previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-19 เม.ย. 2560

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-19 เม.ย. 2560

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-19 เม.ย. 2560

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ

1.งานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์

            หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

                1. รับโทรศัพท์ และ/หรือ ตอบ e-mail, chat ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ตอบข้อซักถามลูกค้า และรับเรื่องติดตามแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า

                2. ติดตาม/ตรวจสอบเอกสารรับจากลูกค้า โทรศัพท์ยืนยันความถูกต้อง และบันทึกรายละเอียดลูกค้าเพื่อความสะดวกในการติดตาม ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเอกสารส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ติดตามความคืบหน้าจนแล้วเสร็จและแจ้งผลให้ลูกค้าทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด

2.ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า

            หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

                1.รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทางอิเลคทรอนิกส์ จดหมาย โทรศัพท์ หรือการติดต่อโดยตรงจากลูกค้า

                2.พิจารณาข้อร้องเรียนลูกค้า เพื่อนำส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ พร้อมให้ข้อมูลสนับสนุน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและแจ้งความคืบหน้าแก่ผู้ร้องเรียน

                3.ติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียนจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ จนสิ้นสุดกระบวนการและชี้แจงแก่ลูกค้า

                4.ประสานงานร่วมกับงานบริการลูกค้า (Customer Service) ทีมบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ

3. งานด้านเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบ

            หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

                1.ตรวจสอบ คัดแยก scan เอกสาร

                2.รับเอกสารเข้า – ออก

                3.บันทึกข้อมูลในระบบงาน

                4.ติดตามงานต่างๆทางระบบ DMS

                5.ประกาศหนังสือเวียน และคำสั่ง บนระบบ Intranet

 
คุณสมบัติ
 

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จําเป็น

อายุไม่เกิน 30 ปี
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
สามารถใช้ Microsoft Office ได้

 
การคัดเลือก
 

การคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ตำแหน่ง: งานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์,ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า,งานด้านเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา*,ป.ตรีทุกสาขา*,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |