previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ (ถึง 4 มี.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ (ถึง 4 มี.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ         
ชื่อตำแหน่ง :     อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์
อัตราเงินเดือน :     – บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ :     ปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     เพื่อปฏิบัติงานหลักด้านการเรียน การสอนและงานวิจัยในคณะเศรษฐศาสตร์
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     4.1 การคัดเลือกเบื้องต้น โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อ
ประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นกับความสอดคล้องและเหมาะสมต่อความต้องการ ว่ามีครบถ้วน ได้แก่
4.1.1 ผลการศึกษาในระดับปริญญาเอก โท และตรี
4.1.2 บทความในหัวข้อที่ 3.3
4.1.3 บทวิเคราะห์ในหัวข้อที่ 3.4
4.2 การนำเสนอผลงานทางวิชาการด้วยวาจา เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเท่านั้น
จึงจะมีสิทธินำเสนอผลงานทางวิชาการด้วยวาจา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เวลาในการนำเสนอ
20 นาทีและซักถาม 10 นาที) เพื่อประเมิน (ก) ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่นำเสนอ 20 คะแนน (ข) ความสามารถในการถ่ายทอดและนำเสนอผลงานทางวิชาการ 20 คะแนน และ (ค) คุณลักษณะและความเหมาะสมกับการเป็นอาจารย์ในด้านการนำเสนอผลงานวิชาการ 10 คะแนน ทั้งนี้จะต้องได้คะแนนรวมเฉลี่ยจากกรรมการทุกท่านที่เข้าประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของแต่ละความรู้ความสามารถข้อ (ก) (ข) และ (ค) นี้
4.3 การสัมภาษณ์ เพื่อประเมิน (ก) ความรู้ ความคิดและไหวพริบในการตอบคำถามเชิง
วิชาการทั่วไป 20 คะแนน (ข) ความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 10 คะแนน (ค) ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 10 คะแนน (ง) ประเมินคุณลักษณะ บุคลิกภาพและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ 10 คะแนนทั้งนี้จะต้องได้คะะแนนรวมเฉลี่ยจากกรรมการทุกท่านที่เข้าประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของแต่ละข้อ (ก) (ข) (ค) และ (ง) นี้
ทักษะ/สมรรถนะ :     ปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์

เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •