. . .

ติวสอบ นายทหารประทวน สายงานสัสดี

ACTGROUP > คอร์สติวแอ๊คกรุ๊ป > คอร์สติวเข้ม > ติวสอบ นายทหารประทวน สายงานสัสดี
แชร์ให้เพื่อน
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

นายทหารประทวน
สายงานสัสดี

คาดว่า รับสมัคร 1-30 ตุลาคม 2562 หรือ ช่วงกันเงินเบิกเหลื่อมปี เพื่อแต่งตั้ง ยศ สิบตรี ประจำปี2563


ไม่มีสอบว่ายน้ำมีทดสอบวิ่งและอื่นๆด้านสมรรถภาพร่างกายและ ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์
… หลังการสอบภาควิขาการ …

 (1). สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา, ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาสูงกว่า แต่จะรับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เท่านั้น)
(2) รับเพศชาย อายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 30 ปี ( นับอายุ 1 ม.ค.-31 ธค)
(3). เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 อย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำปลดหรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด) ดังนี้
♻️ สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ โดยได้ขึ้นทะเบียนและได้นำปลดเป็นทหารกองหนุน เรียบร้อยแล้ว
♻️ข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการจนครบกำหนดและได้ปลดเป็นทหารกองหนุน เรียบร้อยแล้ว
(4) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(5) ผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติที่มีผลบังคับใช้
(6) ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร (รายละเอียดตามระเบียบการฯ)
(7)มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตรา 41 และ มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ ซ.ม. ขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖ ซ.ม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ ๔๘ ก.ก. ขึ้นไป
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษา
(9) ไม่อยู่ในสมณเพศ
(10) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล ในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
(13) ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือ การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือเข้ารับราชการมาก่อน
(14)ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือ มีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
(15)เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(16) ต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนด

การติวเข้มท่านจะได้รับ

Flash Drive​

เปิดรับชมการตืว ทั้งภาพ เสียง ประกอบเอกสาร เสมือนมาฟังติวสด ดูทบทวนไม่จำกัด จำนวนครั้ง

ติวสด FACEBOOK

การติวสด และ วีดีโอการบรรยาย รับชม ทางfacebook

รุ่น 1

20 ส.ค.- 20. ก.ย.

รุ่น 2

กลุ่ม 1
25 ก.ย- 25 ต.ค.
และ
กลุ่ม 2
12 ต.ค-27 ต.ค.

รุ่น 3

เร่งรัด เข้าแคมป์วิชาการ โค้งสุดท้าย 14 วันก่อนสอบ ***สถานที่ วันเวลาจะแจ้งให้ทราบ (เมื่อออกประกาศรับสมัครทางการ) แจ้งโดยตรงกับศิษย์ หรือสอบถาม Line @actgroup ✏️แคมป์เก็บตัวกับสถาบันอัตรา ค่าสมัคร 14,000 บาท

รุ่นที่ 4

สรุปช่วง 5 วัน ก่อนสอบ ติวเจาะ ข้อสอบ เป็นการติวสด ถ่ายทอดทาง facebook

บรรยายเข้ม กับทีมติวสัสดี

อ.วันนรัตน์  ภาษาอังกฤษ  อ.กัลยา ความรู้ทั่วไป
อ.พงษ์ภิญโญ ภาษาไทย
อ.ลลิตา  คอมพิวเตอร์

พร้อม ด้วยโค้ชโจ้ รุ่นพี่สัสดี

หมายเหตุ สัสดีไม่มีสอบคณิตศาสตร์นะครับ

เข้าติวทบทวนใน ทุกรุ่น ฟรี ทุกรุ่น
ยามสมัคร รุ่น 1
-สมัครกลุ่ม 1 ติวทบทวนในกลุ่ม2 ฟรี
-สมัครกลุ่ม2 ทบทวนกลุ่ม1 ฟรี จาก วีดีโอบรรยาย
-ได้สิทธิ เข้าติว รุ่น 3 และรุ่น4 ฟรี!!!
ยามสมัคร รุ่น 2
เข้าติวสรุปฟรี
ยามสมัครรุ่น 3

อัตราค่าติว

เพียง. 6,000 บาท
ศิษย์เก่า ชำระ 5,000 บาท
ศิษย์เก่าแนะนำมา ชำระ 5,250
สิทธิโค้ช ชำระ 5,500 บาท

คอร์สสรุป รุ่น 4 เพียง 3,000 บาท
ศิษย์เก่า ชำระ 2,200 บาท
ศิษย์เก่าแนะนำมา ชำระ 2,500 บาท
สิทธิโค้ช ชำระเพียง 2,700 บาท

 •  
  1
  Share
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > คอร์สติวแอ๊คกรุ๊ป > คอร์สติวเข้ม > ติวสอบ นายทหารประทวน สายงานสัสดี

เรื่องล่าสุด