previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: เลขานุการบริหาร (เลขานุการคณบดี) (ถึง 14 ก.พ.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: เลขานุการบริหาร (เลขานุการคณบดี) (ถึง 14 ก.พ.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัย         
ชื่อตำแหน่ง :     เลขานุการบริหาร (เลขานุการคณบดี)
อัตราเงินเดือน :     – บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ประสานงาน ติดต่อสอบถาม นัดหมายกับบุคคลต่างๆ ให้กับผู้บริหารและหน่วยงานอื่นๆ 25 %
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ร่าง-โต้ตอบจดหมาย หนังสือราชการ พิมพ์เอกสารต่างๆ และส่ง E-mail 20 %
3. ต้อนรับผู้มาติดต่องานของคณะฯ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 15 %
4. เตรียมการและดำเนินการในเรื่องการประชุมผู้บริหารและการประชุมอื่นๆ จดบันทึก 15 %
และจัดพิมพ์รายงานการประชุม
5. จำแนก สืบค้น จัดเก็บเอกสารและรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารต่างๆ 10 %
6. การเบิกจ่ายเงินของสำนักงานเลขานุการคณบดี 5 %
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 10 %
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     3.1 ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
3.2 ประเมินความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น
3.3 ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
3.4 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
3.5 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
3.6 สัมภาษณ์
(ข้อ 3.5 – ข้อ 3.6 จะสอบเฉพาะผู้ที่สอบผ่าน ข้อ 3.1 – ข้อ 3.4 เท่านั้น)
ทักษะ/สมรรถนะ :     2.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
2.2 ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2.3 มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
2.4 มีความสามารถติดต่อประสานงาน ติดต่อสอบถามนัดหมายกับบุคคลต่างๆ ให้กับผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.5 มีความรู้สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office 2007
2.6 มีความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี
2.7 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี
2.8 มีความตั้งใจทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •