

  – 1 positions

  Responsibilities:

  • ดำเนินการวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมาย สำรวจประเด็นและสรุปความต้องการทางธุรกิจขององค์กร
  • ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการระบบงานธุรกิจกับผู้ใช้งาน กระบวนการต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามลำดับ แนวทางปฏิบัติงาน และเงื่อนไขการทำงาน
  • ดำเนิน การวิเคราะห์ระบบงานและกำหนด ฐานข้อมูลที่จะนำมาใช้ ในส่วนของรายงานเพื่อจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจซึ่งประกอบด้วย UML Diagram, System Design, Interface Design เป็นต้น ให้เป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจ
  • ประสาน งานกับทีมพัฒนาระบบในการ พัฒนาโปรแกรมต้นแบบ (Prototype) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นเพื่อใช้งานภายในองค์กรตามความต้องการของผู้ใช้ งานอย่างเหมาะสม และตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  Qualifications:

  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี /โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการวางแผน สำรวจ และวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ตามความต้องการของธุรกิจองค์กร
  • มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบ Window Application : C#.NET, VB.NET, Powerbuilder, หรือ VBA เป็นต้น
  • มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบ Web Application : ASP.NET, PHP, JAVA AJAX, หรือ Web sevice เป็นต้น
  • มีความรู้ความสามารถด้านระบบฐานข้อมูล : MySQL, MS-SQL, Oracle, PLSQL เป็นอย่างดี ใช้ Crystal Report ได้
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel , Access และ Powerpoint
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 

 • เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนระบบเงินฝากและ ATM
  ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

  – 1 positions

  Responsibilities:

  • ดำเนินการวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมาย สำรวจประเด็นและสรุปความต้องการทางธุรกิจขององค์กร
  • ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการระบบงานธุรกิจกับผู้ใช้งาน กระบวนการต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามลำดับ แนวทางปฏิบัติงาน และเงื่อนไขการทำงาน
  • ดำเนิน การวิเคราะห์ระบบงานและกำหนดฐานข้อมูลที่จะนำมาใช้ ในส่วนของรายงานเพื่อจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจซึ่งประกอบด้วย UML Diagram, System Design, Interface Design เป็นต้น ให้เป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจ
  • ประสาน งานกับทีมพัฒนาระบบในการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ (Prototype) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นเพื่อใช้งานภายในองค์กรตามความต้องการของผู้ใช้ งานอย่างเหมาะสม และตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  Qualifications:

  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี /โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ เหมาะสมตามระดับตำแหน่ง 
  • มี ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เช่น UNIX, Windows Server, Redhat, CentOS, Ubuntu, Fedora, AsianUX เป็นต้น สามารถเขียน Shell Script หรือ Batch File เพื่อทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการได้
  • มีความรู้ ด้านเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ภาษา ในรายการต่อไปนี้ Java, Visual Basic, C, C++, C#, Powerbuilder, Python, PHP หรือ Ruby และสามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ได้
  • มีความรู้ด้านฐานข้อมูล แบบ RDBMS เช่น MySQL, MS Sql, Oracle, Informix, PostgresSQL เป็นต้น และสามารถเขียนคำสั่งเพื่อสืบค้น และปรับปรุงข้อมูลได้
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel , Access และ Powerpoint
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 • เจ้าหน้าที่ –เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนบริหารคุณภาพและความปลอดภัยสารสนเทศ
  ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

  – 1 positions

  Responsibilities:

  • จัดทำและทบทวนนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
  • ดำเนิน การดูแล กำกับ และตรวจสอบการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายด้าน ความปลอดภัยสารสนเทศ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน
  • จัด ทำรายงานสรุปผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ภายนอกธนาคารตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  Qualifications:

  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี /โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มี ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์กร เช่น ISO 27001:2005 หรือตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมตามระดับตำแหน่ง
  • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับSecurity Product เช่น Firewall/VPN, IPS/IDS, Network Security, IT Risk Management, IT Policy and Manual รวมถึง แผน BCP และ DRP หากมีประสบการณ์จัดทำนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคู่มือปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel , Access และ Powerpoint
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 • ผู้จัดการบริหารส่วน ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

  – 1 อัตรา positions

  Responsibilities:

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ดำเนิน การวิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปี ของส่วนงาน กำหนดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัด ให้สอดคล้องแผนงานประจำปีของฝ่าย
  • บริหารจัดการการปฏิบัติงานตรวจสอบสารสนเทศ ในด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ทั้งด้าน Hadrware และ Software ดังนี้ การสอบทานนโยบายการรักษาความปลอดภัย การสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล การสอบทานความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงการติดตามและประเมินผล ให้เป็นไปตามเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ฯ
  • บริหาร จัดการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน กฏเกณฑ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัจจุบัน พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต ข้อควรปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บริหารของธนาคาร
  • บริหารจัดการให้บริการสนับสนุน ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  Qualifications:

  • ปริญญาตรี / โท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรื่อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
   มีความอดทนสูงและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

 • เจ้าหน้าที่อาวุโส – ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารส่วน ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

  – 1 positions

  [13:05:2015]

  Responsibilities:

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ตรวจ สอบ สอบทานและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้าน Hadrware และ Software ดังนี้
   – สอบทานนโยบายการรักษาความปลอดภัย
   – สอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล
   – สอบทานความพร้อมในการใช้งาน
  • จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต ข้อควรปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บริหารของธนาคาร
  • ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
  • ออกแบบ พัฒนาค้นคว้าและปรับปรุงโปรแกรมงานตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

  Qualifications:

  • ปริญญาตรี / โท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรื่อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ตามระดับตำแหน่งตำแหน่ง
   – ผู้ช่วยผู้จัดการ ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 8 ปี
   – เจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
   มีความอดทนสูงและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมารยาท ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร.0-2650-6999 ต่อ 7069

 • ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนงานสนับสนุน ฝ่ายกฏหมาย 

  – 1 positions

  Responsibilities:

   หน้าที่และความรับผิดชอบ

   ส่วนงานสนันสนุนงานกฎหมาย

  • สามารถพัฒนาและบริหารงานระบบกฎหมายโดยสามารถออกแบบความต้องการของข้อมูลคดี 
  • บริหารจัดเก็บข้อมูลพร้อมติดตามความคืบหน้าคดีในงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน 
  • ติดตาม และตรวจสอบประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่างๆ ของสำนักงานทนายความ และงานของฝ่าย เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • วิเคราะห์และจัดทำรายงานด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนข้อมูลในการบริหารงาน 

  Qualifications:

  • ปริญญาตรี / โท สาขาวิชานิติศาสตร์
  • ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ประสบการณ์ 8 ปี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับพัฒนาระบบสารสนเทศกฎหมาย หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับบริหารจัดการข้อมูลและรายงาน
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความอดทนสูงและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร.0-2650-6999 ต่อ 7182

 • เจ้าหน้าที่อาวุโส–ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน ฝ่ายกฏหมาย หลายอัตรา 

  – หลายอัตรา positions

  [03:11:2015]

  Responsibilities:

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ส่วนดำเนินคดี / ส่วนดำเนินคดีพิเศษ

  • ดำเนินการที่เกี่ยวกับลูกหนี้ตามที่ฝ่ายกฎหมายกำหนดโดยรักษาสิทธิของธนาคารภายใต้กรอบระยะเวลาและอายุความตามกฎหมาย
  • เร่ง รัดทวงถาม บอกเลิกสัญญา บอกกล่าวบังคับจำนอง บังคับจำนำ กับบรรดาลูกหนี้ และ/หรือผู้ซึ่งตกอยู่ในบังคับแห่งสิทธิเรียกร้องของธนาคาร
  • ดำเนิน กระบวนพิจารณาในการฟ้องคดีแพ่ง และดำเนินการควบคุม ติดตาม การจัดจ้างและการดำเนินคดีของสำนักงานทนายความภายนอก ที่ดำเนินคดีแทนธนาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฏ ระเบียบ และข้อบังคับของธนาคาร
  • ให้คำ ปรึกษาและให้ความเห็นทางกฎหมายในด้านวิธีสบัญญัติ และแก้ไขข้อปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี พร้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีในศาลให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำสาขาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ส่วนบังคับคดี 

  • ดำเนิน การกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย รวมถึงการยื่นคำร้อง และคัดค้านในคดีขัดทรัพย์ คดีบุริมสิทธิ คดีขอกันส่วน คดีเฉลี่ยทรัพย์ คดีขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการ
  • ดำเนินการในการสืบทรัพย์ บังคับคดีคดี ดูแลการขายทอดตลาด และกระบวนการทั้งหมดในชั้นบังคับคดีของลูกหนี้ธนาคาร
  • ดำเนิน การควบคุม ติดตาม การจัดจ้างและการดำเนินคดีของสำนักงานทนายความภายนอกที่ดำเนินคดีแทนธนาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฏ ระเบียบ และข้อบังคับของธนาคาร
  • ให้คำ ปรึกษาและให้ความเห็นทางกฎหมายในด้านวิธีส บัญญัติ และแก้ไขข้อปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี พร้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีในศาลให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำสาขาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  Qualifications:

  • ปริญญาตรี / โท สาขาวิชานิติศาสตร์
  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 5 ปี
  • ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ประสบการณ์ 8 ปี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน และการเป็นทนายจำเลย หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
  • มีประสบการณ์ในการว่าความ 5 ปี
  • มี ประสบการณ์เกี่ยวกับการบังคับคดี การสืบทรัพย์ ดูแลการขายทอดตลาด รวมถึงการควมคุมสำนักงานทนายภายนอก หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
  • มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความ
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความอดทนสูงและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร.0-2650-6999 ต่อ 7182

ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง (อัพเดต 6 เม.ย.59)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ –  4 ตำแหน่ง หลายอัตรา อัพเดต 2/12/58

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ผู้จัดการบริหารส่วน ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

– 1 อัตรา positions

Responsibilities:

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีของส่วนงาน กำหนดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัด ให้สอดคล้องแผนงานประจำปีของฝ่าย
บริหารจัดการการปฏิบัติงานตรวจสอบสารสนเทศ ในด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งด้าน Hadrware และ Software ดังนี้ การสอบทานนโยบายการรักษาความปลอดภัย การสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล การสอบทานความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงการติดตามและประเมินผล ให้เป็นไปตามเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ฯ
บริหารจัดการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน กฏเกณฑ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัจจุบัน พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต ข้อควรปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บริหารของธนาคาร
บริหารจัดการให้บริการสนับสนุน ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

ปริญญาตรี / โท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรื่อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 10 ปี
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความอดทนสูงและมีมนุษยสัมพันธ์ดี


เจ้าหน้าที่อาวุโส – ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารส่วน ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
– หลายอัตรา positions
[13:05:2015] Responsibilities:

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตรวจสอบ สอบทานและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้าน Hadrware และ Software ดังนี้
– สอบทานนโยบายการรักษาความปลอดภัย
– สอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล
– สอบทานความพร้อมในการใช้งาน
จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต ข้อควรปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บริหารของธนาคาร
ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
ออกแบบ พัฒนาค้นคว้าและปรับปรุงโปรแกรมงานตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Qualifications:

ปริญญาตรี / โท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรื่อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ตามระดับตำแหน่งตำแหน่ง
– ผู้ช่วยผู้จัดการ ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 8 ปี
– เจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความอดทนสูงและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมารยาท ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร.0-2650-6999 ต่อ 7069


ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนงานสนับสนุน ฝ่ายกฏหมาย
– 1 positions

Responsibilities:

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ส่วนงานสนันสนุนงานกฎหมาย

สามารถพัฒนาและบริหารงานระบบกฎหมายโดยสามารถออกแบบความต้องการของข้อมูลคดี
บริหารจัดเก็บข้อมูลพร้อมติดตามความคืบหน้าคดีในงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน
ติดตาม และตรวจสอบประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่างๆ ของสำนักงานทนายความ และงานของฝ่าย เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วิเคราะห์และจัดทำรายงานด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนข้อมูลในการบริหารงาน

Qualifications:

ปริญญาตรี / โท สาขาวิชานิติศาสตร์
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ประสบการณ์ 8 ปี
มีประสบการณ์เกี่ยวกับพัฒนาระบบสารสนเทศกฎหมาย หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
มีประสบการณ์เกี่ยวกับบริหารจัดการข้อมูลและรายงาน
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความอดทนสูงและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร.0-2650-6999 ต่อ 7182
 


เจ้าหน้าที่อาวุโส–ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน ฝ่ายกฏหมาย หลายอัตรา

– หลายอัตรา positions
[03:11:2015] Responsibilities:

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ส่วนดำเนินคดี / ส่วนดำเนินคดีพิเศษ

ดำเนินการที่เกี่ยวกับลูกหนี้ตามที่ฝ่ายกฎหมายกำหนดโดยรักษาสิทธิของธนาคารภายใต้กรอบระยะเวลาและอายุความตามกฎหมาย
เร่งรัดทวงถาม บอกเลิกสัญญา บอกกล่าวบังคับจำนอง บังคับจำนำ กับบรรดาลูกหนี้ และ/หรือผู้ซึ่งตกอยู่ในบังคับแห่งสิทธิเรียกร้องของธนาคาร
ดำเนินกระบวนพิจารณาในการฟ้องคดีแพ่ง และดำเนินการควบคุม ติดตาม การจัดจ้างและการดำเนินคดีของสำนักงานทนายความภายนอก ที่ดำเนินคดีแทนธนาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฏ ระเบียบ และข้อบังคับของธนาคาร
ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นทางกฎหมายในด้านวิธีสบัญญัติ และแก้ไขข้อปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี พร้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีในศาลให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำสาขาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนบังคับคดี

ดำเนินการกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย รวมถึงการยื่นคำร้อง และคัดค้านในคดีขัดทรัพย์ คดีบุริมสิทธิ คดีขอกันส่วน คดีเฉลี่ยทรัพย์ คดีขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการ
ดำเนินการในการสืบทรัพย์ บังคับคดีคดี ดูแลการขายทอดตลาด และกระบวนการทั้งหมดในชั้นบังคับคดีของลูกหนี้ธนาคาร
ดำเนินการควบคุม ติดตาม การจัดจ้างและการดำเนินคดีของสำนักงานทนายความภายนอกที่ดำเนินคดีแทนธนาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฏ ระเบียบ และข้อบังคับของธนาคาร
ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นทางกฎหมายในด้านวิธีส บัญญัติ และแก้ไขข้อปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี พร้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีในศาลให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำสาขาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Qualifications:

ปริญญาตรี / โท สาขาวิชานิติศาสตร์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 5 ปี
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ประสบการณ์ 8 ปี
มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน และการเป็นทนายจำเลย หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
มีประสบการณ์ในการว่าความ 5 ปี
มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบังคับคดี การสืบทรัพย์ ดูแลการขายทอดตลาด รวมถึงการควมคุมสำนักงานทนายภายนอก หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความ
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความอดทนสูงและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร.0-2650-6999 ต่อ 7182
 

ตำแหน่ง: 4 ตำแหน่ง หลายอัตรา อัพเดต 2/12/58
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ –  หลายอัตรา

ตำแหน่ง: หลายอัตรา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *