previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

ธนาคารอาคารสงเคราะห์: พนักงานธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (ถึง 17 ม.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > ธนาคารอาคารสงเคราะห์: พนักงานธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (ถึง 17 ม.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานในฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ รวม 5 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 17 มกราคม 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website ธนาคารอาคารสงเคราะห์:คลิกที่นี่l

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานในฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป
– มีสัญชาติไทย
– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
– ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
– ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
– ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 

ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน คุณสมบัติผู้สมัคร
1
หัวหน้าส่วนควบคุมการใช้งาน 
(เกรด 11)
1
– คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ 
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
– อายุระหว่าง 35 – 45 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
– มีประสบการณ์ด้าน IT Security, Fraud Protection ด้าน
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking)  หรือด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)   
– มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
2
พนักงานธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 
(เกรด 4 – 5)  หรือ
พนักงานธนาคารอิเล็กทรอนิกส์อาวุโส 
(เกรด 6) 
ส่วนควบคุมการใช้งาน
1
– คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เรียนคอมพิวเตอร์มา 
ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต 
– อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
– สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ และมีทักษะการเขียนรายงาน 
– หากมีความรู้เกี่ยวกับระบบงานธนาคาร และงานด้านตรวจสอบ  
ระบบฐานข้อมูล และ  IT Security  ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Commerce)  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถทำงานนอกเวลา หรือ เสาร์ – อาทิตย์ ได้
3
พนักงานธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 
(เกรด 4 – 5)  หรือ
พนักงานธนาคารอิเล็กทรอนิกส์อาวุโส 
(เกรด 6) 
ส่วนวางแผนกลยุทธ์และสนับสนุนธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
2
– คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เรียนคอมพิวเตอร์มา 
ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต 
– อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
– สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ และมีทักษะการเขียนรายงาน 
– ใช้ Microsoft Word, excel, Power Point  โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้เป็นอย่างดี 
– หากมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ หรือวิจัยด้านการตลาด หรือ 
การวางแผน และ/หรือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
ด้านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4
พนักงานธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 
(เกรด 4 – 5)  หรือ
พนักงานธนาคารอิเล็กทรอนิกส์อาวุโส 
(เกรด 6) 
ส่วนพัฒนาและติดตั้งผลิตภัณฑ์
1
– คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เรียนคอมพิวเตอร์มา 
ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต 
– อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
– สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 
– สามารถขับรถยนต์ได้ 
– ใช้ Microsoft  Word, excel, Power Point  โปรแกรมอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 
– สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้ 
– หากมีประสบการณ์ทำงานทางด้านระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบ Self Service จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


เอกสารประกอบการรับสมัคร (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) หรือสำเนาใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น


กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทรศัพท์ 0-2202-1246 และ 0-2202-1268 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 มกราคม พ.ศ. 2555 (เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ 08.30 – 15.30 น.

ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 หรือ http://www.ghbank.co.th/ ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •