ติวฟรี/ติวเข้ม สอบท้องถิ่น 2560

ติวสดฟรีทั่วไทย

ฟรีออนไลน์ ท้องถิ่น 2560

ทำอย่างไรจะผ่านเกณฑ์ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย อังกฤษ กฎหมายพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กฎหมายท้องถิ่น

ลักษณะการติว :https://actcorner.com/?p=37373

 1. ท่านสามารถเข้าติวทุกจุดทั่วไทย
 2. สมัครติวฟรีออนไลน์ก็สามารถเข้าติวสดฟรี
 3. สมัครติวฟรีสด ก็สามารถเข้าติวฟรีออนไลน์
 4. เอกสารมีให้ดาวน์โหลดในห้องติวออนไลน์ฟรี ACT
 5. ทางสถาบันจะเอาคลิปวีดีโอการติวฟรีแต่ละจุดมาลงให้ท่านในห้องติวออนไลน์ฟรี ACT
 6. ติวทบทวนได้ตลอด
 7. สรุปแนวทางข้อสอบท้องถิ่นในส่วนของภาค ก. (5 วิชา) ทำอย่างไรให้ได้คะแนนผ่านเกิน 60% ซึ่งวิชา

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าติวไม่ว่าจะติวฟรีสด หรือติวฟรีออนไลน์ ชำระเงินเพียง 500 บาท เข้าบัญชีกรุงไทย สาขานานาเหนือ 000-054-5813 ชื่อบัญชีวันรัตน์ ขจิตต์ ติวโดยคณาจารย์สถาบันแอ๊คกรุ๊ป ให้ดำเนินการดังนี้

 1. จองติวฟรี โดยกรอกรายละเอีดการจอง คลิกที่นี่
 2. ส่งหลักฐานการโอนเงิน 500 บาท ID LINE @gay5273g หรือคลิกที่นี่
  1. ถ่ายสลิปโอนเงิน
  2. ชื่อ – สกุล
  3. แจ้ง email (สำหรับเชิญเข้ากลุ่ม ACT ติวฟรี)

**ท่านจะได้รับการเชิญเข้ากลุ่มและสามารถดาวน์โหลดเอกสารติวหลังจากโอนไม่เกิน 3 วัน เริ่มเชิญอย่างเป็นทางการครั้งแรกวันที่ 19 ก.ค. 2560

**กรณีไม่หลังจากโอนแล้วไม่ได้อีเมลในการเชิญให้ท่านติดต่อกลับสถาบันที่ไลน์ดังกล่าว


กำหนดการติวฟรีสดท้องถิ่นทั่วไทย 2560

จังหวัด วัน-เวลาติว สถานที่ติว
กรุงเทพมหานคร อาทิตย์ที่ 16 ก.ค. 60 ณ โรงแรมเมโทรพ้อยท์
(รามคำแหง 81 หรือลาดพร้าว 130)
นครศรีธรรมราช เสาร์ที่ 22 ก.ค. 60 ณ โรงแรมทักษิณ
(ใกล้สี่แยกหอวัง)
สุราษฎร์ธานี อาทิตย์ที่ 23 ก.ค. 60 ณ โรงแรมปรินเซสปาร์ค
(ตรงเข้าโลตัสเมืองสุราษฎร์ฯ)
ร้อยเอ็ด พฤหัสที่ 27 ก.ค. 60 ณ โรงแรมเสาเกตุนคร
อุบลราชธานี ศุกร์ที่ 28 ก.ค. 60
(วันหยุด)
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ เสาร์ที่ 29 ก.ค. 60 ณ โรงแรมเกษสิริ
อุดรธานี อาทิตย์ที่ 30 ก.ค. 60 ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ม.ราชภัฎอุดรธานี
สกลนคร ศุกร์ที่ 4 ส.ค. 60 ณ โรงแรมดุสิต
สงขลา (หาดใหญ่) อาทิตย์ที่ 6 ส.ค. 60 ณ โรงแรมสยามเซ็นเตอร์
เชียงราย ศุกร์ที่ 11 ส.ค. 60 ณ โรงแรมราชภัฎอินท์เชียงราย
เชียงใหม่ เสาร์ที่ 12 ส.ค. 60 ณ โรงแรมบอสโซเทล
พิษณุโลก อาทิตย์ที่ 13 ส.ค. 60 ณ โรงแรมโกลเด้นแกรนด์
ขอนแก่น จันทร์ที่ 14 ส.ค. 60
(หยุดชดเชยวันแม่)
ณ โรงแรมแก่นนคร
(ตรงข้ามวัดศรีจันทร์)
นครราชสีมา พฤหัสบดีที่ 17 ส.ค. 60 ณ โรงแรมเคเอสพาวิลเลียน
นครสวรรค์ พฤหัสบดีที่ 24 ส.ค. 60 ณ โรงแรมแกรนด์วิวเดอะสปา

คอร์สติวเข้มท้องถิ่น 2560

ภาค ก. กลุ่มวิชากฎหมาย (30 คะแนน)

1. กฎหมายพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย :

 • ประเทศไทย 4.0
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • รัฐธรรมนูญแห่งชาติอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
 • แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน -รัฐธรรมนูญ
 • กฎหมาย ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
 • พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขถึงปีปัจจุบัน
 • พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • พ.ร.บ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
 • พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 • พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 • พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขถึงปัจจุบัน
 • พ.ร.บ. ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขถึงปัจจุบัน
 • พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พร้อมแนวข้อสอบ
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
 • กฎหมาย ศาลปกครองควรทราบ
 • ความรู้ ศูนย์ดำรงธรรม ตาม คำสั่ง คสช.

โปรดทราบเนื้อหากฎหมาย &ของ ACT GROUP มีเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ประกาศสอบ เพราะประกาศสอบระบุว่า “อื่นๆที่เกี่ยวข้อง” ดังนั้นมิใช่สอบเพียง 9 ฉบับ ตามที่บุคคลทั่วไปแจ้งไว้ และนี่คือเหตุผลที่ศิษย์แอ๊คสอบได้อันดับที่ 1 และอันดับต้นๆ

2. กฎหมายท้องถิ่น ประกอบด้วย

 • พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขถึงปัจจุบัน
 • พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงปัจจุบัน
 • พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
 • พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • พ.ร.บ. การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

ภาค ก. กลุ่มวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาไทย

3. ความสามารถทั่วไป (30 คะแนน) *เนื้อหาการสอบแตกต่างจากภาค ก. ก.พ.

 • อนุกรม & อนุกรมสัมพันธ์
 • คณิตศาสตร์ทั่วไป
 • อุปมา-อุปไมย & อุปมา-อุปไมยรูปภาพ
 • มิติสัมพันธ์
 • ตรรกวิทยาอย่างง่าย
 • การวิเคราะห์ข้อมูลกราฟ / แผนภูมิ
 • เงื่อนไขภาษา ข้อสอบประเภทวิเคราะห์สถานการณ์ (ไม่เหมือน กพ. ง่ายกว่าแต่งงๆ)

4. ภาษาไทย (20 คะแนน)

 • หลักภาษาในระดับจำเป็น
 • การเลือกใช้คำ กลุ่มคำ ให้ถูกต้องตรงความหมาย สำนวนไทย คำราชาศัพท์
 • สะกดถูกสะกดผิด อ่านถูกอ่านผิด
 • การหาข้อบกพร่องทางภาษา
 • การอ่านทำความเข้าใจบทความ และวรรณศิลป์

ภาค ก. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)

5. ภาษาอังกฤษ

 • Grammar
 • Vocabularies
 • Conversation
 • Reading Comprehension

โบนัสพิเศษ!! วิชาภาษาอังกฤษ สมัครเรียนควบกฎหมาย+ความสามารถทั่วไป และภาษาไทย ได้สิทธิติวเจาะข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดย อ.วันนรัตน์ สำหรับผู้ที่เก่งอังกฤษอยู่แล้วถือว่าเป็นการทบทวนไปในตัว สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานอ่อน จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานและแทรกเทคนิคเพื่อให้ทำคะแนนให้ได้มากที่สุด

ภาค ข. กลุ่มวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

เนื้อหาภาค ข. แบ่งออกเป็น 3 ส่วน หลัก

 1. กฎหมายเฉพาะตำแหน่ง
 2. ความรู้แฉพาะตำแหน่ง และงานในหน้าที่
 3. เหตุการณ์ปัจจุบัน นโยบายรัฐบาล

การติวภาค ก. มีทั้งหมด 4 ประเภท

Live on Stage

Live on Net

DVD จัดส่งทางไปรษณีย์

คู่มือ จัดส่งทางไปรษณีย์

ภาค ก. Live on Stage

ติวแบบ  Live on Stage  (ติวสดทั่วไทยพบอาจารย์พร้อมบรรยายกาศการติวสด)

อัตราค่าติว Live on Stage

กลุ่ม 1 วิชากฎหมายติว 2 วัน เพื่อคะแนนที่ดีที่สุด (เต็ม)

 • อัตราค่าติว 1,900 บาท (เอกสารครบชุด)
 • ศิษย์เก่าแสดงหลักฐานลด 10% ชำระเพียง 1,710 บาท
 • ศิษย์เก่าแนะนำมาแสดงหลักฐานลด 5% ชำระเพียง 1,805 บาท

กลุ่ม 2 วิชาความสามารถทั่วไปและภาษาไทยติว 2 วัน เพื่อคะแนนที่ดีที่สุด (เต็ม)

 • อัตราค่าติว 1,900 บาท (เอกสารครบชุด)
 • ศิษย์เก่าแสดงหลักฐานลด 10% ชำระเพียง 1,710บาท
 • ศิษย์เก่าแนะนำมาแสดงหลักฐานลด 5% ชำระเพียง 1,805 บาท

สมัครควบกลุ่ม 1 และ 2 รับสิทธิพิเศษ

 1. ได้ติวสดวิชาภาษาอังกฤษ ฟรี
 2. ส่วนลดพิเศษชำระเพียง 3,500 บาท*

สุดคุ้มสมัคร 2 กลุ่ม ภายในวันแม่แห่งชาติ

เพียง 3,000 บาท* เท่านั้น

*หมายเหตุ:

 1. ส่วนลดกรณีชำระ 3,500 บาทต้องโอนเงินหรือจองมาก่อนวันติวจริงอย่างน้อย 1 วัน เช่นติววันศุกร์ต้องโอนมาภายในวันพุธ กรณีติววันเสาร์ต้องโอนมาภายวันพฤหัส มิฉะนั้นจะไม่ถือว่าเป็นสมัครกรณีส่วนลด ท่านยังคงชำระเต็มจำนวนในวันติว เนื่องจากทางสถาบันต้องเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจุดต่างๆ ซึ่งต้องมีการเตรียมเอกสารจำนวนมาก
 2. ส่วนลดพิเศษโปรโมชั่นนี้มิสามารถใช้บัตรศิษย์เก่า หรือศิษย์เก่าแนะนำมาได้

กำหนดการติว ภาค ก Live on Stage

ภาคใต้
จุดที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมปริ้นเซสปาร์ค (ตรงข้ามโลตัส อ.เมือง)
Sec 1 เสาร์-อาทิตย์ที่ 5, 6, ส.ค. ติววิชากฎหมาย
จันทร์ที่ 7 ส.ค. ติววิชาภาษาอังกฤษ
Sec 2 เสาร์-อาทิตย์ที่ 2, 3 ก.ย. ติววิชาความสามารถทั่วไป+ภาษาไทย
จุดที่ 2 หาดใหญ่ จ.สงขลา ณ โรงแรมสยามเซ็นเตอร์ (ใกล้ตลาดสันติสุข)
Sec 1 เสาร์-อาทิตย์ที่ 12,13 ส.ค. ติววิชาความสามารถทั่วไป+ภาษาไทย
Sec 2 เสาร์-อาทิตย์ที่ 19,20 ส.ค. ติววิชากฎหมาย
จันทร์ที่ 21ส.ค. ติววิชาภาษาอังกฤษ
จุดที่ 3 จ.นครศรีธรรมราช    ณ โรงแรมทักษิน (ใกล้แยกหอวัง)
Sec 1 เสาร์-อาทิตย์ที่ 9,10 ก.ย. ติววิชากฎหมาย
Sec 2 เสาร์-อาทิตย์ที่ 16,17 ก.ย. ติววิชาความสามารถทั่วไป+ภาษาไทย
จันทร์ที่ 18 ก.ย. ติววิชาภาษาอังกฤษ
ภาคอีสาน
จุดที่ 1 จ. อุบลราชธานี ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
Sec 1 ศุกร์ที่ 18 ส.ค. ติววิชาภาษาอังกฤษ
เสาร์-อาทิตย์ที่ 19,20 ส.ค. วิชากฎหมาย
Sec 2 เสาร์-อาทิตย์ที่ 26, 27 ส.ค. ติววิชาความสามารถทั่วไป+ภาษาไทย
จุดที่ 2 จ.อุดรธานี ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ม.ราชภัฎอุดรธานี
Sec 1 เสาร์-อาทิตย์ที่ 12,13 ส.ค. ติววิชาความสามารถทั่วไป+ภาษาไทย
Sec 2 เสาร์-อาทิตย์ที่ 26,27 ส.ค. ติววิชากฎหมาย
จันทร์ที่ 28 ส.ค. ติววิชาภาษาอังกฤษ
จุดที่ 3 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมแก่นนคร (ตรงข้ามวัดศรีจันทร์)
Sec 1 เสาร์-อาทิตย์ที่ 2, 3, ก.ย. ติววิชากฎหมาย
จันทร์ที่ 4 ก.ย. ติววิชาภาษาอังกฤษ
Sec 2 เสาร์-อาทิตย์ที่ 9,10 ก.ย ติววิชาความสามารถทั่วไป+ภาษาไทย
จุดที่ 4 จ.นครราชสีมา ณ โรงแรมเคเอสพาวิลเลียน
(เยื้องห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช)
Sec 1 เสาร์-อาทิตย์ที่ 19, 20 ส.ค. ติววิชาความสามารถทั่วไป+ภาษาไทย
Sec 2 ศุกร์ที่ 15 ก.ย. ติววิชาภาษาอังกฤษ
เสาร์-อาทิตย์ที่ 16, 17 ก.ย. ติววิชากฎหมาย
ภาคเหนือ & ภาคกลาง
จุดที่ 1 จ.เชียงใหม่ ณ โรงแรมบอสโซเทล (ติดสถานีรถไฟเชียงใหม่)
Sec 1 เสาร์-อาทิตย์ที่ 26, 27  ส.ค. ติววิชากฎหมาย
Sec 2 เสาร์-อาทิตย์ที่ 9,10 ก.ย. ติววิชาความสามารถทั่วไป+ภาษาไทย
จันทร์ที่ 11 ก.ย. ติววิชาภาษาอังกฤษ
จุดที่ 2 จ.พิษณุโลก ณ โรงแรมโกลเด้นแกรนด์ (ช้างเผือก)
Sec 1 เสาร์-อาทิตย์ที่ 19, 20 ส.ค ติววิชาความสามารถทั่วไป+ภาษาไทย
Sec 2 ศุกร์ที่ 1 ก.ย.  ติววิชาภาษาอังกฤษ
เสาร์-อาทิตย์ที่ 2, 3 ก.ย. ติววิชากฎหมาย
จุดที่ 3 กรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมเมโทรพ้อยท์
กลางซอยรามคำแหง 81 (กลางซอยซอยลาดพร้าว 130)เข้าออกได้ 2 เส้นทาง
Sec 1 เสาร์-อาทิตย์ที่ 2, 3 ก.ย. ติววิชาวิชาความสามารถทั่วไป+ภาษาไทย
Sec 2 ศุกร์ที่ 8 ก.ย. ติววิชาภาษาอังกฤษ
เสาร์-อาทิตย์ที่ 9, 10 ก.ย.  ติววิชากฎหมาย
จุดที่ 4 จ.นครสวรรค์ ณ โรงแรมแกรนด์วิวแอนด์สปา
Sec 1 ศุกร์ที่  25 ส.ค.   ติววิชาภาษาอังกฤษ
เสาร์-อาทิตย์ที่ 26,27 ส.ค. ติววิชาวิชาความสามารถทั่วไป+ภาษาไทย
Sec 2 เสาร์-อาทิตย์ที่  16,17 ก.ย. ติววิชากฎหมาย

 

สำหรับผู้ที่สนใจติว Live on Stage โอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทย สาขานานาเหนือ 000-054-5813 ชื่อบัญชีวันรัตน์ ขจิตต์ ติวโดยคณาจารย์สถาบันแอ๊คกรุ๊ป และแจ้งทาง ID LINE @gay5273g หรือคลิกที่นี่ พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินและข้อมูลดังนี้

 1. สลิปโอนเงิน
 2. ชื่อ – สกุล
 3. เบอร์โทรศัพท์
 4. email แคปหน้า facebook ของท่านเพื่อจะได้เข้ากลุ่ม


ภาค ก. Live on Net

ติวแบบ  Live on Net  (ติวได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อความสะดวกในการติว)

จองด่วน เริ่ม 14 ส.ค. สมัครก่อนเข้าทำข้อสอบก่อน สมัครหลังมีทบทวน

อัตราค่าติว Live on Net

กลุ่ม 1 วิชากฎหมาย

 • อัตราค่าติว 1,900 บาท (เอกสารไฟล์ PDF)
 • ศิษย์เก่าแสดงหลักฐานลด 10% ชำระเพียง 1,710 บาท
 • ศิษย์เก่าแนะนำมาแสดงหลักฐานลด 5% ชำระเพียง 1,805 บาท

กลุ่ม 2 วิชาความสามารถทั่วไปและภาษาไทย

 • อัตราค่าติว 1,900 บาท (เอกสารไฟล์ PDF)
 • ศิษย์เก่าแสดงหลักฐานลด 10% ชำระเพียง 1,710 บาท
 • ศิษย์เก่าแนะนำมาแสดงหลักฐานลด 5% ชำระเพียง 1,805 บาท

สมัครควบกลุ่ม 1 และ 2 รับสิทธิพิเศษ

1. ได้ติว Live on Net วิชาภาษาอังกฤษ ฟรี

2. ส่วนลดพิเศษชำระเพียง 3,500 บาท*

สุดคุ้มสมัคร 2 กลุ่มภายในวันแม่แห่งชาติ เพียง 3,000 บาท*เท่านั้น

*หมายเหตุ:

 1. ส่วนลดกรณีชำระ 3,500 บาทต้องดำเนินการโอนเงินให้แล้วเสร็จจึงได้สิทธิเข้า Live on Net ทั้ง 2 กลุ่ม  โดยเราจะดึงเข้ากลุ่ม 1 ก่อนโดยอัตโนมัติ
 2. ส่วนลดพิเศษโปรโมทชั่นนี้มิสามารถใช้บัตรศิษย์เก่า หรือศิษย์เก่าแนะนำมาได้

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

 1. ท่านจะได้รับไฟล์เอกสาร PDF จัดส่งให้ท่าน เพื่อให้ท่านสะดวกและรวดเร็วในการติว เนื่องจากเป็นวิชากฎหมายการขึ้นจอจะไม่เห็นภาพรวมของตัวบทต้องเรียนรู้พร้อมกับเอกสารติวของแอ๊คกรุ๊ปจึงจะสัมฤทธิ์ผล (ข้อบังคับของ อ.วันนรัตน์) เช่นเดียวกับวิชาความสามารถทั่วไปและภาษาไทย การขึ้นจอโดยไม่มีเอกสารประกอบจะทำให้เกิดความล่าช้าในการติว
 2. ท่านจะได้เรียนรู้ต่อเนื่อง เหมือนเป็นคอร์สระยะยาวโดยจะมีการ Live ดังนี้
  1. กลุ่มวิชากฎหมาย
   ติวทุกวัน จันทร์และ/หรืออังคาร เวลา 19.00 – 21.30 น. โดยประมาณ
   มีคลิปที่อัดเสริมโดย อ.จะนัดล่วงหน้า หากท่านไม่สามารถฟัง Live ณ เวลาดังกล่าวสามารถเข้ามาดูทบทวนได้ตลอด และเสริมวิชาภาษาอังกฤษโดย อ.วันรัตน์
  2. กลุ่มวิชาความสามารถทั่วไปและภาษาไทย
   ติวทุกวัน พุธและ/หรือพฤหัส เวลา 19.00 – 21.30 น. โดยประมาณ
   มีคลิปที่อัดเสริมโดย อ.จะนัดล่วงหน้า หากท่านไม่สามารถฟัง Live ณ เวลาดังกล่าวสามารถเข้ามาดูทบทวนได้ตลอดและเสริมวิชาภาษาอังกฤษโดย อ.วันรัตน์

 

สำหรับผู้ที่สนใจติว Live on Net โอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทย สาขานานาเหนือ 000-054-5813 ชื่อบัญชีวันรัตน์ ขจิตต์ ติวโดยคณาจารย์สถาบันแอ๊คกรุ๊ป และแจ้งทาง ID LINE @gay5273g หรือคลิกที่นี่ พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินและข้อมูลดังนี้

 1. สลิปโอนเงิน
 2. ชื่อ – สกุล
 3. เบอร์โทรศัพท์
 4. email แคปหน้า facebook ของท่านเพื่อจะได้เข้ากลุ่ม

คอร์สไปรษณีย์ ก & ข

ใกล้ไกล มีโอกาสเท่าเทียมกันขอแค่ หมั่นเพียร อดทน มีมานะพยายาม

 1. คอร์สคู่มือ (กำลังดำเนินการ หรือ โทรสอบถาม 081-4451423, 089-8167804)
 2. คอร์ส DVD หรือ Flash Drive (โปรดระบุตอนสั่งซื้อ) พร้อมคู่มือ และเอกสารประกอบคำบรรยาย

ท่านจะได้รับ :

 1. DVD หรือ Flash Drive (โปรดระบุตอนสั่งซื้อ) การบรรยาย ที่ใช้ควบคู่กับคู่มือแอ๊คกรุ๊ป เปิดรับชมทั้งภาพและเสียงทั้งในเครื่องเล่น DVD หรือ Flash Drive (โปรดระบุตอนสั่งซื้อ) หรือ คอมพิวเตอร์ เสมือนมาฟังติวสด ทุกประการ
 2. ทบทวนซ้ำได้ตลอด สามารถ วนกลับไปมา เพื่อคลี่คลายจุดที่สงสัย
 3. คู่มือ – เอกสารประกอบคำบรรยาย ครบชุด พร้อมสอบ
ชุดที่ วิชา ราคา/ชุด ศิษย์ลด 10% ศิษย์แนะนำลด 5%
1 วิชาความสามารถทั่วไป 1,000.- 900.- 950.-
2 วิชาภาษาไทย 1,500.- 1,200.- 1,350.-
3 วิชาภาษาอังกฤษ 1,500.- 1,200.- 1,350.-
4 วิชากฎหมายท้องถิ่น 1,500.- 1,200.- 1,350.-
5 วิชากฎหมายพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 1,000.- 900.- 950.-
6 ครบชุด 1+2 1,900.- 1,710.- 1,805.-
7 ครบชุด 1+2+3 2,500.- 2,250.- 2,375.-
8 ครบชุด 1+2+3+4 2,900.- 2,610.- 2,755.-
9 ครบชุด 1+2+3+4+5 3,990.- 3,590.- 3,790.-
10 วิชาเฉพาะตำแหน่ง 2,990.- 2,690.- 2,840.-
11 ควบ 1+2+3+4+5+10 6,980.- 6,280.- 6,630.-

หมายเหตุ **

 1. สมาชิกปี 59 และปี 60 ติดต่อประชาสัมพันธ์ 081-4451423, 089-8167804
 2. ชุดที่ 10** พร้อมจัดส่งสิงหาคมทั่วไทย

สำหรับผู้ที่สนใจติวคอร์สไปรษณีย์ โอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทย สาขานานาเหนือ 000-054-5813 ชื่อบัญชีวันรัตน์ ขจิตต์ ติวโดยคณาจารย์สถาบันแอ๊คกรุ๊ป และแจ้งทาง ID LINE @gay5273g หรือ คลิกที่นี่ พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินและข้อมูลดังนี้

 1. สลิปโอนเงิน
 2. ชื่อ – สกุล
 3. เบอร์โทรศัพท์
 4. email


HOT!! ควบการสมัคร 2 ระบบ

Live on Stage ควบ Live on Net

 1. กรณีเรียน Live on Stage แล้วต้องการเข้าห้อง Live on Net เพิ่ม 300 บาท/กลุ่มวิชา
 2. กรณีเรียน Live on Net แล้วต้องการเข้าเรียน Live on Stage เพิ่ม 300 บาท/กลุ่มวิชา
 3. จบในตัวทุกกลุ่มสมัครควบ 600 บาทได้สิทธิ Live on Net ภาษาอังกฤษ

HOT!! ควบการสมัคร 3 ระบบ

Live on Stage ควบ Live on Net

HOT!! ควบ 3 ระบบ ควบ Live on Stage + Live on Net + คอร์สไปรษณีย์

ติดต่อประชาสัมพันธ์

โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สถาบันแอ๊คกรุ๊ป 081-4451423, 089-8167804

สถาบันแอ๊คกรุ๊ป “มุ่งมั่นให้ท่านได้รับการบรรจุ”
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram